Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.09.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е   101

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 92 от 20.08.2010 година и решение № 95 от 20.08.2010 година.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна срешение № 92 от 20.08.2010 година и решение № 95 от 20.08.2010 година върнати от Областен управител - Смолян, проведени разисквания игласуванeна основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Девин

 

Р Е Ш И  :

 

1.Отменя свое решение № 92 от 20.08.2010 година по Протокол № 12.

 

2.Отменя свое решение № 95 от 20.08.2010 година по Протокол № 12.

 


                                                                                                                                         /17-16-16/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   102

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договора за управление  на „МБАЛ – Девин” ЕАД с д-р  Петър Георгиев Дечев и  освобождаване на членовете от Съвета на  директорите д-р Антоанета Сарийска и д-р Яна Седянкова.                                                           

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№492 от 23.09. 2010 година на Емил Кисьов – председател на ПК  „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуванeна основание чл.21, ал.1, т.9 и  ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведение чл. 221, т.4 от Търговския закон  и чл.13  и чл.14 от Устава на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД , Общински съвет – гр. Девин

 

Р Е Ш И  :

 

1.Прекратява Договор № 177 от 22.07.2010 година за управление на  „МБАЛ – Девин” ЕАД – гр.Девин, сключен с Петър Георгиев Дечев, считано от 01.10.2010 година.

 

2.Освобождава като членове на Съвета на директорите на „МБАЛ- Девин” ЕАД  гр. Девин д-р Яна Седянкова и д-р Антоанета Сарийска, без да ги освобождава от отговорност.

 


                                                                                                                                         /17-16-16/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   103

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Избиране на ВРИД „Изпълнителен директор” на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин.

 

                                                      

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Молба с вх.№503 от 24.09. 2010 година на д-р Костадин Богданов Калайджиев, проведени разисквания и поименно гласуванeна основание чл.21, ал.1, т.9 и  ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведение чл. 221, т.4 от Търговския закон  и чл.13  и чл.14 от Устава на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД , Общински съвет – гр. Девин

 

 

Р Е Ш И  :

 

1.Избира  д-р Костадин Богданов Калайджиев като временно изпълняващ длъжността „Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи Договорза възлагане на управлението на „МБАЛ - Девин” ЕАД – гр.Девин с д-р Костадин Богданов Калайджиев, като временно изпълняващ длъжността „ Изпълнителен директор” на „МБАЛ- Девин” ЕАД – гр.Девин, считано от 01.10.2010 година до провеждането на конкурс за заемане на длъжността.

 

3.Избира временно за членове на Съвета на директорите на „МБАЛ- Девин” ЕАД  гр. Девин д-р Петър Дечев,  д-р Яна Седянкова, считано от 01.10.2010 година до провеждането на конкурс за изпълнителен директор.

 

4.Определя възнаграждение:

 

-         на изпълнителен директор 7/седем/ месечни средни работни заплати в лечебното заведение, но не повече 12/дванадесет/кратния размер на минималната работна заплата, установена за страната на съответния месец.

 

-         на членовете на Съвета на директорите 2/две/средни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 5/пет/кратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната на съответния месец.

 

 

 


                                                                                                                                         /17-16-16/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   104

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за длъжността  „Изпълнителен директор” на „МБАЛ- Девин” ЕАД – гр.Девин

                                                             

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 493 от 23.09. 2010 година на Емил Кисьов – председател на ПК  „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” и становище на ПК„Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуванeнаоснование чл.21, ал.1 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 от Търговски закон, чл.62, ал.3 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебни заведения, във връзка с чл.3 от Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурса за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - гр.Девин

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава съгласие да се обяви конкурс за длъжността „Изпълнителен директор” на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД – гр. Девин, който да се проведе по документи, събеседване и защита на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения и приложената конкурсна документация.

 

2. Изисквания към кандидатите:

 

2.1 Да притежават образователно квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

 

2.2 Да имат най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист. Кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита  специалност.

 

2.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

3.Необходими документи:

             - заявление за участие;

             - автобиография;

             - копие от документ за завършено образование и придобита   квалифи- 

                кация;

             - копие от трудова книжка за трудов стаж;

             - свидетелство за съдимост;

             - свидетелство от психодиспансер;

             - други документи, съобразно Наредба №9/2000 г., за условията и реда за

               провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните

               заведения;

             - проектопрограма за развитието и дейността на лечебното заведение за

               тригодишен период.

 

4. Информация, относно темите предмет на събеседването и във връзка с изготвянето на тригодишната програма за управление на лечебното заведение, могат да се получат в сградата на Община Девин, ул. „Дружба” №1,ст. №7, ет.3, тел: 03041/21-74 вътр.37.

 

5. Срок за представяне на документите:

 

          5.1 Всички горе упоменати документи се подават в запечатан плик в сградата на Общинска администрация гр. Девин, ст.№ 7, ет.3 или на адрес: 4800-Девин, ул. „Дружба” №1 в срок до 17.00 ч. на 10.12.2010г. Не важат пощенски клейма.

5.2 Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т.5 се представя в отделен запечатан плик.

 

6. Конкурса ще се проведе на 20.12.2010 година от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Девин, гр. Девин на ул. „Дружба” №1, при спазване на условията на Наредба № 9/2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения.

 

7. Обява за конкурса да се публикува в един централен и един регионален вестник.

 

8. Избира комисия за провеждане на конкурс за длъжността изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД – гр. Девин в състав:

 

Председател: Венцислав Симов Кехайов – секретар на Община Девин

Секретар: Капка Петрова Бешева – директор на дирекция „ЕФПТХД”

          Членове:

1.Представител на РЦЗ – гр. Смолян

2.Представител на здравната осигурителна каса гр. Смолян

3.Илияна Велизарова Солакова – юрист

               4.Емил Димитров Кисьов – председател на ПК „Образование;

                  Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт,

                  Култура и Етика” при Общински съвет – Девин.

 

9. В сроковете по Наредба №9/2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, комисията да представи в Общински съвет – Девин протокол от проведения конкурс с класираните на първо, второ и трето място кандидати за утвърждаване на изпълнителен директор.

 

        10. Да се заплати възнаграждение за членовете на комисията, както следва:

    - за Председателя на комисията – без възнаграждение

    - за Секретаря на комисията – без възнаграждение

    - за Юриста – без възнаграждение

    - за Представителя на Общински съвет – без възнаграждение

    - за Представители на РЦЗ и РЗОК – по 80.00 лв.

 

        11.Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на„МБАЛ Девин”,ЕАД гр.Девин.

 

 


                                                                                                                                      /17-13-13/

 

 

 


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   105

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2007-2013 година.

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 481от 14.09. 2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм”, проведени разисквания и  гласуванe  на основаниена основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:

 

1.     Допълва Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2007 - 2013 година, съгласно приложение № 1.

 

 

 

                                                                                                                                          /17-13-12/

 

 


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   106

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

ОТНОСНО:Актуализиране броя на паралелките и групите на децата и учениците в детските градини и училищата от Община Девин  за учебната 2010/2011 година

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 485от 20.09. 2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания ипоименно гласуванe  на основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, ал.3, ал.5 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение № 937/08.12.2009 г. на Министерски съвет, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

           1. Актуализира свое Решение №89/20.08.2010 година относно  броя на паралелките и броя на учениците за учебната 2010/2011 година, под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г., по училища, както следва:

           1.1. СОУ «Христо Ботев» - гр. Девин

           Отпада VІІІ клас – 31 ученика – 2 самостоятелни паралелки

          І клас – 55 ученика – 3 самостоятелни паралелки

           1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан

ІV клас – 14 ученика – 1 самостоятелна паралелка

V клас – 11 ученика – 1 самостоятелна паралелка

1.3. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

Отпада VІІІ клас -11 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 

1.4. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен

Отпада V и VІ клас –10 ученика – 1 слята паралелка

2. Съгласно чл.11 а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на Регионалния инспекторат по образованието – гр.Смолян, за даване на допълнително разрешение за формиране  на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища, както следва:

2.1ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

І клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка

VІІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

          2.2ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен

V и VІ клас –9 ученика – 1 слята паралелка

    4.Актуализира свое Решение №89/20.08.2010 година относно  броя на паралелките и броя на учениците за учебната 2010/2011 година както следва:

          

 

 

Училище

Необходими средства за дофинансиране

 

Общо

От 15.09. до

31.12.2010г.

От 01.01. до

15.09.

2011г.

1.

СОУ „Хр. Ботев” – гр. Девин

422,92

1027,08

1450,00

2.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – кв.Настан

4567,50

11092,50

15660,00

3.

ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

3890,80

9449,20

13340,00

4.

ОУ „Пейо Яворов” – с.Гьоврен

2875,80

6984,20

9860,00

 

ВСИЧКО:

11757,02

 

28552,98

40310,00

 

 

 

                                                                                                       /17-14-14/


 


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   107

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.09. 2010 година, Протокол № 13

 

 

ОТНОСНО:Изменение на Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имуществонаОбщинаДевин.

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 262 от 28.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и  гласуванe  на основаниена основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8,ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:

 

1.Изменя Наредба № 2 наОбщинаДевин за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.

 

2.До 30.10.2010 година Общинска администрация да внесе промяна на Тарифата по Приложение №1 на Наредба №2.

 

 

 

                                                                                                                                          /17-12-11/

 

 


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер