Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 27.01.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е№ 5

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на27.01. 2011 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин за 2011 година.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 2 от 06.01.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становища на ПК ”БФЕФПНУ” и ПК”ОЗСПМДСКЕ”проведени разисквания ипоименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.1, ал.2 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.Приема изменения и допълнения в Наредбатаза определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин за 2011 година, съгласно Приложение №1.

 

 

 

 

 

 

/17-13-13/


 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е№ 6

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на27.01. 2011 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугив Община Девин за 2011 година.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 3 от 06.01.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становища на ПК ”БФЕФПНУ”, ПК”ОЗСПМДСКЕ”, ПК”УТИЕТ”проведени разисквания ипоименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.9 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Приема промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин за 2011 година, както следва:

 

2. В чл.2, ал.1, т.7 туристическа такса – отпада

 

3. Досегашните т.8 и т.9 стават т.7 и т.8

 

4. Чл.3, ал.3 се изменя така – „ Невнесените в срок такси по този закон се

събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

5. Чл.18, ал.1, т.3 се изменя така – проучване, проектиране, изграждане,

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.71 а и 71 е от Закона за управление на отпадъците.

 

6. РазделІV – Туристическа такса – отпада

 

7. Следващите раздели и членове се преномерират и стават:

-ІV Такси за технически услуги с чл.41 до чл.47

-V Такси за административни услуги от чл.48 до чл.52

-VІ Такса за гробни места от чл.53 до чл.54

-VІІ Такса за притежаване на куче – от чл.55 до чл.57

-VІІІ Други местни такси определени със закон от чл.58 до чл.60

 

8. § 6 от преходните и заключителни разпоредби – отпада

 

9. В приложение № 3 от Тарифата за размера на местните такси и цени на

услуги и права, предоставени от Община Девин, се правят следните изменения:

 

Точка 5.17.2. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешения за строеж с доклад за оценка или чрез общински експертен съвет / чл.148, ал.2 от ЗУТ/ за нежилищни сгради за т.1. – сгради за обществено обслужване за 1 кв.м РЗП – от 6лв. на 5 лв. и т.2 – производствени сгради, стопански и други за 1 кв.м РЗП от 3лв. на 2 лв.

 

Създава се нова точка 5.17.6 в Приложение № 3 от наредбата – Одобряване на проект за монтаж на съоръжения за кв.м – 30 лв.

 

Точка 5.20.2. В техническа инфраструктура от 2 лв. за л.м на 0.50 лв за л.м

но не по-малко от 200 лв.

 

Към т.5.23. Издаване на разрешение за строеж в лв. на кв.м РЗП се добавят нови видове разрешения:

-За монтаж на съоръжения – 50 лв. за брой

-За техническа инфраструктура – 100 лв. за брой

-За прокопаване на улици и тротоари – 30 лв. за брой плюс депозит за възстановяване.

 

 

/17-15-15/


 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е№ 7

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на27.01. 2011 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване и поддържане на Претоварна станция за ТБО – гр. Девин за 2011 г.”Определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2011 г. на територията на Община Девин.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 9от 14.01.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”УТИЕТ”проведени разисквания ипоименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, и чл.9 във връзка с чл.62, чл.63, чл.66 и чл. 69 от Закона за местни данъци и такси и чл. 71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъци, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.ПриемаПлан - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО” през 2011 г.

2.Определя размера на такса „Битови отпадъци” за 2011г. както следва:

 

 

·

За жилищни и вилни имоти за гр.Девин на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:

 

8 %о

 

- за доставка на съдове

0.10 %о

 

- за събиране и транспортиране

6.10 %о

 

- за поддържане на депо за ТБО

1.30 %о

 

- за почистване на терени за обществено ползване

0.50 %о

·.

За жилищни и вилни имоти за останалите населени места на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:

 

14 %о

 

- за доставка на съдове за ТБО

0.15 %о

 

- за събиране и транспортиране

10.70 %о

 

- за поддържане на депо за ТБО

2.30 %о

 

- за почистване на терени за обществено ползване

0.85 %о

·

За нежилищни имоти за всички населени места на база отчетната стойност на данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.:

 

16 %о

 

- за доставка на съдове

0.45 %о

 

- за събиране и транспортиране

14.00 %о

 

- за поддържане на депа за ТБО

1.20 %о

 

- за почистване на терени за обществено ползване

0.35 %о

·

За нежилищни имоти за всички населени места – по количество битови отпадъци – за 1 куб.м. в лв.

 

60.00

·

За еднократно обработване на отделните видове съдове за ТБО – в лева

 
 

- кофа „Мева” – 0.11 куб.м.

6.60

 

- контейнер тип „Бобър” 1.1 куб.м.

66.00

 

- контейнер – 4 куб.м.

240.00

 

 

 

3. Юридическите лица, които желаят такса „Битови отпадъци” да им се определя на база количество ползвани съдове заплащат промил за поддържане чистотатана територии за обществено ползване, който се изчислява на база отчетната стойност на имота на основание чл.67 от ЗМДТ.

 

 

/17-13-11/


 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е№ 8

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на27.01. 2011 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Девин за периода 2007 г. -2009 г.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 1от 05.01.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”УТИЕТ”,проведени разисквания игласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.24 т.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Девин за периода 2007 г. - 2009 г.

 

 

 

/17-13-13/


 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е№ 9

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на27.01. 2011 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО:Одобряване на д-р Костадин Калайджиев за спечелил конкурса за Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин” – ЕАД – Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 11от 24.01.2011година на Секретаря на Община Девин – инж. Венцислав Симов Кехайов,проведени разисквания ипоименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация чл. 62, ал.3 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.10, чл.14 и чл.16 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1.Одобрява предложеното от комисията решение взето с Протокол №3 от 24.01.2011 г., за класиране на д-р Костадин Калайджиев на І – во място и определянето му за спечелил конкурса за Изпълнителен директорна „МБАЛ – Девин” – ЕАД – Девин.

 

2. Определя възнаграждение на д-р Костадин Богданов Калайджиев в размер на 10/десеткратния/ размер на минималната работна заплата за страната.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Девин” – ЕАД – Девинс д-р Костадин Калайджиев, в който да се определят правата, възнаграждението и задълженията му произтичащи от Програмата за тригодишно управление на лечебното заведение.

 

 

/17-14-14/


 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е№ 10

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 27.01 .2011 година, Протокол № 3

 

 

 

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД ДЕВИН

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 582 от 22.11.2011година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев,проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл..129, ал.1 от ЗУТОбщински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

1.Одобрява ПУП - план за улична регулацияи устройствени зониза територията, заключена между р. „Девинска”, ул.”Освобождение” и двата моста над р .”Девинска”.

 

2.ПУП - план за улична регулацияи устройствени зониза територията, заключена между ул.”Опълченска”, ул.”Явор” и ул.”Освобождение” на север и регулационната граница на гр.Девин.

 

3.ПУП - план за улична регулацияи устройствени зониза територията, заключена между ул.”Опълченска”, ул.”В. Левски” и регулационната граница на гр.Девин

 

 

 

/17-14-13/


 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер