Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №88 от заседанието проведено на 20.08.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 88

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Одобряване структурата на Общинска администрация гр. Девин

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№360 от 05.07.2010 година на инж. Здравко Василев Василев  –  кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

1. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация гр.Девин и звената към нея съгласно Приложение №1 и Приложение №2

                  Приложения №1: -Структура на Общинска администрация гр.Девин и звената към нея.

                  Приложение №2 – Численост на персонала в организационните структури и административните звена.

 

 

 

/17-13-13/

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                           /Емил Кисьов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН

И ЗВЕНАТА КЪМ НЕЯ

№ по ред

 

ДИРЕКЦИЯ / ЗВЕНО / ДЛЪЖНОСТ

 

БРОЙ

І

Ръководство

4

А

Кмет

1

Б

Заместник-кмет

2

В

Секретар

1

ІІ

Обща администрация

27

А

Главен вътрешен одитор

1

 

Финансов контрольор

0,5

Б

Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване”

15,5

В

Дирекция “Бюджет, финанси и икономическо развитие“

10

ІІІ

Специализирана администрация

20

А

Дирекция “Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”

6

Б

Дирекция “Развитие и устройство на територията. Управление на собствеността.”

13

В

Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

1

ІV

Кметства

12

 

Кметове на кметства

10

 

Кметски наместници

2

 

Обща численост на персонала:

63

V

Други дейности към Общинска администрация, численост на специализираните звена и мероприятия

 

А

Функция “Отбрана и сигурност” /държавни дейности/

5

Б

Функция “Образование” /държавни дейности/

6

В

Функция „Здравеопазване” – Медицински сестри /държавни дейности/

10

Г

Административно звено „Местни данъци и такси”

2

Д

Административно звено „Помощно административно обслужване в кметства”

9

Е

Обслужващо звено

2

Ж

Дейност „БКС и поддръжка общинска собственост

21,5

 

Обща численост:

55,5

 

І. Общинска администрация                                                    63бр.

ІІ. Други дейности към общинската администрация,                           55,5бр.

в т.ч.:

- държавни дейности:                                                                            21 бр.

 - местни дейности:                                                                              24,5 бр.

                                                                                            Обща численост: 118,5 бр.

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ

СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА НА

ОБЩИНА ДЕВИН

№ по ред

Структурни административни и

организационни звена и

длъжностни наименования

Численост на персонала /брой/

1

2

3

І

Ръководство

4

 

Кмет

1

 

Заместник-кмет

2

 

Секретар

1

ІІ

Обща администрация

27

А

Главен вътрешен одитор

1

Б

Финансов контрольор

0,5

В

Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване”

15,5

1

Директор

1

2

Младши юрисконсулт

1

3

Мл.експерт „Информационно обслужване. Системен администратор”

1

4

Младши експерт „Концесии и обществени поръчки. Търгове и конкурси”

0,5

5

Гл.специалист “Канцелария на кмета на общината”

1

6

Гл.специалист “Канцелария на общинския съвет”

1

7

Мл.специалист “Канцелария на общинския съвет”

1

8

Гл.специалист “Човешки ресурси”

1

9

Гл.специалист АООН – Девин

0,5

10

Гл.специалист ГРАО

1

11

Гл.специалист АООН – кв.Настан

1

12

Гл. специалист „Защита от бедствия, ОМП, ПО, ОТ”

1

13

Изпълнител – Архивар

1

 

Административно звено „Фронт-офис”

 

14

Гл.специалист „Деловодство и административно обслужване”

1

15

Ст.специалист „Административно обслужване – РУТ”

1

16

Ст.специалист „Административно обслужване и касови приходи”

0,5

 

Информационно звено

 

17

Главен експерт „Връзки с обществеността и информационно обслужване”

1

Г

Дирекция “Бюджет, финанси и икономическо развитие“

10

1

Директор

1

2

Главен счетоводител

1

3

Ст.специалист „Бюджет и ТРЗ”

1

4

Старши счетоводител

3

5

Технически сътрудник - Домакин

1

6

Изпълнител-Касиер

1

1

2

3

 

Дейност “Собствени приходи. Местни данъци и такси”

 

7

Ст.счетоводител

1

8

Касиер-счетоводител

1

ІІІ

Специализирана администрация

20

А

Дирекция „Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”

6

1

Директор

1

2

Главен експерт „Проекти и програми”

1

3

Главен специалист „Управление на проекти”

1

4

Главен експерт „Образование, култура, спорт и младежки дейности”

1

5

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване”

1

6

Главен специалист „Туризъм”

1

Б

Дирекция „Развитие и устройство на територията. Управление на собствеността”

13

1

Директор

1

2

Гл.архитект

1

3

Главен инженер „Развитие и устройство на територията”

1

4

Главен експерт „Зелена система и екология”

1

5

Гл.специалист „Инвеститорски контрол”

1

6

Главен специалист „УТ и АС” и технически  секретар на Експертен съвет

1

7

Главен специалист „Геодезия и кадастър”

1

8

Главен специалист „Техническо обслужване на населените места и незаконно строителство”

1

9

Старши специалист „Планопазене и чертожник Техническо обслужване на населените места”

1

10

Главен експерт „Общинска собственост”

1

11

Младши експерт „Общинска собственост”

1

12

Гл.специалист „Контрол на стопанската дейност, защита на потребителите, пазари, тържища и наеми”

1

13

Главен специалист „Селско стопанство и земеползване”

1

В

Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

1

ІV

Кметства и населени места

12

 

с.Грохотно

 

 

Кмет

1

 

с.Гьоврен

 

 

Кмет

1

 

с.Триград

 

 

Кмет

1

 

с.Михалково

 

 

Кмет

1

 

с.Осиково

 

 

Кмет

1

 

с.Лясково

 

 

Кмет

1

 

с.Стоманово

 

 

Кмет

1

1

2

3

 

с.Селча

 

 

Кмет

1

 

с.Беден

 

 

Кмет

1

 

с.Брезе

 

 

Кмет

1

 

с.Кестенис.Жребово

 

 

Кметски наместник

1

 

с.Чуреково

 

 

Кметски наместник

1

 

Обща численост на персонала:

62

 

 

 

V

Други дейности към Общинска администрация, численост на специализираните звена и мероприятия

 

 

Държавни дейности

21

А

Функция “Отбрана и сигурност”

5

1

Денонощен дежурен

5

Б

Функция “Образование”

6

1

Старши счетоводител

1

2

Икономист и технически изпълнител

1

3

Изпълнител – касиер

1

4

Изпълнител – шофьор

3

В

Функция „Здравеопазване”

10

1

Медицински сестри

10

 

Местни дейности

30

Г

Административно звено „Местни данъци и такси”

2

 

Архивар-МДТ

1

1

Касиер-събирач

1

Д

Административно звено „Помощно административно обслужване в кметствата”

9

1

Старши специалист в кметство, с.Беден

1

2

Старши специалист в кметство, с.Брезе

1

3

Старши специалист в кметство, с.Грохотно

1

4

Старши специалист в кметство, с.Гьоврен

1

5

Старши специалист в кметство, с.Лясково

1

6

Старши специалист в кметство, с.Осиково

1

7

Старши специалист в кметство, с.Селча

1

8

Старши специалист в кметство, с.Триград

1

9

Мл.специалист „Административно обслужване кв. Настан”

1

Е

Обслужващо звено

2

1

Изпълнител – Портиер

1

2

Изпълнител – Куриер

1

Ж

БКС дейност и поддръжка общинска собственост

21,5

1

Директор „БКС дейност”

1

2

Главен специалист „БКС дейност”

1

3

Техник „Радиотехника и поддръжка общински сгради”

1

4

Електромонтьор и поддръжка на сгради

1

5

Ст. специалист „Опазване на околната среда”

1

6

Работник „Поддръжка”

5

 

 

 

1

2

3

7

Работник  „Озеленяване”

3

8

Работник /поддръжка/ „Територии за обществено ползване”

2

9

Огняр /сезонно/

0,5

10

Охрана „Общински земи, пасища и мери”

0,5

11

Шофьор „Товарен транспорт”

1

12

Шофьор Специализиран транспорт

0,5

13

Изпълнител – Шофьор

1

14

Изпълнител – Чистач/административни сгради/

2

15

Изпълнител – Чистач/дом на културата/

1

 

Обща численост:

55,5

 

І. Общинска администрация                                                                            63 бр.

ІІ. Други дейности към общинската администрация,                        55,5бр.

в т.ч.:

- държавни дейности:                                                                21 бр.

- местни дейности:                                                                                      24,5 бр.

                                                                                                  Обща численост: 118,5 бр.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер