Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 26.04.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

                                               

Р Е Ш Е Н И Е   32

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04. 2011 година, Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински вещи.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  43 от 21.03.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК  ”СПОПУРОИ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 на Община Девин, Общински съвет Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг явно наддаване на общински движими вещи – бракувани контейнери - 51 броя и котел нафтов 1 брой, като минималната продажна цена за килограм желязо да е 0.35 лв./кг.

 

Мотиви: С продажбата на вещите ще се подобри стопанисването на общинските вещи.

 

 

                                                                                                                         /17-10-10/

 

                                                   

                   

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

                   

 

Р Е Ш Е Н И Е   33

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04. 2011 година, Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Продажба, чрез търг на движими вещи общинска собственост.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  346 от 23.06.2010 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК ” БФЕФПНУ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23, ал. 3, т.1 във връзка с чл. 54, т. 7 от Наредба № 2 на Община Девин, Общински съвет Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез търг с явно наддаване на следните общински движими вещи и инвентар общинска собственост:

1.1 Пежо – 605 SL с рег. № СМ 22-77 АС с първоначална цена 1 100.00 лв.

1.2 Мотопед „Симсон” с първоначална цена 85.00 лв.

1.3Движими вещи, дърводелски машини в училищата, съгласно приложе-ния списък.

     1.4 Движими вещи, кухненски прибори – лъжици, ножове и други с отпаднала необходимост от общинска трапезария, съгласно приложения списък.

   

 

                                                                                                                       /17-10-10/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   34

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04. 2011 година, Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за ПУП ПРЗ за ПИ 20465.101.4 в местност «Катранище» землище гр. Девин.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 623 от 15.12.2010 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК  ”УТИЕТ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение № 19 от Протокол № 14 на Експертен съвет по устройство на териториите от 18.11.2010 г. Общински съвет Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Одобрява проект за подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 20465.101.4 -  нива в местност „Катранище”, землище Девин,  одобрена със Заповед № РД -18 -90 от 18.02.2009 г. на АГКК кадастрална карта за жилищно строителство, собственост на Асен Валериев Гогушев.

   

 

                                                                                                                       /17-10-10/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   35

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04. 2011 година, Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2010 г. и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община

 

 

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  40 от 09.03.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК ”ОЗСПМДСКЕ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2,чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация, и чл.26, ал.2 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.Приема отчета за изпълнението на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2010 г./съгласно Приложение №1/.

 

2. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2011 г./съгласно Приложение №2/.

 

3.Възлага на Кмета на Община Девин контрол по изпълнение на предвидените в Програмата по т.2 дейности.

 

   

 

                                                                                                                       /17-10-10/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04.2011 година, Протокол № 7

 

 

Относно: Определяне на маломерни земеделски имоти от общински поземлен фонд за предоставяне под наем на граждани от община Девин за добив на селскостопанска продукция

 

   Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 53 от 18.04.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  -  Кмет на Община Девин и становище на ПК”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 24а ал. 6, на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 91, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Определя маломерни земеделски имоти и дава съгласие за предоставяне и ползване под наем и за добив на селскостопанска продукция както следва:

1.1 Землище гр. Девин Имот с кад. № 107004 с площ 0.215 дка., начин на трайно ползване- нива в местност „ Ракитово” Х категория на Захари Росенов Асенов; Имот с кад. № 097069, с площ 7.045 , начин на трайно ползване - пасище мера, местност „ Ракитово” Х категория на Катерина Великова Метаксова; Имот с кад. № 127006, с площ от 0.200 дка – начин на трайно ползване - нива, в местност „ Маждрави круши” Х категория на Марияна Ясенова Юрукова; Имот с кад. № 575010 , с площ 5.383 , начин на трайно ползване -ливада в местност „Парна” Х категория.,имот с кад. № 598001, с площ 3.609 дка, начин на трайно ползване - ливада в местност

 „ Парна” Х категория, имот с кад. № 598002, с площ 2.021 дка. начин на трайно ползване -ливада в местност „ Парна” Х категория, имот с кад. № 598018, с площ 9.285 дка., начин на трайно ползване –ливада в местност    „ Парна” Х категория, Имот с кад. № 575010, с площ 2.000 дка., начин на трайно ползване – ливада в местност „Парна” Х категория на Звездалина Радкова Аврамова; Имот с кад. 005048, с площ 0.500 дка с начин на трайно ползване – ливада в местност „ Бараклии” Х категория на Огнян Здравков Сливаров, имот с кад. № 005053 с площ 1.000 дка с начин на трайно ползване –ливада в местност „Бараклии” Х категория на Илин Невенов Иметски; Имот с кад. № 087138 с площ от 1.000 дка с начин на трайно ползване пасище, мера в местност „ Цървулево” Х категория на Людмил Атанасов Глухов; Имот с кад. № 087138, с площ 1.000 дка с начин на трайно ползване пасище, мера в местност „Цървулево Х категория на Иван Стоев Даков; Имот с кад. № 087138, с площ 1.000 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера в местност ”Цървулево Х категория на Илия Ангелов Узунов; Имот с кад. № 087138, с площ 1.000 дка с начин на трайно ползване пасище, мера в местност „Цървулево” Х категория на Деян Левенов Кайраманов;

 1.2 Землище с. Триград Имот с кад. № 022159, с площ 0.888 дка. начин на трайно ползване – ливада в местност „Шутия мост” Х категория на Събка Сребринова Караиванова; Имот с кад. № 022150, с площ 7.356 дка с начин на трайно ползване – пасище, мера в местност „Шутия мост” Х категория ня Асен Малинов Мангадашев;

 1.3  Землище с. Беден Имот с кад. № 070022, с площ 0.663 дка с начин трайно ползване - нива в местност „ Брязово” Х категория на Малинка Василева Настанлиева;

1.4   Землище с. Кестен Имот с кад. № 002100 с площ от 6.894 дка с начин на трайно ползване – ливада в местност „ Метекалеси” Х категория, Имот с кад. № 002240 с площ 5.572 дка с начин на трайно ползване –ливада в местност „ Люлките” Х категория, Имот с кад № 002249 с площ 5.270 дка. с начин на трайно ползване – ливада в местност „Турсуница” Х категория, Имот с кад. № 002244 с площ 1.719 дка начин на трайно ползване – нива в местност „ Люлките” Х категория, Имот с кад. № 002333 с площ 4.717 дка начин на трайно ползване – пасище мера в местност „Куртевица” на Иван Николов Узунов

1.5   Землище Осиково Имот с кад. №  010162 с площ 0.300 дка с начин на трайно ползване –пасище, мера в местност „Поповица” Х категория на Живка Каменова Хаджиева,

1.6  Землище с. Гьоврен Имот с кад. № 041001 с площ от 3.231 дка с начин на трайно ползване – ливада в местност „ Аккае” Х категория на Рашид Исмаил Дал ,Имот с кад. № 046008 с площ 1.811 с начин на трайно ползване – ливада  в местност „ Карантъ” на Рашид Исмаил Дал.

1.7  Землище с. Брезе Имот с кад. № 100010 с площ 0.500 дка начин на трайно плозване – ливада в местност „ Сюлеменица” Х категория на Румен Иванов,

1.8  Землище с. Селча, имот с кад. № 002089 с площ 2.034 дка начин на трайно ползване – пасище, мера в местност „ Ляска” Х категория, Имот с кад. № 002138 с площ 2.626 дка начин на трайино ползване – ливада в местност „ Добрино” Х категория, Имот с кад. № 002260 с площ 9.081 дка начин на трайно ползване – ливада в местност „ Базица” Х категория, имот с кад. № 002486 с площ 3.844 дка начин на трайно ползване – ливада в местност „ Добрино” Х категория, Имот с кад. № 003056 с площ 2.673 дка начин на трайно ползване – ливада в местност „ Котлина” Х категория, имот с кад. № 006245 с площ 1.102 дка начин на траино ползване – ливада в местност „ Деве бою” Х категория на Рамиз Адилов Ибишев.

 

2.Определя годишен наем за ползване на ниви, ливади, от ОПФ според разстоянието от населеното място до имота в размер както следва: до 3 км -13.00 лв за 1 дка; от 3 км. до 8 км.-11.00 лв за 1 дка; над 10 км – 8.00 лв за 1 дка и пасище и мера 1.00 лв за 1 дка при спазване на условията за поддържане в добро земеделско и екологично състояние на земеделските земи .

 

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи договори за наем със Захари Росенов Асенов, Катерина Великова Метаксова, Марияна Ясенова Юрукова, Звездалина Радкова Аврамова, Ангел Димитров Ангелов, Събка Сребринова Караиванова, Асен Малинов Мангадашев, Иван Николов Узунов, Живка Каменова Хаджиева, Рашид Исмаил Дал, Огнян Здравков Сливаров, Людмил Атанасов Глухов, Иван Стоев Даков, Илия Ангелов Узунов, Деян Левенов Кайраманов, Румен Иванов и Рамиз Адилов Ибишев за срок от една година

 

  /17-10-10/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04.2011 година, Протокол № 7

 

Относно: Предоставяне за общо и  индивидуално ползване на пасища мера от общинския поземлен фонд на земеделски стопани

 

Общински съвет - Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 54 от 18.04.2011 година  на инж. Здравко Василев Василев -  Кмет на Община Девин и становище на ПК ”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11,ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 37о ал. 1 т.1,2,3, ал. 2,3 и чл. 37п ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да се предоставят за срок до 5 години пасище мера от Общински поземлен фонд  за общо и индивидуално  ползване на земеделски стопани - животновъди и техните сдружения при пасищно и оборно пасищно отглеждане на животни, съгласно приложения списък. Списъкът съдържа данни на земеделските стопани -животновъди, отглежданите от тях животни, данни на физически блокове и парцелите на общинските мери и пасища и приетия национален стандарт 4.1 „Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

 

            2. Определя годишна такса за ползване на пасища мера  от ОПФ в размер на 1(един ) лев за 0,1 ха.( нула цяло и един хектар) за всички категории.

 

            3. Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи договори с земеделски стопани- животновъди при спазване на условията за поддържане в добро земеделско и екологично състояние на пасище и мери. Договорите да послужат при кандидатстване за директни плащания по схемата за единно плащане на площ.

/17-10-10/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   38

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.04. 2011 година, Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване под наем от Фатме Салиева Куцева, жител на с. Гьоврен на земеделска земя имот с кад.  № 043005, намиращ се в землището на с. Гьоврен

 

 

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 55 от 18.04.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК  ”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и  поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 24а ал. 5 т. 2 на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 91, ал. 1 и чл.92,  ал. 1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие за предоставяне за ползване под наем земеделски имот, от Общински поземлен фонд  с кад. № 043005, с площ от 12.022 дка.  начин на трайно ползване – нива местност „ Бойдалъка” в землище с. Гьоврен на Фатма Салиева Куцева  от с. Гьоврен Община Девин.

 

          2. Определя наемна цена за   земеделска земя  от ОПФ  в размер на 8.00 (осем ) лева за 1 дка.(  за един декар) за всички категории.

 

          3. Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи договори за наем с Фатма Салиева Куцева  за срок до пет години.

                                                                                                 

                                                                                                                         /17-10-10/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер