Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.03.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 21

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

 

Относно: Промяна в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх. № 31 от 11.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   –  Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45 а, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

І. Променя и допълва  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

 

ІІ. В чл. 5 се създава нова алинея 3, която гласи „Молбата – декларация следва да бъде придружена със следните документи:

 

1.      Удостоверение за декларирани данни за всеки член на семейството.

2.      Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за всеки член на семейството.

3.      Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения към Община Девин  за всеки член на семейството.

4.      Копие от адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища от служба „ГРАО” при Общинска администрация – гр. Девин за всеки член на семейството.

5.      Общият доход за 12 месеца за всеки член на семейството поотделно за предходната година /към датата на подаване на молбата- декларация/ или ако лицето е безработно – Служебна бележка за същият период от „Бюро по труда”– гр. Девин.

ІІІ. Създава се алинея 4 в чл. 5, който гласи „Документите по точка 1, 2, 3 и 4 от ал. 3 на чл. 5 се изискват от комисията служебно под формата на справки.

 

ІV. Създава се нова алинея 5 на чл. 5, която гласи „ Не се включват в картотеката и в останалите проекто – списъци граждани, които не са представили документите по чл. 5, ал. 3 т. 5.

 

V.в чл. 6, ал. 1 „Комисия за картотекиране „ се променя както следва:” Комисия за установяване на жилищни нужди”.

 Отпада последната част на изречението в ал. 1 „ и одобрява правила за нейната работа”

 

VІ. Създава се нова ал.2 в чл. 6 със следното съдържание „ В срок от 10 декември до 31 декември гражданите подават молба-декларация придружена с необходимите документи. Документи подадени  извън срока не се разглеждат от комисията.

 

VІІ. Досегашната алинея 2 на чл. 6 става алинея 3 като се правят следните промени и тя гласи „ В срок до 10 януари комисията определя месечен ( пазарен и нормиран) наем за 1 кв. м. жилищна площ за гр. Девин и населените места в общината и разглежда подадените молби-декларации, взема решение за включване или не включване на гражданите в картотеката и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства /лицата/ по групи и подгрупи съгласно чл. 4. За жилищно- спестовните вложители комисията се произнася в 7-дневен срок от подаване на молбата ”.

Предишна алинея 3 става алинея 4.

 

VІІІ.Чл. 9 , ал. 1 гласи „Не се включват в картотеката/изваждат се от картотеката:”

 

ІX..В чл. 11, ал. 2  „Въз основа на определената към 31 декември на предходната година ”се променя както следва ”Въз основа на определената към 10 януари поредност на групи и подгрупи” .

 

X. Чл. 11, ал. 4 се променя по следния начин” До 20 януари комисията обявява на информационното табло на входа на Община Девин и на интернет страницата на общината следните проекто – списъци:

1.      Проекто – списък на постъпили молби – декларации на граждани, одобрени за настаняване.

2.      Проекто – списък на лицата настанени в общински жилища и отговарящи на условията по чл. 3 от Наредбата.

3.      Проекто – списък на лицата при които са налице остри социални и здравословни проблеми, както и такива на които жилищата са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, освидетелствани по съответния ред за настаняване в резервни жилища.

В 14-дневен срок от обявяването им гражданите могат да правят възражения по списъците.

 

XІ. Създава се нова алинея 5 на чл. 11, която гласи „ Лицата, които не са включени в проекто-списъка по т.2 на чл.11, ал.4, губят право да използват и кандидатстват за общински жилища, в рамките на текущата година.

 

XІІ.Предишна алинея 5 на чл. 11 става ал. 6, която гласи” Постъпилите възражения се разглеждат в двуседмичен срок от Кмета на общината.След този срок списъците се утвърждават от Кмета и по същите се извършва настаняването в свободните общински жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост.Заповедите за утвърждаване на списъците се съобщават и обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

 

/17-14-13/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22

 

Прието на  редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

 

Относно: Приемане отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории за 2010 г.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 33 от 18.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   –  Кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” и „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и Туризъм” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21 ал. 1,т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението й по видове и категории за 2010 година.

 

 

 

/17-15-13/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

Относно: Вземане на решение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, за погасяване задълженията на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин по договор за кредит за оборотни средства  № 780/27.03.2009 г.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 42 от 21.03.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   –  Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика, Общинска собственост, Придобиване, Управление и Разпореждане с Общинско имущество” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21 ал. 1,т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 23, ал. 1, т.1 приложение първо от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, Общински съвет – Девин

РЕШИ:

 

1. Да бъде обявен публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран имот целият с площ от 7 500 кв. м., ведно с масивна триетажна сграда със застроена площ от 650 кв. м., находящ се в УПИ ІХ, кв.18 по ПУП на с. Беден, обл. Смолян. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1426/17.03.2009 г., вписан в Агенция по вписванията – Девин с № 50, том ІІ, вх. р. 326 от 20.03.2009 г.

 

2. Определя начална тръжна цена за имота 365000 /триста шестдесет и пет хиляди/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин изпълнението на решението и средствата от продажбата да бъдат внесени по сметка на „Интернешънъл Асет Банк” АД гр. София за погасяване на дълга на „МБАЛ – Двеин” ЕАД гр. Девин по договор за кредит за оборотни средства № 780/27.03.2009 г. с „Интернешънъл Асет Банк” АД гр. София.

 

/17-13-13/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

Относно: Съгласие за разпореждане с общински имоти.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 44 от 22.03.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   –  Кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Стопанска политика, Общинска собственост, Придобиване, Управление и Разпореждане с Общинско имущество” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21 ал. 1,т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

І. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни имоти:

1. Земеделски имот с кадастрален № 20465.86.64, м.Парата, зем.гр.Девин с начин на трайно ползване нива, десета категория при неполивни условия с площ 1.187 дка. с първоначална цена  590 лв.

2. Земеделски имот с пл.№  004094, м.Мешелика, зем.с.Грохотно с начин на трайно ползване нива, седма категория при неполивни условия с площ 1.340 дка. с първоначална цена  680 лв.

3. Незастроен парцел УПИ-VІ, кв.139 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502.1335  с площ 420 кв.м. с първоначална цена 7560 лв.

4. Незастроен парцел УПИ-VІІ, кв.139 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502.1336  с площ 381 кв.м. с първоначална цена 6858 лв.

5. Незастроен парцел УПИ-VІІІ, кв.139 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502.1337  с площ 378 кв.м. с първоначална цена 6804 лв.

6. Незастроен парцел УПИ-ХХІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502. 1272 с площ 614 кв.м. с първоначална цена 11 052 лв.

7. Незастроен парцел УПИ-ХХІІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502. 1273 с площ 521 кв.м. с първоначална цена 9378 лв.

8.Гаражни клетки от №6 до №20 с площ 20 кв.м. всяка попадащи в УПИ- ХVІІ, кв.15 с. Триград с първоначална цена 285 лв.

9.Гаражна клетка от №1 с площ 18кв.м.  попадаща в УПИ- ХVІІІ, кв.1 с.Гьоврен с първоначална цена 257 лв.

10.Гаражна клетка от №2 с площ 18кв.м.  попадаща в УПИ- ХVІІІ, кв.1 с.Гьоврен с първоначална цена 257лв.

11.Застроен общински имот пл.№43,кв.2 по ПУП на с.Стоманово ведно със сграда ЗП 22кв.м. с първоначална цена 1259лв.

          Първоначалните цени са без ДДС.

 

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

 

 

/17-15-12/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

Относно: Управление на общински имот.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 39 от 02.03.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  -  Кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Устройство на Територията, Инфраструктура, Екология и Туризъм” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21 ал. 1,т. 8, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 7, ал.2 от Наредба № 2 на Община Девин, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление за срок от пет години на стая № 1 с площ 14 кв. м. и № 1 А с площ 14 кв. м. , ІІІ етаж в сградата на бивш щаб попадаща в кв. 152, УПИ ІІ по ПУП на гр. Девин на НОИ РУ „СО”, гр. Смолян.

 

Мотиви: С предоставяне на обекта ще се задоволят нуждите на РУ „СО”, гр. Смолян от подходящо помещение.

 

/17-15-15/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

 

Относно: Календар за културните прояви на Община Девин за 2011 година.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 24 от 07.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   –  Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 20, във връзка с  чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Утвърждава предложения Календар за културните прояви на Община Девин за 2011 г., съгласно приложението.

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от календара за културните прояви в размер на 33 500/тридесет и три хиляди и петстотин  лева.

 

 

 

/17-15-12/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

Относно: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ –Девин” ЕАД гр. Девин.

 

 

   Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 38 от 25.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  -  Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведение,  Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Определя, считано от 08.02.2011 г. възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ – Девин” – ЕАД – Девин – д-р Петър Георгиев Дечев и д-р Яна Григорова Седянкова в размер на една средна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от двукратния размер на минималната работна заплата за страната, установена за съответния месец.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори с членовете на СД, в които да се определят правата, възнаграждението и задълженията им.

 

 

/17-14-14/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 28

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03. 2011 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещения от „МБАЛ –Девин” ЕАД гр. Девин  на „Медицински център – І ” ЕООД гр. Девин

 

 

        Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 47 от 23.03.2011 година  на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев,становище на ПК”ОЗСПМДСКЕ”, проведени разисквания , поименно гласуванe по точки и  на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местно самоуправление и местна администрация , чл.4 ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл. 221 т.11 и чл.232а от Търговския закон Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 1 Обявява за частна общинска собственост общински обект сграда на два етажа и изби със застроена площ 423 кв.м. имот с кадастрален № 20465.504.961.2 попадаща в УПИ – І, кв.68 по ПУП на гр. Девин.

                                                                                                                        /17-16-12/

2.Дава съгласие да се прехвърлят в активите на дружество „Медицински център –І – Девин ЕООД гр. Девин недвижими имоти собственост на Община Девин:

Бивше родилно отделение и „Акушеро-гинекологично отделение” от ІІ етаж и  от І етаж - стара административна част, „Клинична лаборатория”, „Рентгеново отделение” и нова административна част.

                                                                                                                       /17-16-14/

3. Задължава медицинските ръководства на „МБАЛ –Девин „ЕАД гр. Девин и „Медицински център –І – Девин ЕООД гр. Девин, да представят до 15/петнадесет/ дни в писмена форма становище за изграждане на бъдещите структури на двете търговски дружества.

                                                                                                                       /17-16-16/

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

 

Относно: Одобряване на проект за ПУП ПРЗ за ПИ № 012024 в местност „Хорлог”, землище Триград.

                                                                                 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 35 от 21.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  -  Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Устройство на Територията, Инфраструктура, Екология и Туризъм” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с  чл. 15, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 1 на Експертен съвет по устройство на териториите от 04.02.2011 г.,  Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на жилищно строителство - къща за гости на поземлен имот с № 012024 в мeстност  „Хорлог”, землище с. Триград, собственост на Асен Малинов Мангадашев.

 

/17-14-13/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03.2011 година, Протокол № 6

 

Относно: Промяна на Приложение № 2 на Наредба № 2 на Община Девин.

                                                                                                      

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 45 от 22.03.2011 година на инж. Здравко Василев Василев -  Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика, Общинска собственост, Придобиване, Управление и Разпореждане с Общинско имущество” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Девин

РЕШИ:

 

1. Отменя т.1 на приложение №2 на Наредба №2 на Община Девин за определяне на пазарната стойност на общинска земя.

2. Определя цени  по точка втора и трета от Приложение №2 по Наредба №2 .

 

дейност

Масивни сгради

Терени и места

 

 

град

села

град

села

 

 

І-ва

зона

ІІ-ра зона

ІІІ-та зона

V

Кат.

V

Кат.

VІІ

Кат.

VІІІ

Кат.

 

І-ва

зона

 

ІІ-ра

зона

ІІІ-та

зона

V

Кат.

Кат.

VІІ

Кат.

VІІІ

Кат.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Пазарна цена ОПС в/ху общ.земя

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

4.20

3.65

3.5

2.80

2.80

2.80

3

Пазарна цена на застроена земя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За юридически лица

 

 

 

 

 

 

 

 

14

10.50

9.10

7

7

5.60

5.60

 

За физ.лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.50

   7

6

5.60

4.20

3.50

3.50

Мотиви: Ще се увеличи продажбата на общински имоти.

  /17-15-15/

   Председател на

    Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №31

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.03. 2011 година, Протокол № 6

 

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд ”Енергийна ефективност  за финансиране на проект ”Енергоефективна реконструкция на ОДЗ ”Извор че”- гр. Девин” и проект ”Енергоефективна реконструкция на ОДЗ ”Здравец”  гр. Девин”

           

 

   Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. №47 от 23.03.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василевпроведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 отЗакона за местно самоуправление и местна администрация и §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност

Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

І.Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Девин за финан-сиране на проект ”Енергоефективна реконструкция на ОДЗ ”Изворче”  гр. Девин”  и проект ”Енергоефективна реконструкция на ОДЗ ”Здравец”  гр. Девин” при следните параметри:

 

1.Начин на изразходване на средствата – Прилагане на енергоспестяващи мерки в ОДЗ ”Извор че”- гр. Девин” ОДЗ ”Здравец”  гр. Девин”.

2.Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност”

3.Максимален размер на дълга –  455 104 000 лв.

4.Валута на дълга – лева

5.Максимален срок на погасяване – 60 месеца

6.Максимален лихвен процент –  9% (девет процента)

7.Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план

8.Обезпечение по кредита - първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинския бюджет, покриващи 150% от кредита

 

9.Такси и комисионни – няма

 

ІІ. Упълномощава и възлага на кмета на Общината да представлява да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за:

- кандидатстване за отпускане на кредит

- подписване и подаване на всички необходими документи

- сключване на договор за кредит при гореописаните условия

- учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на вземанията, описани в т.8, в Централен регистър на особените залози.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-14-14/

 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер