Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 02.05.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   39

 

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 59  от 02.05.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев,проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл. 21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Девин

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за извършване на текущи разходи – медикаменти, консумативи за клинична лаборатория, рентген и изплащане на възнаграждения на персонала за м. март 2011 година със срок на възстановяване до 31.12.2011 г.

 

2.Средствата са от предоставените от „НЕК” ЕАД София за временно стопанисвани от общината неурегулирани поземлени имоти.

 

 

                                                                                                                         /17-16-16/

 

                                                   

                   

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   40

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО:Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  50  от 30.03.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”СПОСПУРОИ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.9 от ЗПСЗЗ и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

 

1.Обявява за частна общинска собственост, общински земеделски имот пл.№ 022153, местност „Шутия мост”, землище с.Триград, начин на трайно ползване  пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 0.956 дка. с нов начин на трайно ползване изоставена нива.

 

 

Мотиви: С преобразуване на имотите ще се увеличат възможностите за управление и разпореждането им.

 

 

 

                                                                                                                       /17-15-14/

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е  № 41

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 02.05.2011 година, Протокол № 8

 

Относно: Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост 

 

Общински съвет - Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 28 от 09.02.2011 година  на инж. Здравко Василев Василев -  Кмет на Община Девин и становище на ПК ”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.9 от ЗПСЗЗ  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1.Обявява за частна общинска собственост, следните общински земеделски имоти.

1.1.Общински земеделски имот пл.№ 021039, местност ”Шутия мост”, землище с.Триград, начин на трайно ползване  пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 2.611 дка. с нов начин на трайно ползване - ливада.

 

1.2. Общински земеделски имот пл.№ 022151, местност ”.Шутия мост”, землище с.Триград, начин на трайно ползване  пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 3.817 дка. с нов начин на трайно ползване  - ливада.

 

1.3. Общински земеделски имот пл.№ 022094, местност „Пичковица”, землище с.Триград, начин на трайно ползване  пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 4.005 дка. с нов начин на трайно ползване -  ливада.

 

1.4. Общински земеделски имот пл.№ 012503, местност „ Гробето”, землище с.Триград, начин на трайно ползване  пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 3.328 дка. с нов начин на трайно ползване  - ливада.

 

Мотиви: С преобразуване на имотите ще се даде  възможност за реалното им ползването по предназначение .

 

             /17-15-15/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   42

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО:Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост  

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  29 от 09.05.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК  ”УТИЕТ”проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.9 от ЗПСЗЗ и 59, ал.1 от ЗУТ общински съвет - Девин обявява за частна общинска собственост, Общински съвет Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.Обявява за частна общинска собственост следния общински земеделски имот:

 

    1.1Общински земеделски имот с проекто пл.№ 017843, местност „Лукова падина”, землище с.  Лясково, начин на трайно ползване  пасище мера, десета категория при неполивни условия, с площ 1.395 дка. с нов начин на трайно ползване други селскостопанска територия.

 

Мотиви:  С преобразуване на имотите ще се даде  възможност за реалното им ползването по предназначение .

 

   

 

                                                                                                                         /17-16-16/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   43

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО:Съгласие за разпореждане с общински имот

 

 

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 51от 09.02.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”СПОСПУРОИ”проведени разисквания игласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.Приема пазарната оценка на общински имот - земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, местност „Кучинеща”, землище с. Лясково с площ 3.000 дка. на стойност 1050 лв. без ДДС.

 

Мотиви: С  продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажбии ефективно стопанисване на общинските имоти.

                                        

 

 

 

                                                                                                                       /17-15-15/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 02.05.2011 година, Протокол № 8

 

 

Относно:Промяна предназначението на общински имот

 

   Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 396 от 22.07.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  -  Кмет на Община Девин и становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.4 от ЗОС,  Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

 

1.Променя предназначението на помещение стая №310 в общежитие, ул.”Явор”, гр. Девин от стая за жилищни нужди – резервни жилища в помещение офис за лекарски и манипулационни услуги.

 

Мотиви: Ще се подобри здравното  обслужване на населението

 

 

  /17-15-13/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   45

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО:Предложение за промяна на предназначението на част от УПИ ІІІ-за озеленяване в УПИ за жилищно строителство в кв. 32 по ПУП на с. Триград.

 

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  36 от 21.02.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК  ”УТИЕТ”,проведени разисквания и  поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 208 от ЗУТ, във връзка с § 8,

 ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението на част от УПИ ІІІ за озеленяване в УПИ за жилищно строителство, включващо имот с пл. № 355 и част от УПИ за озеленяване и улична регулация в кв.32 по ПУП на с.Триград.

                                                                                                 

                                                                                                                         /17-15-15/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   46

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.1, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Сабуджала” в землище с. Грохотно

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  5  от 11.01.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”СПСПУРОИ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с  чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27 ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г.),Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Предоставя на Общинска служба по земеделие – Девин за разпореждане поземлен имот с проектен кад. № 003135, в размер 8.501 дка., по КВС на с. Грохотно ЕКАТТЕ 17957, Община Девин с начин на трайно ползване използвана ливада, при граници: имоти с кад. № 003136, 003114 и 003007 по КВС на с. Грохотно по приложената скица № К10458, в мащаб 1:2500 землище Грохотно представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

                                                                                                                       /17-16-16/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   47

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО:Даване съгласие за изменение на ПУП.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  52  от 18.04.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Дава съгласие да обособят самостоятелени парцели УПИ-ІІІ, УПИ-ІV, УПИ-V, УПИ-VІ, и УПИ-VІІ в кв. 75 по ПУП на гр. Девин с площ по 36 кв. м. за всеки един и стълбище за сметка на част 200 кв. м. от УПИ-І, кв. 75 по ПУП на гр. Девин.

 

Мотиви: С приемане на плана ще се подобри стопанистването на общинските имоти.

 

 

                                                                                                                       /17-16-16/

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   48

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО:Даване съгласие за изменение на ПУП в кв. 154, гр. Девин.

 

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  56  от 26.04.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ” УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8  т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.Дава съгласие да се обособят самостоятелни парцели  вУПИ – ІІ с 20 кв.м., 1 брой, УПИ от ІІІ до VІІ с 24 кв.м. за всеки един – 5 броя и от УПИ- VІІІ до ХІІІ-12 кв.м. за всеки един – 6 брой в кв.154 по ПУП на гр.Девин за сметка на  част от пешеходна зона , кв.154 по ПУП на гр.Девин, съгласно приложения план предложение.

         

 

 

 

Мотиви: С приемане на плана ще се подобри стопанисването на общинските имоти.

 

 

 

                                                                                                                       /17-15-14/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   49

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на02.05. 2011 година, Протокол № 8

 

 

ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 16  от 03.02.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ” УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.9 от ЗПСЗЗ и чл. 59, ал.1 от ЗУТ,Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.Обявява за частна общинска собственост следните общински земеделски имоти:

1.1. Общински земеделски имот пл.№ 021041, местност” Шутия мост”, землище с. Триград, начин на трайно ползване  пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 8.683 дка. с нов начин на трайно ползване на ливада.

1.2. Общински земеделски имот пл.№ 012047, местност” Хорлог”, землище с. Триград, начин на трайно ползване  пасище мера, десета категория при неполивни условия, с площ 1.051 дка.  с нов начин на  трайно ползване на ливада. Подготвя се проект за пречиствателна станция на с. Триград в имота.

 

1.3. Общински земеделски имот пл.№ 142011, местност „Гроба”, землище с.Михалково, начин на трайно ползване  пасище с храсти, седма категория при неполивни условия, с площ 4.277 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

 

1.4. Общински земеделски имот пл.№ 003388, местност „ Котлина”, землище с. Селча, начин на трайно ползване  пасище с храсти , десета категория при неполивни условия, с площ 2.072 дка. с нов начин на трайно ползване   на ливада. Подготвя се проект за пречиствателна станция на с. Селча в имота.

 

1.5. Общински земеделски имот пл.№ 087025, местност „Ляс”, землище с.Михалково, начин на трайно ползване  пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, с площ 0.862 дка. с нов начин на трайно ползване на нива.

 

1.6. Общински земеделски имот проектен .№ 2046.75.27, местност „Щудно”, землище гр. Девин, начин на трайно ползване  пасище , мера, десета категория при неполивни условия, с площ 2.429 дка. с нов начин на трайно ползване на ливада.

1.7. Общински земеделски имот .№ 2046.198.9, местност „ Усое”, землище гр. Девин, начин на трайно ползване  пасище , мера, осма категория при неполивни условия, с площ 0.950 дка. с нов начин на трайно ползване на ливада.

 

Мотиви: С преобразуване на имотите ще се увеличат възможностите за управление и разпореждането им.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-16-16/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер