Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №89 от заседанието проведено на 20.08.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  89

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Формиране на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000 г. за 2010/2011 учебна година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№393 от 21.07.2010 година на инж. Здравко Василев Василев   кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и  гласуване, на основание чл.20, и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1, т.2 и .т.3 и ал.2, ал.3, ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение №937 от 08.12.2009 г. Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Определя броя на паралелките и броя на учениците за 2010/2011 учебна година под норматива на Наредба  № 7/29.12.2000 г. по училища, както следва:

1.1. СОУ „Христо Ботев” - гр. Девин

VІІІ клас – 31 ученика - 2 самостоятелни паралелки

              1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан

ІІ клас – 13 ученика – 1 самостоятелна паралелка

Vклас – 10 ученика – 1 самостоятелна паралелка

1.3. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

ІV клас – 12 ученика – 1 самостоятелна паралелка

VІІІ клас – 11 ученика – 1 самостоятелна паралелка

1.4. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен

І клас – 11 ученика – 1 самостоятелна паралелка

V и VІклас – 10 ученика – 1 слята паралелка

            2. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г., възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Смолян, за даване на разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както следва:

              2.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан

І и ІІІ клас – 9 ученика – 1 слята паралелка

VІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

VІІ клас – 8 ученика – 1 самостоятелна паралелка

VІІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 

2.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

І клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

ІІ клас – 8 ученика – 1 самостоятелна паралелка

ІІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

VІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 

2.3.ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен

VІІІ клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 

           3. Утвърждава дофинансиране на утвърдените маломерни паралелки за учебната 2010/201 година при единен разходен стандарт 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева по училища, както следва:

 

 

 

 

 

 

           

 

Училище

Необходими средства за дофинансиране

 

Общо

(лв.)

от 15.09. до 31.12.2010г.

от 01.01. до 15.09.2011 г.

1.

СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин

422,92

1027,08

1 450,00

2.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – кв.Настан

4482,92

10887,08

15 370,00

3.

ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно

3552,50

8627,50

12 180,00

4.

ОУ „Пейо Яворов” – с. Гьоврен

2706,67

6573,33

9 280,00

 

ВСИЧКО:

11165,01

27114,99

38 280,00

 

 

 

 

/17-11-11/

 

 

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                           /Емил Кисьов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер