Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 19.11.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е   126

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Девин към 30.06.2010 г.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 534 от 19.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „БФЕФПНУ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.42, ал.4 от Закона за общинския бюджет и чл.38 и чл.49 от Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  Общинския съвет - Девин

 

Р Е Ш И:

 

1.                 Приема  отчета за касовото изпълнение на Община Девин за първото шестмесечие на 2010 година както следва:

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

          1.1.1 ПРИХОДИ                              -        2 400 853 ЛЕВА

          1.1.2 РАЗХОДИ                               -        1 610 098 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2

 

 

1.2       ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

          1.2.1 ПРИХОДИ                              -        1 953 926 ЛЕВА

          1.2.2 РАЗХОДИ                               -        1 702 724 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2

 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1.3.1 РАЗХОДИ                               -        71 649 ЛЕВА

 

 

2.     Приема отчета за извършените капиталови разходи към 30.06.2010 г. съгласно приложение №12

3.     Приема отчета за извънбюджетните средства и фондове към  30.06.2010 г., съгласно приложение №3, №4, №5 и №6

 

 

                                                                                                                       /17-15-11/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   127

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на предназначението на част от УПИ  І за озеленяване в УПИ – за гаражи по ПУП на с. Триград.

 

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх. № 403 от 26.07.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1,т.11 и ал.2  от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет гр.Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението на част от УПИ - І за озеленяване в УПИ - за групови гаражи в кв.15 по ПУП на с. Триград.

 

2.Задължава Кмета на община Девин да извърши необходимите процедури по промяната.

 

                                                                                                                       /17-15-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   128

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 465 от 31.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2 от Наредба №2 на Община Девин,Общински съвет гр.Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.Дава съгласие за включване в раздел ІІ-Замяна и ликвидиране на съсобственост  на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 г.», следния общински имот:

   - общинската част от УПИ-ІІ, кв.76”А”  по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502.1488 представляващ 58/452 идеални части от парцела.

 

 

 Мотиви: С включване на обекта в програмата ще се повиши възможността за изпълнение на приходната част на плануваните средства от продажбии ефективно стопанисване на общинските имоти.

 

 

                                                                                                                       /17-15-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   129

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 466 от 31.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2 на Община Девин,Общински съвет гр.Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие да се   продаде  общинска част от УПИ-ІІ, кв.76”А”  по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.502.1488 представляващ 58/452 идеални части от парцела /Приложение №2, к.12 на Наредба №2 на Община Девин/ на Ема Свиленова Василева ½ идеална частза сумата 1740.00лв.с ДДС и на Васил Здравков Василев ½ идеална частза сумата 1740.00лв. с ДДС.

 

 Мотиви:

1. Приключване на процедура по ликвидиране на съсобственост.

2.С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажбии ефективно стопанисване на общинските имоти.

 

 

 

                                                                                                                       /17-15-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   130

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  559 от 08.11.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС  и чл.68,  ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,Общински съвет гр.Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на общински имот „фитнес зала” с площ 204.60 кв. м. с идентификатор №20465.501.493.1.56, ведно с общите части от сградата и мазета съгласно АОС №1906/27.04.2010 г. при следните конкурсни условия:

1.1 начална цена за продажба 52 000 лв.

1.2 имотът да бъде използван за фитнес зала;

1.3 купувача да инвестира в обекта най-малко 10 000 лв. за  срок от 1 г. след покупката;

1.4 разкриване на работни места за най-малко един работник;

1.5 липса на държавни и общински вземания

 

При равни други условия предимство да имат фирми регистрирани на територията на Община Девин, адресно и данъчно.

 

Мотиви: С продажба на помещението ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и отпадне необходимостта от инвестиране на средства в ремонта му.

 

                                                                                                                  /17-15-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   131

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Доклад от Лидия Делиева – регистриран одитор за направени констатации при извършена проверка на „МБАЛ - Девин”, ЕАД гр. Девин за периода 01.01.2009г. до 15.07.2010 г.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  569 от 11.11.2010година на Емил Кисьов – Зам. - председател на Общински съвет гр.Девин, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.221, т.7 и т.11 от Търговския закон,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

1.Приема одитния доклад, направен от Лидия Делиева - регистриран одитор за извършена проверка на «МБАЛ –Девин» ЕАД, гр.Девин за периода 01.01.2009 г. до 15.07.2010 г., като сведение.

 

2.За констатираните нарушения в одитния доклад да бъдатсезирани съответни-те компетентни органи.

 

 

                                                                                                                       /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   132

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 456 от 27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

1.Дава съгласие за включване в раздел І - „Продажба” на „Годишната програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2010 г.” на общински имот незастроен парцел УПИ - ХХІV, кв.25 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.512  с площ 276 кв.м

         

 

Мотиви:С включване на обекта в програмата ще се повиши възможността за изпълнение на приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинския имот.

 

                                                                                                                       /17-15-12/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е   133

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 454 от 27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26 ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински  имот, незастроен парцел УПИ - ХХІV, кв.25 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.512  с площ 276 кв.м. с първоначална цена от 19320.00 лева с ДДС.

         

 

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажбии ефективно стопанисване на общинските имоти.

 

 

 

                                                                                                                       /17-15-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е   134

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 546 от 22.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

1.Обявява за частна общинска собственост, общински обект  „Общежитие сграда с два корпуса на пет и шест етажа”  със  застроена площ 1280 кв.м. ведно с УПИ ІІ, кв.58 с площ 3500 кв.м. по ПУП на гр.Девин.

 

 

 Мотиви: С преобразуване на обекта ще се увеличат възможностите за управление и разпореждане с имота.

 

 

 

                                                                                                                       /17-13-13/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   135

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 547 от 22.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

 

 

1.Обявява за частна общинска собственост, общински обект - сграда в с. Михалково с пристройка физкултурен салон със застроена площ 840 кв.м. ведно с УПИ V, кв.10 с площ 5150 кв.м. по ПУП на с. Михалково.

 

 

 Мотиви: С преобразуване на обекта ще се увеличат възможностите за управление и разпореждане с имота.

 

                                                                                                                       /17-15-15/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

            

 

Р Е Ш Е Н И Е   136

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение пред МТСП, дирекция „Социално включване” за изграждане на Общностен център за деца и семейства

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  № 577от 18.11.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”ОЗСПМДСКЕ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.20 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства с проект пред Министерство на труда и социалната политика, дирекция „Социално включване” с проектно предложение за изграждане на Общностен център за деца и семейства.

2. Общностният център за деца и семейства да бъде изграден в двуетажна масивна сграда, находяща се в гр. Девин, обл. Смолян, ул. „Гордьо войвода”, УПИ-ХІІ, кв.49 по ПУП на гр. Девин.

3. Дава съгласие за изпълнение на проекта по точка 1, в случай, че той бъде финансиран.

4. Дава съгласие да бъдат осигурени средства в размер до 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева) за съфинансиране на проекта.

5.  Дава съгласие община Девин да поеме ангажимент за запазване на социалните услуги в реконструираната сграда на ул. „Гордьо войвода”, УПИ-ХІІ, кв.49 по ПУП на гр. Девин, за срок не по-малко от 10 (десет) години.

6. Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

                                                                                                                       /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   137

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.11. 2010 година, Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП –ПРЗ за УПИ І – културен дом , кв.9 и уличната регулация от О.Т. 15 до О. Т. 19 по  ПУП на с. Стоманево

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  256 от 16.04.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ,Общински съвет гр.Девин

 

РЕШИ:

 

 

 1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на участък от уличната регулация от о.т.15 до о.т.19, и регулация и застрояването на УПИ-І, в кв.9 по плана на с. Стоманево.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-14-12/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер