Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 21.05.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   № 66

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 21.05.2010 година, Протокол №8Относно: Преразглеждане на Решение № 58 от 22.04.2010 година по
                  Протокол №6 Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-649/05.05.2010 година  на Областен управител Смолян за върнато решение № 58 от 22.04.2010 г. по Протокол № 6, проведени разисквания и гласуване на основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Девин


Р Е Ш И:


1.Изменя в частта си на мотивите вместо „Намира се в очертанията на дере” да се чете „Намира се в терен с голяма денивелация”.


   
  /17-14-14/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                    /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 67

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05.2010 година, Протокол №8Относно: Преразглеждане на Решение № 65 от 28.04.2010 година по Протокол №7


Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-650/.05.05.2010г. на Областен управител Смолян за върнато решение № 65 от 28.04.2010 г. по Протокол № 7, проведени разисквания и гласуване на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет - Девин


Р Е Ш И:


1.Отменя Решение № 65 от 28.04.2010 година по Протокол № 7.


      /17-14-14/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                    /инж. Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 68

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8


Относно: Приемане на  Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 261 от 28.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване на основание  чл.21, ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.5 и чл.52 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Девин


Р Е Ш И:


1.Приема Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала. 
           /17-14-14/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 69

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8


ОТНОСНО: Предложение за промяна на предназначението на УПИ –ІІ за озеленяване в УПИ за ВЕЦ кв.101 и промяна на уличната регулация от   о.т. 829 през 834, 846, 851 до 852 в по ПУП на гр. Девин.
              

   Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 270 от 30.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал .2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.62а, ал.4 и  чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначение на УПИ ІІ  за озеленяване в УПИ ІІ за ВЕЦ и подстанция в кв. 101 по ПУП на гр. Девин.

2.Дава съгласие да бъде извършена промяна на уличната регулация от   о.т. 829 през 834, 835, 840, 846, 851 до о.т.852 в по ПУП на гр. Девин, както следва:

2.1 Участъка между о.т.830 през о.т.834, 835 и 840, да бъде премахнат, поради това, че попада в собствеността на НЕК-ЕАД П ”ТРАФЕЛЕ-КТРОИНВЕСТ”.

2.2 Участъка между о.т.840 през о.т.842 до о.т.846 да  бъде премахнат, поради това, че попада и в речното корито и за реализирането и са необходими доста средства и има възможност за проектиране на ново трасе свързващо главния път с кв.100 по реализиран на място временен път.

 3.Задължава  кмета на община Девин да извърши необходимите процедури по промяната.

Мотиви: С преобразуването ще се утвърди действителното застрояване в момента.


                                                                                                                                                                  /17- 15 -15/

                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж. Карамфил Каров/


        Р Е Ш Е Н И Е   № 70

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8ОТНОСНО: ПРОМЯНА  НА  РЕГУЛАЦИЯТА И ЗАСТРОЯВАНЕТО  В КВ. 121 И КВ. 122  ПО ПУП НА ГР. ДЕВИН, КВ. НАСТАН  
                      

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 205 от 23.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, проведени разисквания и поименно  гласуванe  на основание   чл. 21, ал.1, т. 8, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона по устройство на територията, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1. Одобрява ПУП- ПРЗ за промяна на уличната регулация  и  отреждането на УПИ Х от здравен дом за жилищно

строителство  кв. 121 и промяна на уличната регулация в кв. 122 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан както следва:

1.1 Промяна на регулацията и отреждането на УПИ Х от здравен дом за жилищно строителство  кв.121 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан.

1.2 Промяна на уличната регулация от о.т. 1006 до о.т.1008, във връзка с което се изменя регулацията на УПИ VІІ-257, УПИ VІІІ-255 и УПИ ХІ - 263 в кв.121 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан.

 1.3 Промяна на уличната регулация от о.т.1017 до о.т. 1028, във връзка с което се променя
регулацията на УПИ ІV-254, кв.121 и на УПИ І - 252 и УПИ VІІ - 252, 253 в кв.122 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан.

               
                                                                                                                                                      /17- 15 -15/
                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 71

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8


ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА   ПУП – ПРЗ  ЗА ИМОТИ В КВ. 48 ПО ПУП
                       НА ГРАД ДЕВИН


                      

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 682 от 30.11.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, проведени разисквания и поименно  гласуванe  на основание   чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11, ал.2  от Закона местното самоуправление и местната администрация чл.134, ал.2, т.6 от  Закона за устройство на територията, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на участък от улица ”Момчил Юнак” от о.т.599 до о.т.600 и План за регулация и застрояване  на  УПИ ХІХ, ХХ и ХХІ,  кв.48 по ПУП на гр.Девин.


Мотиви: С преобразуването ще се утвърдят парко – места, които са необходими в този участък.

                      
                                                                                                                                                  /17- 15 -15/

                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 72

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8


Относно: : Отчет за изпълнението на План -сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2009 г. и приемане на такава за 2010 година.   Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 139 от 04.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:1.Приема отчета за изпълнението на План – сметката на дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2009 година, съгласно Приложение № 1.

2.Приема План – сметката на дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2010 година, съгласно Приложение № 2.


                                                                                                                                          /17- 15 -15/

                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 73

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8


ОТНОСНО: Предоставяне за ползване под наем от Бинко Мерджанов Банкатев, земеделски имот с кад. №139019, намиращ се в землището на гр. Девин.
        

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 141от 04.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно  гласуванe  на основание   чл. 21, ал.1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.8, т.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:


1.Дава съгласие да се предостави за ползване под наем земеделски имот попадащ под разпоредбите на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с кад. №139019, площ 0.155 дка  начин на трайно ползване  нива местност „Дворища” в землището  на гр. Девин с годишна наемна цена 13 лева на декар на Бинко Мерджанов
Банкатев от гр. Девин.

2.Възлага на Кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Бинко Мерджанов Банкатев за срок от три години.
                
                                                                                                                                                  /17- 15 -15/


                                Председател на
                                Общински съвет - Девин:
                                                                                                                   /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 73

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8


ОТНОСНО: Даване съгласие за участие на Община Девин във В и К Асоциация –    Смолян.

        
    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 277от 04.05.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно  гласуванe  на основание чл. 21, ал.1, т. 15 и т.23 ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл.198e, ал.5, т.3 от Закона за водите, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:


1. Дава съгласие Община Девин да участва във В и К Асоциация – гр.Смолян.

2.Упълномощава Кмета на Общината да участва в Учредителното събрание на В и К Асоциация – гр. Смолян, да запознае Общинския съвет с решението на Учредителното събрание, след което Общинския съвет – Девин да упълномощи Кмета да подпише учредителните документи.

    
                                                                                                                                                  /17- 15 -15/


                                Председател на
                                Общински съвет - Девин:
                                                                                                                   /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 75

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 21.05. 2010 година, Протокол № 8ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване за финансиране от Министерството на физическото възпитание и спорта с проект „Реконструкция и модернизация на спортна площадка, намираща се в СОУ ”Христо Ботев”, гр. Девин и проект „Реконструкция и модернизация на спортни площадки, намиращи се в ОУ ”Христо Ботев” с.Лясково.

      Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 474от 09.09.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно  гласуванe  на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, ал.2, чл. 20 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.10 от ЗМСМА, чл.10, ал.2 и чл.23, ал.3 от Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от  Държавна агенция за младежта и спорта на спортни дейности, Общински съвет – Девин


Р Е Ш И:


1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на физическото възпитание и спорта с проект ”Реконструкция и модернизация на спортна площадка, намираща се в СОУ ”Христо Ботев”, гр.Девин”.

2.Одобрява финансовото участие на Община Девин в размер на 14153.76/четиринадесет хиляди сто петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/. /6%/ от общата стойност на проекта по т.1, равна на 235896.04/двеста тридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и четири стотинки/. Собствените средства за съфинансиране на проекта да се осигурят от местни приходи.


3.Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на физическото възпитание и спорта с проект „Реконструкция и модернизация на спортни площадки,  намиращи се в ОУ ”Христо Ботев” с. Лясково”.

4. Одобрява финансовото участие на Община Девин в размер на 4822.69/четири хиляди осемстотин двадесет и два лева и шестдесет и девет стотинки/,/6%/ от общата стойност на проекта по т.3, равна на 80378.14/осемдесет хиляди триста седемдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/.Собствените средства за съфинансиране на проекта да се осигурят от местни приходи.

5. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проектите по т.1, т.3.

    
                                                                                                                                                  /17- 15 -15/


                                Председател на
                                Общински съвет - Девин:
                                                                                                                   /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер