Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №87 от заседанието проведено на 20.08.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешениe №87 от заседанието проведено на 20.08.2010 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  87

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.08.2010 година, Протокол №12

 

 

Относно: Приемане на актуализиран бюджет на Община Девин за 2010 г.

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№418 от 06.08.2010 година на инж. Пламен Балталийски  – за кмета на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на разпоредбите на ал.3 от §18 от Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г. Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

           

1. Приема актуализирания бюджет на община Девин за 2010 година, както следва

 

1

Всичко приходи

7 605 596

1.1

Приходи за делегирани от държавата дейности/ прилож.1.1/

3 838 562

1.1.1

Неданъчни приходи

4 549

1.1.2

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

3 344 231

1.1.3

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки

94 190

1.1.4

Преходен остатък от 2009 год. съгл. приложение №14

395 592

1.2

Приходи за местни дейности

3 767 034

1.2.1

Данъчни приходи

441 500

1.2.2

Неданъчни приходи

1 272 298

1.2.3

Обща изравнителна субсидия

723 400

1.2.4

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

193 900

1.2.5

Целева субсидия за капиталови разходи

82 800

1.2.6

Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища

 

191 000

1.2.7

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки

3 784

1.2.8

Трансфери от/за ПУДООС

105 680

1.2.9

Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки

50 200

1.2.10

Заеми от други банки

252 709

1.2.11

Операции с финансови активи

368 000

1.2.12

Преходен остатък от 2009 год. съгл. приложение №14

81 763

ІІ.

Всичко разходи

7 605 596

2.1

Разходи за делегирани от държавата дейности /прилож. №2.1

3 838 562

2.2

Разходи за местни дейности /приложение №2.2/

3 647 404

2.3

Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани с общински приходи /приложение №2.3/

119 630

 

2. Приема актуализирания разчет за капиталови разходи /съгласно приложение №12/

3. Задължава кмета на общината да разработи актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация,

 

 

 

/17-12-12/

 

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Девин:

                          /Емил Кисьов/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер