Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №90, 91, 92, 93, 94 и 95 от заседанието проведено на 20.08.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  90

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Създаване на работна група за наблюдение, оценка и контрол по изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№419 от 06.08.2010 година на инж. Пламен Балталийски   – за кмета на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Изгражда Работна група за наблюдение, оценка и контрол по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2007 – 2013 година, в състав:

РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНАТА ГРУПА – инж. Теодора Тодорова – председател на ПК „Устройство на територията. Инфраструктура. Екология и туризъм.

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ: Елка Станчева – директор на дирекция „Административно, право и информационно обслужване”

ЧЛЕНОВА: 1. Захаринка Шапкова – директор на дирекция „Бюджет финанси и икономическо развитие”

2. Капка Бешева – Рахнева – директор на дирекция „Европейски фондове и програми, туризъм и хуманитарни дейности”

3. Инж. Стоян Цветков – директор на дирекция „Развитие и устройство на територията. Управление на собствеността”

4. Румен Билянов – общински съветник

5. Кремена Сталева  – общински съветник

6. Сейхан Къртълов – общински съветник

7. Емил Чолаков – общински съветник

2. Работната група да извърши следното:

2.1 Да организира наблюдението на общинския план за развитие 2007 -2013 година.

2.2 Да извършва преглед на проблемите възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и да предлага мерки за преодоляването им.

2.3 Да осигури информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие.

2.4 Ежегодно да изготвя доклад за изпълнението на общинския план за развитие, както и да предлага мерки за промяна, ако тя е наложителна. Докладът и мерките са изпращат на Кмета на Общината за внасянето им в Общинския съвет за обсъждане и одобряване в срок до 31 март на следващата година.

3. Задължава Кмета на общината в 7 дневен срок от одобряването на доклада да изпрати копие от него на Председателя на Областния съвет за развитие.

 

 

/17-12-12/

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                           /Емил Кисьов/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  91

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№417 от 05.08.2010 година на инж. Пламен Балталийски   – за кмета на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, с проект „Крайбрежни стени по двата бряга на река Въча, кв. Настан”.

2. Дава съгласие да бъдат осигурени 5% за собствения принос на община Девин, в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева от бюджета на общината, в случай че проекта по т.1 бъде одобрен за финансиране от ОП „Регионално развитие”.

3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период по-малък от 5 години след приключване на проекта.

4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта по т.1.

/17-12-12/

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

              /Емил Кисьов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  92

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Разпореждане с общински имоти

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№345 от 23.06.2010 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм”, и „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал..2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.25, ал.1и ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет -  Девин

 

 

РЕШИ

 

 

1. Обявява за частна общинска собственост следните общински имоти:

1.1 общински имот с идентификатор № 20465.116.344, стар идентификатор пл. №543044, с площ 2046 кв. м., пасище с храсти, VІІІ /осма/ категория при неполивни условия, м. Забрал, землище гр. Деви;

1.2. общински имот № 006207 с площ 27 кв. м., образуван от имот пл. № 006071, полски път, м. Мензухарно, землище с. Стоманево;

1.3. общински имот № 006205 с площ 8 кв. м., образуван от имот пл. № 006079, пасище с храсти, Х /десета/ категория при неполивни условия, м. Мензухарно, землище с.Стоманево;

1.4. общински имот № 005441 с площ 13 кв. м., пасище мера, Х /десета/ категория при неполивни условия, м. Габрово гюме, землище с. Стоманево;

1.5. общински имот № 007332 с площ 17 кв. м., образуван от имот пл. № 007067, пасище с храсти, VІІ /седма/ категория при неполивни условия, м. Деве бою, землище с. Селча;

2. Възлага на кмета изпълнение на решението по т.1.

 

Мотиви: Преобразуваните терени са за обособяване на стъпки за изграждане на ВЛ 110 КV. След изграждане на ВЛ 110 КV и реализацията на ХВ „Цанков камък”, електропровода ще подобри енергийната система на страната.

 

 

 

 

/17-12-12/

 

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

               /Емил Кисьов/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  93

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Разпореждане с общински имоти

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№376 от 12.07.2010 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление  и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от ЗОС  Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Включва в годишната програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 г. в раздел ІІІ за ОПС, следните общински имоти:

1.1. общински имот с идентификатор № 20465.116.344 стар идентификатор № 543044, землище гр. Девин;

1.2. общински имот № 006207, образуван от имот пл.№ 006071, землище с. Стоманево;

1.3. общински имот № 006205, образуван от имот пл.№ 006079, землище с. Стоманево;

1.4. общински имот № 005441, землище с. Стоманево;

1.5. общински имот № 007332, образуван от имот пл.№ 007067, землище с. Селча;

 

 

/17-11-11/

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                           /Емил Кисьов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  94

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010  година, Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№376 от 12.07.2010 година на инж. Здравко Василев Василев     Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление  и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62, ал.1 от ЗЕ, чл.35, ал.1, т.3 от Наредба №2 на Община Девин,  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Учредява възмездно ОПС на НЕК – ЕАД, П „ТРАФОЕЛЕКРОИНВЕСТ”, гр. София за поставяне на стълбове за ВЛ110КV върху недвижими имоти частна общинска собственост в землището на гр. Девин, с. Селча и с. Стоманево, както следва по пазарни цени:

1.1. за стъпка на стълб №8-30 кв. м. в общински имот с идентификатор №20465.116.344, стар идентификатор №543044, землище гр. Девин с цена 180 лв.

1.2. за стъпка на стълб №27

- 27 кв. м. в общински имот № 006207, образуван от имот пл.№ 006071, землището с. Стоманево с цена 162 лв.

- 8 кв. м. в общински имот № 006205, образуван от имот пл.№ 006079, землището с. Стоманево с цена 48 лв.

1.3. за стъпка на стълб №31-13 кв. м. в общински имот №005441, образуван от имот пл.№ 005158, землище с. Стоманево с цена 78 лв.

1.4. за стъпка на стълб № 43-17 кв. м. в общински имот № 007332, образуван от имот пл.№ 007067, землището с. Селча с цена 102 лв.

 

2. НЕК – ЕАД, П „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, гр. София да заплати цена за ОПС за поставяне на стълбове възлизащо на 570 лв. без ДДС.

 

3. Възлага на кмета изпълнение на решението по т.1,2 и 3.

 

Мотиви: След изграждане на ВЛ 110 КV и реализацията на ХВ „Цанков камък”, електропровода ще подобри енергийната система на страната.

 

 

 

 

/17-11-11/

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет- Девин:

/Емил Кисьов/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  95

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Разпореждане с общински имоти

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№369 от 06.07.2010 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от ЗОС и §4, ал.1 и ал.2 от ЗНЧ, Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване от сдружение: Народно читалище „Родопска лира”, с. Михалково за срок от пет години, първи етаж от сградата на читалището в с. Михалково с площ 170 кв.м., намираща се в кв.16, пл. №78 по ПУП на с. Михалково.

2. Правото на ползване се прекратява с прекратяване на читалището.

 

МОТИВИ: С предоставяне на обекта ще се развият и задоволят културните потребности на населението.

 

/17-11-11/

 

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                          /Емил Кисьов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер