Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №96, 97, 98, 99 и100 от заседанието проведено на 20.08.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  96

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Отреждане на терен за нов гробищен парк за с. Лясково.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№344 от 23.06.2010 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.11, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

 

1. Дава съгласие да бъде започната процедура по отреждане на гробищен парк върху имот общинска собственост с № ПИ – 012080, находящ се в местността „Търнето” землище с. Лясково.

2. Задължава Кмета на община Девин да извърши необходимите процедури по промяната.

 

 

 

/17-10-10/

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

              /Емил Кисьов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  97

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

 

Относно: Съгласие за отдаване под наем на общински имоти.

 

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№397 от 22.07.2010 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, и „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.14, ал.7 от ЗОС,  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем, части от имоти публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг, за срок от 5 години и първоначална месечна цена съгласно приложение №1 към Наредба №2 на община Девин, както следва:

1.1  Помещение за офис в кметство с. Гьоврен, УПИ-І, кв.19 с площ 12 кв. м. и първоначален месечен наем 15.60 лв. съгласно /р.І., т.4.к.7/.

1.2 Терен с площ 8 кв. м. попадащ в УПИ-.V, кв.12, с. Лясково с първоначален месечен наем 5.60 лв. съгласно р.І,т.4.к.14.

1.3 Терен с площ 4 кв. м. попадащ в УПИ-V, кв.12, с. Лясково с първоначален месечен наем 2.80 лв. съгласно р.І,т.4.к.14.

1.4 Терен с площ 8 кв. м. попадащ в УПИ-V, кв.12, с. Лясково с първоначален месечен наем 5.60 лв. съгласно р.І,т.4.к.14.

1.5  Помещение за млекопункт в здравна служба с. Кестен с площ 6 кв. м. и УПИ-VІІ, кв.18  с първоначален месечен наем 7.80 лв. съгласно /р.ІІІ.,т.7.к.9/.

 

Мотиви: с предоставяне на обектите, ще се подобри стопанисване на имотите и задоволят потребностите от търговски пощи.

 

/17-10-10/

 

 

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                          /Емил Кисьов/

Р Е Ш Е Н И Е  98

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

 

Относно: Разпореждане с общински имот.

 

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№305 от 20.05.2010 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм”, и „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”,  проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8, ал.9 от ЗОС,  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Изважда от Раздел ІV – управление и отдаване под наем и включва в раздел І – продажба в годишната „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 г.”, следния общински имот: „Фитнес зала” с площ 204.60 кв.м. с идентификатор №20465.501.493.1.56, ведно с общите части от сградата и мазетата съгласно АОС №1906/27.04.2010 г.

 

Мотиви: С продажбата на помещението ще се появи ефективността от стопанисване на общинските имоти и отпадне необходимостта от инвестиране на средства в ремонта му.

 

/17-12-12/

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                          /Емил Кисьов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  99

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010  година, Протокол №12

 

 

Относно: Определяне възнаграждение на член на Съвета на директорите на МБАЛ „Девин” ЕАД – гр. Девин

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със докладна записка с вх. № 445 от 17.08.2010 година на инж. Пламен Балталийски – за кмет на Община Девин,  проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.3 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Определя възнаграждение на д-р Антоанета Георгиева Сарийска, като член на Съвета на директорите в МБАЛ „Девин” ЕАД – гр. Девин в размер от 300% от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.

 

 

 

 

/17-12-12/

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет- Девин:

/Емил Кисьов/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010  година, Протокол №12

 

 

Относно: Отпущане на финансова помощ.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Молба с вх.№433 от 11.08.2010 година  от Добромир Емилов Топалов, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20, чл.21, ал.1, т.6, т.23, и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.      Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Илина Добромирова Топалова от с. Селча в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева. Средствата да се вземат от §42-14 – помощи по решение на Общински съвет – 500 (петстотин) лева, от представителни разходи на председателя на Общински съвет – Девин – 500 (петстотин) лева и представителни разходи на кмета на Община Девин – 500 (петстотин) лева.

 

 

 

/17-12-12/

 

 

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет- Девин:

/Емил Кисьов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер