Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.12.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   139

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

 

ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни средства за финансиране и обезпечаване на дейностите по проект № 431-2-03-2: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Девин” финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ос 4 ЛИДЕР 

 

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 618 от 14.12.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание  чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2, във връзка чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет - Девин

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие да бъдат осигурени допълнителни оборотни средства  в  размер на 20 000 лв./двадесет хиляди лв./за успешно изпълнение на проект №431-2-03-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Девин”.

 

2. Всички отпуснати средства за реализиране на дейностите по проекта да бъдат възстановени, след окончателното приключване на проекта и възстановяване на разходите.

 

 

                                                                                                                       /17-16-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   140

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

 

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕТ за ПУП ПРЗ ЗА „ГРОБИЩЕН ПАРК” ГР.ДЕВИН 

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 612 от 08.12.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА  чл.129, ал.1 от ЗУТ  и Решение №1 от протокол № 14 на Експертен съвет по устройство на териториите от 18.11.2010 г.  Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

               

     1. Одобрява Проект за Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на поземлени имоти с кадастралени номера  № 20465.179.5-собственост на н-ци на Дора Тодорова Карова , № 20465.179.6- собственост на  н-ци Стайко Николов Карадимов, № 20465.179.7- собственост на  н-ци Лазар Калинов Владев,  № 20465.179.8- собственост на Димитър Щонов Кочев,  № 20465.179.9- собственост на н-ци Илия Костадинов Узунски, № 20465.179.10- собственост на н-ци Васил Костадинов Узунски,  № 20465.179.11- собственост на н-ци Стоян Тодоров Юруков,  № 20465.179.12- собственост на  Община Девин, № 20465.179.14- собственост на н-ци Ангел Василев Бочуков,  № 20465.179.15- собственост на н-ци Димитър Тодоров Пейков, № 20465.179.16- собственост на н-ци Велика Тодорова Бочукова,  с  № 20465.179.17- собственост на н-ци Парашкева Тодорова Николова, с  № 20465.179.18- собственост на н-ци Ангелина Анастасова Божева,  с  № 20465.179.19- собственост на н-ци Димитър Тодоров Бочуков,  с  № 20465.179.20 -собственост на н-ци Калин Тодоров Бочуков,  с  № 20465.179.23- собственост на н-ци Лазар Калинов Владев, з-ще Девин, по одобрена със заповед № РД-18-90 от 18.12.2009 г. на АГКК кадасрална карта за гробищен парк гр.Девин.

 

                                                                                                                      /17-13-13/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   141

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП –План за регулация и застрояване на поземлен имот № 012080 местност „Търнето” землище Лясково.           

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  573 от 16.11.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Одобряване на проект за ПУП –План за регулация и застрояване на поземлен имот № 012080 ливада в  местност „Търнето” землище Лясково, собственост на Община Девин

 

                                                                                                                       /17-11-11/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   142

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

 

ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 527 от 28.09.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл7, ал.2 от Наредба № 2,  Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

1.Предоставя за безвъзмездно управление на стая №3 с площ 16.3 кв.м. и стая №4 с площ 16.3 кв.м. на втори етаж в Дом на културата гр.Девин, на Министерството на правосъдието, Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” София, Областна служба „Изпълнение на наказанията Смолян, Сектор „ПРОБАЦИЯ”, звено Девин за срок до 5/пет/ години.

 

2.Всички разходи за въвеждане в  експлоатация на помещенията да бъдат за сметка на ползвателя.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.

 

 

                                                                                                                       /17-15-13/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   143

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

 

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 20465.541.2, МЕСТНОСТ „КРЪСТЕЦ”

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 583 от 22.11.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,чл.129,ал.1 от ЗУТ Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

1.ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПУП ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 20465.541.2, НИВА В МЕСТНОСТ „КРЪСТЕЦ”, ЗЕМЛИЩЕ НАСТАН ПО ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-90 ОТ 18.12..2009 Г. НА  АГКК КАДАСТРАЛНА КАРТА, СОБСТВЕНОСТ НА ДЕЯН ВЕЛИНОВ САКАЛИЙСКИ, СЕРГЕЙ ВЕЛИНОВ САКАЛИЙСКИ И ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА МИТЕВА.

 

                                                                                               

                                                                                                                   /17-14-11/

 

 


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   144

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП –ПРЗ на участък от  О.Т.1583 към О.Т. 1584 в кв. 144 по ПУП на гр.Девин

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  590 от 24.11.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК ”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

 1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП ПРЗ на участък от улицата от О.Т.1583 към О.Т. 1584 в кв. 144 по ПУП на гр.Девин

 

 

 

                                                                                                             /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   145

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 17

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за Изпълнителен директор на „МБАЛ –Девин” ЕАД гр. Девин.

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 626 от 20.12.2010 година на инж. Венцислав Кехайов –Председател на конкурсната комисия за избор на Изпълнителен директор на „МБАЛ –Девин” ЕАД гр. Девин, проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл. 17, ал.1,т.4 от ЗМСМА, чл.9, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000г. Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

1.Удължава с петнадесет календарни дни срока за подаване на заявления с необходимите документи за участие в обявение с Решение №104 от 29.09.2010 г. И публикуван във вестник «24 часа», бр. 281от 11.10.2010 г., вестник «Труд», бр.281 от 11.10.2010 г. и във вестник «Родопи», бр.100 от 12.10.2010 г.конкурс за Изпълнителен директор на „МБАЛ –Девин” ЕАД гр. Девин.

 

2. Петнадесет дневния срок започва да тече от първия ден след обявяване на настоящето решение във всички всекидневници, в които то ще бъде обявено.

 

3.Реда и условията за провеждане на конкурса се запазват.

 

Задължава Кмета на общината до публикува настоящето решение съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г.

 

 

                                                                                                                       /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   146

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.12. 2010 година, Протокол № 16

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на капиталов разход, средствата, за който ще бъдат осигурени в рамките на бюджетната година по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” № BG161PO001/4.1-01/2007/058 от 16.07.2009г.

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 629 от 21.12.2010 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК ”БФЕФПНУ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.3, т.2 вр. чл.5, ал.1, т.2 вр. ал.2 вр. чл.8, ал.1 вр. чл.13 вр. чл.16 вр. чл.19 вр. чл.56, ал.1 от Закона за общинския дълг вр. чл.2, ал.2, т.2 НВМОП, Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 1. Общински съвет гр.Девин поема краткосрочен дълг за разплащане на дължими суми по Договор за строителство № BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен между ОБЩИНА ДЕВИН – Възложител и „ПАРТРЕЙД” ООД гр.София - Изпълнител.

 

2.Финансови параметри на дълга:

Максимален размер на дълга – 223 000 лв.

Вид – стандартна кредитна линия;

Кредитополучател – Община Девин;

Съдлъжник – „Партрейд” ООД гр.София;

Цел на дълга - за разплащане на дължими суми по Договор за строителство № BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен между ОБШИНА ДЕВИН – Възложител и „ПАРТРЕЙД” ООД гр.София- Изпълнител;

Усвояване на кредитни средства - усвояването на кредитни средства да бъде съобразено с окончателното плащане по Договор за строителство № BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен между ОБШИНА ДЕВИН – Възложител и „ПАРТРЕЙД” ООД гр.София- Изпълнител;

Срок за усвояване – 15.01.2011 година;

Срок на кредита – 30-ти юни 2011г.

Лихвен процент по кредита – фиксирана лихва в размер на 2 %.

Такса за управление – 0.1 % върху размера на кредита, платима годишно, еднократно.

Такса ангажимент – не се дължи;

Погасяване – Съобразно постъпленията в Община Девин от Оперативна програма „Регионално развитие”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1.-01/2007/058.

Обезпечение на дълга – блокирани парични средства на съдлъжника в размер на 223 000 лева, по сметка на Банка ДСК ЕАД;

Лихвен процент по блокираните парични средства – без начисляване на лихва по блокираните в Банка ДСК ЕАД средства;

Допълнителни условия - възможност за съдлъжника да обслужва дължимите лихви и такси по кредита. Всички постъпления от Оперативна програма „Регионално развитие” към МРРБ, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/4.1.-01/2007/058 и касаещи реално извършено плащане към изпълнителя „Партрейд” ООД гр.София да бъдат отнасяни за погасяване на кредита в Банка ДСК ЕАД.

 

3.На основание чл.2, ал.2, т.2 НВМОП възлага на Кмета на Община Девин да сключи договор за кредит с „Банка ДСК” ЕАД съгласно условията посочени по-горе.

 

 

 

                                                                                                                       /17-16-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер