Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 24.06.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

                                     

Р Е Ш Е Н И Е   № 76

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ - ЕАД” - Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 318  от 08.06.2010 година на Изп. Директор на „МБАЛ-ЕАД” – Девин д-р Чавдар Маринов, становищe на ПК„Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуванe,  на основание чл.21, ал.1,  т.23, чл. 20 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.16, ал.1,т.7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община –Девин в търговските дружества с общинско участие, Общински съвет – Девин

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема годишен финансов отчет на „МБАЛ - ЕАД” – Девин за 2009 година, съгласно приложението.

 

 

                                                                                                                                                  /17- 14 -12/

 

 

                                Председател на

                                Общински съвет - Девин:

                                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 77

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център І Девин” ЕООД гр. Девин.

                    

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 308  от 26.05.2010 година на Управителя на   Медицински център І Девин” ЕООД гр. Девин становищe на ПК„Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуванe,  на основание чл.21, ал.1,  т.23, чл. 20 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 т.3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община –Девин в търговските дружества с общинско участие, Общински съвет – Девин

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема годишен финансов отчет на„Медицински център І Девин” ЕООД гр.Девин.

 за 2009 година, съгласно приложението.

 

                                                                                                                                                             /17- 16-14/

 

  

                                                                                  Председател на

                                Общински съвет - Девин:

                                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 78

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Девин

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 278 от 04.05.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК  „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и  гласуванe  на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от ЗУТ,  Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема  Наредба  за  изграждане  и опазване на зелената система на територията на Община Девин.  


 

 

 

    /17- 14- 14/

 

 

               Председател на

               Общински съвет - Девин:

                                                                                 /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 79

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

 

ОТНОСНО: Определяне на средищно училище в Община Девин за 2010/2011 година.

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 301 от 19.05.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК  „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и  гласуванe  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, параграф 6в, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от Постановление №84/06.04.2009 година на Министерски съвет,  Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:1. Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката в Списъка на средищните училища за 2010/2011  учебна година да се запази СОУ „Христо Ботев" - гр. Девин.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да внесе мотивирано предложение за средищното училище по т.1 в Министерството на образованието, младежта и науката в срок до 15 август 2010 година, като към предложението се приложи и становище, началника на Регионалния инспекторат по образование – гр. Смолян.

 

 

/17- 14 -14/

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 80

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

 

ОТНОСНО: Създаване на Център за обществена подкрепа

                            

 

 Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 299  от 17.05.2010 година  на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК„Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуванe, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие в Община Девин да бъде разкрит „Център за обществена подкрепа”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2011 година, с капацитет 20 места и обща численост на персонала 4/четири/ щатни длъжности.

2. „Центърът за обществена подкрепа” да бъде разкрит в недвижим имот – частна общинска собственост – обособена част от 78 /седемдесет и осем/ кв.м. от югоизточното крило на първия етаж на Детска градина в гр.Девин, ул. „Гордьо войвода”, кв.49, УПИ ХІІ по Кадастрален и регулационен план на гр. Девин.

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими действия по процедурата за разкриване на Център за обществена подкрепа

 

                                                                                                                                                  /17- 13-12/

 

                                Председател на

                                Общински съвет - Девин:

                                                                                                                    /инж.Карамфил Каров/

 

 

 

                                     

Р Е Ш Е Н И Е   № 81

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 316 от 01.06.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК  „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост”, проведени разисквания и поименно  гласуванe  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал. 7 от ЗОС,  Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие да се отдадат под наем части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на търг за срок от 5 г. и първоначална месечна цена, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 2 на Община Девин, както следва:

 

1.1.  Помещение в приземен етаж в Административна сграда /бивш щаб/ на ул. “В.Левски”, гр. Девин за производствени дейности, с площ  63 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 31.50 лв. с ДДС / съгласно р.III, т. 7, к.4 от Приложение №1 към Наредба № 2 на Община Девин/.

 

1.2.  Помещение в УПИ I, кв.18 по ПУП на с.Беден за търговия-смесен магазин с  площ 44 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 44.00 лв. с ДДС /съгласно р.I, т.4,к.8 от Приложение №1 от Наредба №2 на Община Девин/.

 

1.3. Част стълбищна площадка на 2ри етаж с площ от 2 кв.м. в Административна сграда на ул.”Дружба” №1, гр. Девин за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина и първоначална месечна наемна цена в размер на 5.80 лв. с ДДС /съгласно р.III, т.6, к.3 от Приложение №1 към Наредба №2 на Община Девин/.

 

1.4. Част от стълбищна площадка на 1-ви етаж в Административна сграда /бивш щаб/ на ул. „В. Левски”, гр. Девин, с площ от 2 кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина и първоначална месечна наемна цена в размер на 3.60 лв. с ДДС / съгласно р.III, т.6, к.4 от Приложение №1 към Наредба №2 от Община Девин/.

 

1.5. Терен с площ 20 кв.м. за търговия и обществено обслужване УПИ VIII, кв.21 по ПУП на с. Триград и първоначална месечна наемна цена в размер на 14.00 лв. с ДДС /съгласно р.I, т.4, к.14 от Приложение №1 от Наредба №2 на Община Девин/.

 

1.6. Терен за продажба на ядки, семки и други с площ 4 кв.м. в с. Михалково и първоначална месечна наемна цена в размер на 2.80 лв. с ДДС /съгласно р.I, т.6, к.13 от Приложение №1 към Наредба №2 на Община Девин.

 

1.7. Терен в кв. 2 по ПУП на с. Селча за търговия и обществено обслужване с площ от 33 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 23.10 лв. с ДДС / съгласно р.I, т.4, к.14 от Приложение №1 от Наредба №2 на Община Девин/.

 

 

1.8. Терен в кв. 10 по ПУП на с. Гьоврен за търговия и обществено обслужване с площ от 10 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 6.00 лв.с ДДС /съгласно р.I, т.4, к.15 от Приложение №1 към Наредба №2 на Община Девин/.

 

1.9. Терен №4 и №5 по ПУП на с. Гьоврен за търговия и обществено обслужване с площ от 18 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 12.60 лв. с ДДС /съгласно р.I, т.4, к.14 от Приложение №1 към Наредба №2 на Община Девин/.

 

1.10. Терен в кв. 4 по ПУП на с. Триград за търговия и обществено обслужване с площ от 16 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 11.20 лв. с ДДС /съгласно р.I, т.4, к.14 от Приложение №1 към Наредба №2  на Община Девин/.

 

1.11. Терен УПИ V, кв.12 по ПУП на с. Лясково за търговия и обществено обслужване с площ 30 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 21.00 лв. С ДДС /съгласно р.I, т.4, к.14 от Приложение №1 към Наредба №2 на Община Девин/.

 

 

    /17- 14 -13/

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е   № 82

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 24.06. 2010 година, Протокол № 9

 

 

 

ОТНОСНО: Проекта на Областна Здравна Карта на Област Смолян

                             

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 347  от 23.06.2010 година  на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и

становищe на ПК„Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуванe, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Девин

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема становище – декларация във връзка с методиката на Министерството на здравеопазването за изготвяне на здравната карта и проекта на областна здравна карта на област Смолян

 

 

                                                                                                                                                  /17- 16-16/

 

 

                                Председател на

                                Общински съвет - Девин:

                                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер