Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 08.02.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 08.02.2011 година, Протокол № 4

 

 

 

Относно: Даване на съгласие за изпълнение на всички поети задължения и всички договорни ангажименти по проект „ИТ СПА Туризъм – развитие на СПА туризъм в пограничния регион чрез използване на иновативни ИТ услуги” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№19 от 04.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм;” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Девин да изпълнява всички поети задължения в периода на изпълнение на проектното предложение по проект „ИТ СПА Туризъм – развитие на СПА туризъм в пограничния регион чрез използване на иновативни ИТ услуги” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” и да изпълнява всички договорни ангажименти като партньор.

2. Упълномощава Кмета на Община Девин г-н инж. Здравко Василев да предприеме всички необходими действия по изпълнение на точка 1.

 

 

/17-14-14/

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 08.02.2011 година, Протокол № 4

 

 

 

Относно: Избор на членове на Съвета на директорите на „МБАЛ – ДЕВИН” – ЕАД – Девин и определяне възнаграждението на Изпълнителния директор на „МБАЛ – ДЕВИН” – ЕАД – Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх. №26 от 07.02.2011 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.221, т.4 от Търговския закон, чл. 99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс,  Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Избира за членове на Съвета на директорите на „МБАЛ – Девин” ЕАД – гр. Девин д-р Петър Георгиев Дечев и д-р Яна Григорова Седянкова за срок от 3/три/ години.

 

2. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната работна заплата за страната, установена за съответния месец.

 

3. Изменя т.2 от Решение № 9 от 27.01.2011 година, както следва: Определя възнаграждение на д-р Костадин Богданов Калайджиев в размер на 7 /седем/ месечни средни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната работна заплата за страната, установена за съответния месец.

 

 

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договори с членовете на СД, в които да се определят правата, възнаграждението и задълженията им, както и да измени договора с Изпълнителния директор на „МБАЛ – ДЕВИН” – ЕАД – Девин, в съответствие с изискванията на т.3 от настоящото решение.

 

 

 

 

/17-14-14/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер