Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец март и месец април 2011 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изработване на Подробни устройствени планове

 

м. март и април

 

1.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 95-83-1/01.03.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на УПИ-та VІІ,VІІІ, ХІV и уличната регулация от О.Т. 1534 до О.Т.1533 в кв. 91 по ПУП на гр. Девин


2.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94А-212-1/14.03.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на УПИ- І в кв. 9 по ПУП на с. Стоманово, община Девин


3.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94Л-145-1/14.03.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  /  за ПИ 144009,144010 по КВС на с. Михалково, м. „ Отвъд Въча” за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


4.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94П-202-1/14.03.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  /  за ПИ 023053 по КВС на с. Триград , м. „ Врисо” за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


5.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94Т-127-1/04.04.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465.5.23 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Бараклии”, за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


6.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 08-18-2/19.04.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /  за промяна на имоти  с пл. № 877,878 в кв. 69 по ПУП на гр.Девин, община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер