Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №4 от извънредното заседание проведено на 20.01.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  4

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.01.2011 година, Протокол № 2

 

 

 

Относно: Упълномощаване на Изпълнителния Директор на „МБАЛ –Девин да подпише споразумение с управителя на „Интернешънъл Асет Банк”  клон Смолян

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 10 от 20.01.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  -  Кмет на Община Девин проведени разисквания и поименно гласуванe, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл. 17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147,ал.1 от ТЗ и чл.5, т.2 от Договор за управление на „МБАЛ - Девин” ЕАД гр. Девин, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1.Упълномощава Изпълнителния Директор на „МБАЛ - Девин” ЕАД гр. Девин, д-р Калайджиев, да подпише споразумение с управителя на Търговска банка „Интернешънъл Асет Банк”  клон Смолян, във връзка с дигането на запора върху сметките на болницата, наложен от Търговска банка „Интернешънъл Асет Банк”  клон Смолян.

 

 

           /17- 12-12 /

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер