Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.07.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   84

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.07. 2010 година, Протокол № 11

 

 

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №83 от 16.07.2010 година по Протокол №10

                             

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с решение № 83 от 16.07.2010 година по Протокол №10, проведени разисквания и  поименно гласуванe, на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Девин

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема повторно решение № 83 от 16.07.2010 година по Протокол №10

 

 

                                                                                                                                                  /17- 12-12/

 

 

                                Председател на

                                Общински съвет - Девин:

                                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   85

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.07. 2010 година, Протокол № 11

 

 

 

ОТНОСНО: Избор на  член на Съвета на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД гр. Девин.

 

 Общински съвет – Девин, след като се запозна с Предложението на  Председателя на Общински съвет – Девин инж. Карамфил Каров, проведени разисквания и  поименно гласуванe, на основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2  от ЗМСМА, чл.62, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения,чл.221, ал.4 от Търговския закон, чл.13 и чл.14 от Устава на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД Общински съвет – Девин

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Избира за  член на Съвета на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД  д-р Антоанета Георгиева Сарийска.

 

 

 

                                                                                                                                                  /17- 12-12/

 

 

                                Председател на

                                Общински съвет - Девин:

                                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   86

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.07. 2010 година, Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Избор на експерт – счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД гр.Девин за 2007г., 2008г. и 2009г.

 

 Общински съвет – Девин, след като се запозна с Предложението на  Председателя на Общински съвет – Девин инж. Карамфил Каров, проведени разисквания и  поименно гласуванe, на основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2  от ЗМСМА, чл.221, т.6 и чл.248, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:

 

1. Избира г-жа Лидия Калинова Делиева дипломиран експерт –счетоводител, Диплома №425, регистриран Одитор, която да извърши проверка на годишния финансов отчет  на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД  за 2009г.

 

2. Избира г-жа Лидия Калинова Делиева дипломиран експерт –счетоводител, Диплома №425, регистриран Одитор, която да извърши независим финансов одит    на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД, за времето от 29.12.2008 г. до 22.07.2010 г.

 

3. На лицето да се изплати хонорар в размер на 2000/две хиляди/ лева, по т.1 – 500/петстотин/ лева и по т.2  - 1500/хиляда и петстотин/ лева. Средствата да се осигурят от представителните разходи на Председателя на Общински съвет – Девин.

 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договорите за извършване на проверката по т.1 и одит по т.2.

 

 

                                                                                                                                                        /17- 13 -12/

 

 

 

 

 

                           Председател на

                           Общински съвет - Девин:

                                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер