Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 18.01.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   1

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.01.2011 година, Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Девин към 31.12.2010 г. и  предложение за актуализация на бюджет 2010 г.

 

 

 Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 7 от 12.01.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК ”БФЕФПНУ”, ПК „УТИЕТ” и ПК”ОЗСПМДСКЕ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.30, ал.1 от Закона за общинския бюджет и чл.43 от Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ,Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

       1.Приема проекта за актуализация на бюджета за 2010 година на Община Девин, съгласно приложените справки по дейности и параграфи.

 

     2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 2010 година, както следва:

 

     1.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

     1.1.1. ПРИХОДИ                                        - 4 210 192 лева

 

     1.1.2. РАЗХОДИ                                         - 3 780 366 лева

По дейности и параграфи , съгласно приложение № 1.1 и приложение № 1.2

 

     1.2. ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

     1.2.1.  ПРИХОДИ                                       - 3 311 753 лева

 

     1.2.2.  РАЗХОДИ                                        - 2 884 785 лева

По дейности и параграфи , съгласно приложение № 2.1 и приложение № 2.2

 

 

 

   1.3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С  

     ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

    1.3.1 РАЗХОДИ                                            -   170 340 лева

 

    3. Актуализира поименния списък за капиталови разходи за 2010 година, съгласно приложение № 12.

 

 

                                                                                                                       /17-17-17/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   2

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.01.2011 година, Протокол № 1

 

 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Девин да подаде Заяле-

                    ние за безвъзмездно ползване и управление на Минерални води

                    публична държавна собственост находище  на минерална вода

                    ”Беденски бани” – шахтов кладенец, сондаж № 3 и сондаж № 4

                    с. Беден, Община Девин, обл. Смолян

 

 

 

        Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 6 от 12.01.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК ”ОЗСПМДСКЕ”, проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с § 133,  от Закона за водите, Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

     1.Упълномощава Кмета на Община Девин инж.Здравко Василев да подаде

Заявление до Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно ползване и управление на минерални води – публична държавна собственост – находище  на минерална вода  „Беденски бани” – шахтов кладенец, сондаж № 3 и сондаж № 4 с. Беден, Община Девин, обл. Смолян.

 

 

                                                                                                                         /17-17-17/


 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.01.2011 година, Протокол № 1

 

 

 

Относно: Даване на съгласие проект „Разработване на съвместна схема (брандинг) за промоция на производство и търговия с органични (био) продукти в трансграничните региони” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013г., да бъде изпълнен на територията на Община Девин

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№634 от 29.12.2010 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика;”  гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие проект „Разработване на съвместна схема (брандинг) за промоция на производство и търговия с органични (био) продукти в трансграничните региони” по Програмата на Европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013 г., да бъде изпълнен на територията на Община Девин.

2. В управлението на проекта да участват, както служители на Общинска администрация - Девин така и външни експерти с опит в управлението на международни проекти по териториално сътрудничество. Това ще гарантира изграждането на административен капацитет на общината.

3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на проекта по точка 1.

 

/17-17-17/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер