Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №65 от заседанието проведено на 28.04.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Р Е Ш Е Н И Е   № 65

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 28.04. 2010 година, Протокол № 7


ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти публична общинска собственост.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 259 от 27.04.2010  година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т. 8, ал. 2  от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Девин

                                               
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост.

1.1. Имоти частна общинска собственост

1.1.1. Недвижим имот представляващ паркинг с 27 /двадесет и седем/ броя. паркоместа, находящ се в гр. Девин, ул. „Гимназиална”, кв.62 по ПУП на гр. Девин.

1.1.2 Недвижим имот представляващ паркинг с 39 /тридесет и девет/ броя. паркоместа, находящ се в гр. Девин ул. „Александър Костов”, кв.36 по ПУП на гр. Девин.

1.2. Части от имоти публична общинска собственост:

Части от улични платна и прилежащи площи към сгради обозначени, като
паркоместа, както следва:

1.2.1. Зад културен дом срещу хотел „Персенк” – 10 броя паркоместа.

1.2.2. Екопътека „Лъката” до минерален плаж комплекс „Струилица” -30 броя паркоместа
          
1.2.3. Източна част на СПА хотел „Орфей” /ул. „Първи май”/ – 17 броя паркоместа

1.2.4. Улици до СПА хотел „Девин” - /ул. Люляк” и ул. „Гимназиална”/ -17 броя
          паркоместа

1.2.5. Около хотел „Персенк” – /ул. „Дружба” и напречната му източна улица/ – 31 броя
          паркоместа.

1.2.6. По продължението на  ул.”Александър Костов” и ул. „Петко войвода” от съда
          по улицата на запад – 29 броя паркоместа

1.2.7. На края на предходната  ул. „Родопи” до ресторант „Старата върба” – 21 броя
          паркоместа

1.2.8. По ул. „Родопи” от края на стария пазар до ПХ пред СПА хотел „Орфей” – 20
          броя паркоместа

1.2.9. Пред централния вход на СПА хотел „Орфей”  - и на север по улицата свързваща
          хотела с площад „Игор Юруков” /ул. „Родопи”/ - 14 броя паркоместа.

1.2.10.Покрай оградата на басейна на СПА хотел „Орфей” и надолу по ул. „Първи
           май” – 21 броя паркоместа.
 
ОБЩО ПАРКОМЕСТА ПО  т.1.1  И  т.1.2 – 276/двеста седемдесет и шест/броя

2. Определя следните условия за провеждане на конкурса:

    а/  Начална наемна цена 2760 /две хиляди седемстотин и шестдесет/ лева на месец.
    б/  Срок на договора за наем 5 години.
    в/  Предназначение на имотите – за паркиране на МПС.
    г/  Депозит за участие 10% от годишната начална наемна цена .
    д/  Кандидатите да нямат данъчни или други задължения към държавата и Община
         Девин
    е/ Кандидатите да представят концепция за организация на движението в
        съответствие с изискванията на Инструкцията за организация и контрол при
        паркирането на автомобили в зони за кратковременно паркиране и обособени
        паркинги общинска собственост, при паркирането на МПС в имотите предмет на
        конкурса.

3. Критерии за оценка на предложенията на кандидатите:

    а/ Предложение наемна цена  – тежест         -        50 точки
    б/ Инвестиционна програма    – тежест         -        25 точки
    в/ Начин на плащане авансово – тежест за месец- 20 точки
    г/ Наличие на техническо оборудване свързано с организацията на движението и
        паркирането  –  тежест                                 -          5 точки

Крайната оценка на всеки кандидат е сбора от оценките по критерий а,б,в, и г.
Оценките по критерии а, б и в се изчисляват по формулата:

          Конкретно предложение
          -------------------------------    Х  коефициент на тежест = оценка по отделен критерий
           Макс.  предложение   на
                       кандидат

По критерий „г” при наличие техническо оборудване - 5 точки, а при липса – 0 точки.

4. Възлага на Кмета на общината организирането, провеждането на конкурса и сключване на договор със спечелилия участник в съответствие с изискванията на Глава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

              /17 - 12 -  11/


                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                          /инж.Карамфил Каров/
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер