Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №83 от заседанието проведено на 16.07.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   83

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 16.07. 2010 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Освобождаване на Изпълнителен Директор и Председателя на Съвета на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД и избиране на временно изпълняващ тази длъжност за оперативно управление на болницата до провеждане на конкурс за заемането й.

 

 

  Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 373 от 12.07.2010 година на Председателя на Общински съвет – Девин инж. Карамфил Каров, проведени разисквания и гласуванe  на основание

 чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.62 ал.3 и ал.4 от Закон за лечебните заведения, чл.221 т.4 от Търговския закон, чл.13 и чл.14 от Устава на „Многопрофилна болница за активно лечение -Девин” ЕАД: ,  Общински съвет – Девин

 

 

Р Е Ш И :

 

 

1.Съгласно подадените Заявления за освобождаване като членове на Съвета на Директорите на „МБАЛ - Девин” ЕАД от лицата Чавдар Анатолов Маринов с ЕГН 6909297465 и Асен Георгиев Меджидиев с ЕГН 6805272866 до Общински съвет град Девин ГИ ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на Директорите .

 

2.НЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ като членове на Съвета на Директорите  на „МБАЛ -Девин” ЕАД лицата Чавдар Анатолов Маринов с ЕГН 6909297465 и Асен Георгиев Меджидиев с ЕГН 6805272866. За освобождаването им от отговорност ще следва да се произнесе Общински съвет – Девин, след приключването на одита и ревизията на дружеството и приемането на Доклада за дейността на дружеството и Одитният доклад.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи Договор за възлагане на управлението на” МБАЛ - Девин” ЕАД с лицето Петър Георгиев Дечев, като временно изпълняващ длъжността „Изпълнителен Директор” до провеждането на конкурс за заемане на длъжността. Определя на същият възнаграждение в размер на 400 % от средната месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.

 

 

    /17- 15 - 14/

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер