Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 03.11.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е   108

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Преразглеждане на решение № 107 от 29.09.2010 година, върнато от Областния управител – Смолян.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с решение № 107 от 29.09.2010 година, върнато от Областния управител – Смолянс вх.№ 536 от 21.10.2010 г.

проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Девин

Р Е Ш И:

 

1.Изменя свое решение № 107 от 29.09.2010 година по Протокол №13, както следва:

1.1  Текста в чл.7, ал.1 става:

 

Общинският съвет предоставя безвъзмездно за управление имоти и вещи – общинска собственост, предназначени за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение на съответните специализирани предприятия, звена и юридически лица на общинска бюджетна издръжка.

 

1.2  Текста в чл.7, ал.5 става:

 

Директорите на общинските училища могат да отдават под наем помещения от предоставените им за управления имоти общинска собственост с цел реализиране на собствени приходи за училището съгласно чл.44 ал.2 т.1 от Закона за народната просвета. Отдаването под наем да се извършва в съответствие с изискванията на Глава VІІ и VІІІ от настоящата Наредба и без да пречи на основната дейност, за която имотите са предоставени.

 

1.3  Текста в чл.12, ал.2 става:

 

          Движимите вещи частна общинска собственост, които не се ползват от общината, могат да се отдават под наем от кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 10 % от пазарната й стойност. Договорът за наем на вещта се сключва за срок от 3 години.

 

1.4  Текста в чл.46, ал.1 става:

            Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост се извършва от кмета на общината след решение на Общинския съвет и провеждане на публичен търг или конкурс, по правилата на Глава VІІ и VІІІ от Наредбата.

 

1.4.1 Текста в чл.46, ал.2 става:

  Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кмета на общината издава заповед и сключва договор при продажба на МПС.

 

1.4.2    В чл.46, ал.3, ал.4 и ал.5 след „търг” се добавя и думата „конкурс”.

1.5   Текста в чл. 46 - а става:

           Продажбата на движими вещи частна общинска собственост, се извършва по пазарни цени, определени от лицензиран от Камарата на независимите оценители оценител, чрез провеждане на публичен търг или конкурс по правилата на Глава VІІ и VІІІ от настоящата Наредба.

 

1.6 Текста в чл. 47 става:

           Замяна и предоставяне право на ползване върху движими вещи – частна общинска собственост, се извършват с договор, сключен от кмета на общината след решение на Общинския съвет при условията и реда предвидени в ЗОС.

 

1.7 Текста в чл. 48 става:

          Движими вещи частна общинска собственост, могат да бъдат предоставени безвъзмездно за ползуване с договор, сключен от кмета на общината на учебни, научни, културни, здравни, социални организации на бюджетна издръжка, както и на спортни организации регистрирани в обществена полза, след решение на Общинския съвет при условията и реда предвидени в ЗОС. 

 

2. Приема повторно текста в чл.13 от Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол № 13.

 

3. Отменя т.4 от чл.31, ал.2 от Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол № 13. Точка „5”става точка „4”.

 

4. Отменя ал.5 от чл.37, ал.2 от Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол № 13.

 

 

                                                                                                       /17-14-13/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   109

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Одобряване тръжна цена на недвижими имоти собственост на “МБАЛ – Девин” ЕАД, гр.Девин

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 552от 27.10. 2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.221, т.11 от Търговския закон, чл.15, т.2 от Устава на МБАЛ Девин ЕАД, гр.Девин  и чл.53, ал.1 и ал.54 от «Наредбата за упражняване правата на собственост на  община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала» Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

          1.Одобрява цени на утвърдените за продажба имоти с решение № 142/30.12.2009г., собственост на на «МБАЛ Девин» ЕАД, гр.Девин, съгласно приложените експертни оценки както следва:

 

          1.1 Недвижим имот УПИ - ХХХІ, кв.68 по ПУП на гр.Девин с площ 700 кв.м., ведно със застроената масивна двуетажна сграда, изби и таван, със застроена площ 196 кв.м. при първоначална цена 59 000 лв, без ДДС.

 

1.2 недвижим имот УПИ - ХХХ, кв.68 по ПУП на гр.Девин с площ 860 кв.м.,  ведно със застроената масивна двуетажна сграда, изби и таван със застроена площ 196 кв.м. при първоначална цена 61000 лв,без ДДС.

 

2. Постъпилите средства от продажбата на имотите да се изразходват, след решение на Общински съвет.

 

Мотиви: С продажбата на обектите ще се подобри финансовото състояние на дружеството.

 

                                                                                                       /17-15-14/                                                                              Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   110

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот /включване в Разел І  - продажба/.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 456 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Включва в годишната „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2010 година” общински имот „Бивш микроязовир земеделски имот пл. № 006910 с площ 3.294 кв. в  м. „Брязово”, землище с. Беден”.

 

                                                                                                                        /17-14-13/ 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е   111

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот /включване в Разел І  - продажба/.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 456 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

 

 

1.Включва в годишната „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2010 година” общински имот „Незастроен парцел УПИ-V, кв. 20 по ПУП на с. Чуруково с площ 1968 кв. м.”

 

 

 

                                                                                                                        /17-14-9/ 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   112

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот /включване в Разел І  - продажба/.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 456 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

1.Включва в годишната „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2010 година” общински имот „Незастроен парцел УПИ-VІІ, кв. 20 по ПУП на с. Чуруково с площ 605 кв. м.”

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        /17-14-14/ 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   113

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот /включване в Разел І  - продажба/.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 456 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС,Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

1.Включва в годишната „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2010 година” общински имот 1/6 реална част от застроен парцел УПИ-ІІІ, кв.133 по ПУП на гр. Девин с идентификатор № 20465.505.1529 с площ 425 кв. м., ведно с 1/6 реална част от сградата със застроена площ 49.53 кв. м. с идентификатор № 20465.505.1529.1”

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        /17-14-14/ 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   114

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Приемане на оценки на общински обекти и обявяване начин на продажбата.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 454 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.26 от Наредба №2 на общината, гр.Девин  Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване на продажба на общински имот „Бивш микроязовир земеделски имот пл. № 006910 с площ 3.294 кв. в м. Брязово, землище с. Беден с първоначална цена 25 000 лв.” без ДДС.

 

 

                                                                                                                       /17-13-12/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   115

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Приемане на оценки на общински обекти и обявяване начин на продажбата.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 454 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.26 от Наредба №2 на общината,  Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот „Застроен парцел УПИ - V, кв. 42 по ПУП на гр. Девин с идентификатор № 20465.502.821 с площ 609 кв. м., ведно с построената в него сграда на два етажа със застроена площ 222 кв. м. с първоначална цена 66 000 лв.” без ДДС.

 

 

 

                                                                                                                       /17-13-9/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е   116

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Приемане на оценки на общински обекти и обявяване начин на продажбата.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 454 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.26 от Наредба №2 на общината,  Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот „Незастроен парцел УПИ-V, кв.20 по ПУП на с. Чуруково с площ 1968 кв. м. с първоначална цена 11 508 лв.” без ДДС.

 

 

 

                                                                                                                       /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   117

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Приемане на оценки на общински обекти и обявяване начин на продажбата.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 454 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.26 от Наредба №2 на общината,  Общински съвет гр.Девин 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот „Незастроен парцел УПИ-VІІ, кв. 20 по ПУП на с. Чуруково с площ 605 кв. м.”с първоначална цена 3630 лв. без ДДС.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   118

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот  

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 455 от27.08.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.4, т.1 от ЗОС,  Общински съвет гр.Девин 

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Дава съгласие за продажбата на общински имот: 1/6 реална част от застроен парцел УПИ-ІІІ, кв.133 по ПУП на гр. Девин с идентификатор № 20465.505.1529 с площ 425 кв. м., ведно с 1/6 реална част от сградата със застроена площ 49.53 кв. м. с идентификатор № 20465.505.1529.1 за сумата от 26 114 лв. без ДДС на „НЕК” ЕАД, гр. София, ЕИК 000649348.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-14-14/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   119

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО: Участието на община Девин като съучредител на ”Местна инициативна рибарска група “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак – Девин - Доспат” според изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” за признаването на местна инициативна рибарска група, в съответствие с Наредба 15/21.05.2010 г. на МЗХ и в съответствие с Декларация за заявяване на интерес за изграждане на публично - частно партньорство и създаване на Рибарска група на цялата територия на общините Батак, Девин и Доспат

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 535 от21.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „ОЗСПМДСКЕ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 15 от 21.05. 2010 година на МЗХ, и  във връзка с предстоящото учредяване и регистрация на ”Местна инициативна рибарска група “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак – Девин - Доспат”  сдружение с нестопанска цел, определено да осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел,Общински съвет гр.Девин

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Девин да стане съучредител в Сдружение с нестопанска цел ”Местна инициативна рибарска група “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак – Девин - Доспат” със седалище Доспат, включващо представителина публичния сектор /включително общини Доспат,Батак,Девин, частния /включително маркетинга и преработката на продукти от риболов и аквакултура/ и граждански сектори /неправителствени организации предимно от областта на риболова, аквакултурата, маркетинга и преработката на продукти от риболов и аквакултура/ от Общините Батак, Девин и Доспат, и да осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал.3 от Наредба № 15 от 28.05. 2010 година на МЗХ;

2. Определя за представител на община Девин на Учредителното събрание на ”Местна инициативна рибарска група “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”инж. Здравко Василев Василев - Кмет на Община Девин.

3. Определя, че инж. Здравко Василев Василев – Кмет на Община Девин да представлява общината в работата на Общото събрание и Управителния съвет на “Местна инициативна рибарска група» ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак – Девин - Доспат”.

4. Възлага на инж. Здравко Василев Василев – Кмет на Община Девин да подпише учредителния протокол и учредителните документи на ”Местна инициативна рибарска група “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак – Девин - Доспат”, и всички други необходими документи.

5. Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

                                                                                                                       /17-11-9/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е   120

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО: ”Споразумение за сътрудничество между Община Девин, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и библиотеката при НЧ ”Просвета – 1942” – с. Лясково”.

 

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 533 от18.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК „ОЗСПМДСКЕ”, проведени разисквания, гласуванe на основаниечл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и чл.61, ал.1 и ал.2, т.4, буква «г» от ЗМСМА,Общински съвет гр.Девин

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие Община Девин да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 Програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество /Приложение №1/ между община Девин, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеката при НЧ „Просвета-1942”-с.Лясково.

4.Задължава Кмета на Община Девин да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

 

5.Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на Постоянната комисия по „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”.

6.Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

 

                                                                                                                       /17-11-11/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   121

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО: Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 515 от11.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становища на ПК „ОЗСПМДСКЕ” и ПК „УТИЕТ”, проведени разисквани,гласуванe на основаниечл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА,Общински съвет гр.Девин

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-11-11/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   122

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО: Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Девин.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 509 от30.09.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становища на ПК „ОЗСПМДСКЕ” и ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания, гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.19 от Закона за управление на отпадъцитe,Общински съвет гр.Девин

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Девин.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-12-12/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   123

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

 

ОТНОСНО:Приемане на анализ от  потребностите от социални услуги в Община Девин

 

 

 

                Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 340 от22.06.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „ОЗСПМДСКЕ”, проведени разисквания игласуванe на основание чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2,  във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА  и чл.36а, ал.3 от Правилника за прилагане на          Закона за социално подпомагане, Общински съвет гр.Девин

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема Анализа наситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Девин, съгласно приложението.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-11-11/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   124

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

 

ОТНОСНО:Промяна на ПУП план за улична регулация на участък от ул.”Ястребино” гр. Девин и обособяване на пешеходна улица.

 

 

 

 

                Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 516 от11.10.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет гр.Девин

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП план за регулация на ул. „Ястребино” в гр. Девин от о.т.1534 до 1533 в кв.91 по ПУП на гр. Девин обслужваща УПИ VІІ-1520 и УПИ VІІІ-1520.

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-11-11/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   125

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.11. 2010 година, Протокол № 14

 

 

ОТНОСНО:Предложение за промяна  на улична регулация от О.Т.509 до О.Т.510 в кв. 13 по ПУП на гр. Девин.

 

 

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.№ 235 от 09.04.2010година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становищe на ПК „УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет гр.Девин

 

 

РЕШИ:

 

      1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП план за регулация на участък от ул. „Шипка”  от о.т. 509 до о.т.510 по ПУП на гр. Девин.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       /17-12-12/ 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер