Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.02.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 13

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Приемане на бюджета на Община Девин за 2011 година.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 23 от 07.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев – Кмет на Община Девин и становища на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм;” и „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба;” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. и ПМС №334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г., Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

І. Приема бюджета на община Девин за 2011 година, както следва

 

 

1

Всичко приходи

6 287 286

1.1

Приходи за делегирани от държавата дейности/ прилож.1.1/

3 360 516

1.1.1

Неданъчни приходи

9 292

1.1.2

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

2 921 398

1.1.3

Преходен остатък от 2010 год. съгл. приложение №14

429 826

1.2

Приходи за местни дейности

2 926 770

1.2.1

Данъчни приходи

482 400

1.2.2

Неданъчни приходи

1 233 946

1.2.3

Обща изравнителна субсидия

742 300

1.2.4

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

193 900

1.2.5

Целева субсидия за капиталови разходи

80 400

1.2.6

Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища

 

191 000

1.2.7

Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки

50 711

1.2.8

Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС

-29 153

1.2.9

Заеми от други банки

-275 362

1.2.10

Преходен остатък от 2010 год. съгл. приложение №14

256 628

ІІ.

Всичко разходи

6 287 286

2.1

Разходи за делегирани от държавата дейности /прилож. №2.1

3 360 516

2.2

Разходи за местни дейности /приложение №2.2/

2 819 610

2.3

Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани с общински приходи /приложение №2.3/

107 160

2. Приема бюджета на Община Девин по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение №12

3. Размер на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени в бюджета за 2011 г. - 250 886 лева, съгласно Приложение № 16.

4. Размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2011 година – 20 000 лева

5. Приема разчета за капиталови разходи финансирани със средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни средства, постъпления от продажба на общински финансови активи (§40-00), остатък от предходни години и дарения разпределени за делегирани от държавата дейности и за местни дейности съгласно приложение №10 и №11. В Приложение № 11, т. ІІ „Капиталови разходи, финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в 311 §51-00 след текста „Основен ремонт на ОДЗ „Изворче” и ОДЗ „Здравец” в гр. Девин, ДГ кв. Настан, ДГ с. Грохотно, ДГ с. Гьоврен и ДГ с. Триград се добавя „съгласно изпълнителен лист № 91 от 26.10.2010 г. на Окръжен съд Смолян”.

6. Определя размера на общинския дълг съгласно чл.11 от Закона за общинския дълг;

6.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2011 г. – 0 лева

6.2 Максималния размер на общинския дълг към 31.12.2011 г. в размер на          1 588 471 лева.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1 На основание чл.13, ал.3 от ПМС №334 от 29.12.2010 г. определя разходи за представителни цели както следва:

- на кмета на общината                                 -          12 000 лева

- на председателя на общински съвет        -          8 000 лева

- на кметовете по населени места              -          по 200 лева

- на кметските наместници                           -          по 150 лева

7.2 На основание чл.35 от ПМС №334 от 29.12.2010 г. приема да извършва разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане в размер на 2 500 лева. Утвърждава помощи по решение на Общински съвет в размер на 5 000 лева. Упълномощава кмета на общината да отпуща помощи в размер до 100 лева за едно лице въз основа на протокол от назначената със заповед на кмета комисия към Общинска администрация, а над 100 лева след решение на постоянната комисия по Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика към Общински съвет.

7.3 Определя разходи за членски внос и участие в нетърговски организации –     4 000 лева

7.4 Приема сумата от 7 250 лева за покриване разходи за издръжка на клубовете на пенсионери, инвалиди и други както следва:

- Клуб на пенсионера в гр. Девин               -          3 400 лева

- Клуб на пенсионера в кв. Настан              -          2 000 лева

- Клуб на пенсионера в с. Михалково                    -          500 лева

- Клуб на слепите в гр. Девин                                  -          500 лева

- Клуб на инвалидите в гр. Девин                            -          500 лева

- Клуб на инвалидите в с. Триград              -          350 лева

7.5 На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта приема да се подпомогнат спортните клубове в общината за финансиране на масови спортни прояви в размер на 8 000 лева. Изразходването на средствата да става на база договори с клубовете и решение на Общинска експертна комисия по насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта.

7.6 На основание чл.32 ал.2 от ПМС №334 от 29.12.2010 г. се определят средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 % от плануваните разходи за заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

8. На основание чл.29, ал.2 от ПМС №334 от 29.12.2010 г. утвърждава поименен списък на педагогическия персонал във функция „Образование”, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно допълнително предоставени средства от централния бюджет, съгласно приложение №13.

8.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.8 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи.

9. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати за делегираните от държавата дейности и за местни дейности, съгласно приложение № 15.

10. На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети, дава съгласие възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местни дейности в процеса на изпълнение на бюджета през годината да се покрива с временни безлихвени заеми от извънбюджетните средства и фондове на общината.

11. На основание чл.27 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет оправомощава кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:

11.1. да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл. 14 от закона за общинските бюджети.

(2) В изпълнение на правомощията си по т.11 кметът издава заповеди.

12. Дава пълномощия на кмета на общината да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие след решение на общинския съвет.

13. Задължава кмета на общината:

13.1   Да разработи бюджета по пълна бюджетна класификация.

13.2 Да определи конкретни правоотношения и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

13.3 Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

13.4 Да предлага на общинския съвет след 30 юни 2011 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование” при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.

13.5 При приходи от продажби на имущество в § 40-00 и постъпления от продажба на дялове, акции и съучастия в § 70-10, след решение на Общински съвет да се насочат средства в размер до 80 000 лева за доасфалтиране на улици в с. Гьоврен.

14. Упълномощава кмета да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.

В изпълнения на правомощията си кметът издава заповеди.

 

 

/17-14-14/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

 /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 14

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2010 година.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 21 от 07.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба;” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т. 10, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг,   Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2010 година, съгласно приложението.

 

 

 

 

/17-14-14/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

   /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 15

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Приемане отчета за изпълнението на план-сметкана за фонд „Приватизация” през 2010 г. и приемане на план-сметката за фонд „Приватизация през 2011 година.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 22 от 07.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба;” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Приема отчета за изпълнение на План-сметката за фонд „Приватизация” през 2010 година, съгласно Приложение № 3.

2. Приема План-сметката за приходите и разходите от фонд „Приватизация” за 2011 година, съгласно Приложение № 2.

 

 

 

 

/17-14-14/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

   /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 16

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Отчет за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2010 година и приемане на такава за 2011 година.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 30 от 09.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба;” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2010, съгласно приложението.

2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2011 година, съгласно приложението.

 

 

 

/17-13-13/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

   /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 17

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Приемане програма за разпореждане и управление на общинската собственост.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 13 от 02.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм;” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Приема „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011”.

2. Постоянната комисия „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, съвместно с Общинска администрация в срок до 10.03.2011 г. да извърши проверка на имотите и обектите общинска собственост с цел прецизиране на характера на ползване на имотите и вещите общинска собственост.

 

 

 

/17-13-13/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

   /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 18

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за имоти в кв. 75 по ПУП на град Девин.

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 624 от 15.12.2010 година на инж. Здравко Василев Василев   – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм;” проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Дава съгласие да бъде започната процедура по урегулиране на поземлени имоти с индификационен номер 504.877 и с индификационен номер 504.878, кв. 75 гр. Девин, община Девин в УПИ за жилищно строителство.

 

 

 

/17-13-13/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

   /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 19

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Приемане на оценки на общински обекти и обявяване начина за продажбата им.

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 12 от 26.01.2011 година на инж. Здравко Василев Василев   – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т.2 от Наредба № 2 на Община Девин, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Дава съгласие да се продаде обособен обект ½ идеална част 81 кв.м. от имот пл. № 402, кв.45 по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален № 20465.501.402 целия с площ 162 кв. м. ведно с втори етаж от жилищна сграда със застроена площ 49 кв.м. при първоначална цена 17 400 лв. без ДДС на съсобственика Миглена Северинова Ангелова, съгласно Н.А.№25/1995 г. по описа на ДРС.

 

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

 

 

/17-12-12/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

   /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е № 20

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.02.2011 година, Протокол № 5

 

 

 

Относно: Даване съгласие за изменение на подробен план.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 27 от 09.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев – Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм;” проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

 

  1. 1.Дава съгласие да се обособи самостоятелен парцел УПИ-VІІІ, кв. 25 по ПУП на с. Триград с площ 141 кв. м. за сметка на улично платно.

 

 

Мотив: С обособяването на самостоятелен парцел отреден за паркинг ще се даде възможност на гостите на селото да паркират извън уличното платно и ще се намали предпоставката от пътни произшествия.

 

/17-13-13/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

 /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер