Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.04.2010 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   № 49

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6


ОТНОСНО: Промяна на Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди.Настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.
 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 202 от 22.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”проведени разисквания и гласуванe на основание  чл. 21, ал. 2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин

                                               Р Е Ш И :

1. Приема  измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди. Настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, както следва:

1.1.В Глава V Настаняване в Резервни жилища на общината в чл. 24,  ал. 2 „Настаняването  на лицата по чл. 24 се извършва по картотека, след решение на комисията назначена от Кмета на Общината, въз основа на което Кмета издава настанителна заповед и сключва договор за наем с нормирана цена”, премахва се думата „картотека”.

2. В Глава ІV Настаняване във ведомствени жилища в чл. 23 „настаняването във ведомствени жилища се извършва по картотека след решение на комисията назначена от кмета на общината въз основа на което Кметът на общината издава настанителна заповед и сключва договор за наем”, премахва се думата” картотека” що се отнаса до чл. 21, ал. 1, точка 3 „ специалистите от които Общината изпитва нужда и които нямат жилище на територията й” и се допълва „и са привлечени към дейности в Общината”.

3. В чл. 3, ал. 1, т. 5 „една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разход за пазарната наемна цена за жилище от свободния пазар, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени в чл. 15 в тази Наредба”, след израза „в тази Наредба” да се постави запетая и се допълни с текста „с изключение на лицата с над 50 % загубена работоспособност”.

4. В чл.11, ал. 5” Постъпилите възражения се разглеждат в едномесечен срок от Кмета на общината. След този срок списъка се утвърждава от Кмета на Общината и по същия се извършва настаняването в свободните общински жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Заповедта за утвърждаване на списъка се съобщава и обжалва по реда на Закона за административното производство.”, Закон за административното производство да се замени с Административнопроцесуалния кодекс.

5. В член 9 се създава алинея 4, която гласи „ Настанените граждани в общински жилища, които подлежат на изваждане при наличие на свободни жилища могат да останат да ползват жилищата при заплащане на свободен пазерен наем”.                                                                                                                                                         /17- 14 -13/


                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 50

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6


ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски имоти с кад. № №002249, № 002244, № 002240, № 002100, № 002195  и № 002333 намиращи се в землището на с.Кестен и стопанисвани  от Община Девин  под наем  от Никола Асенов Узунски  жител  на с. Кестен желаещ да отглежда селскостопански животни

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 222 от 31.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи , Общински съвет - Девин

                                               Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти с кад. № 002249, № 002240, № 002100, № 002244, № 002195 и № 002333  с  обща  площ  от 28,897 дка начин на трайно ползване – ливади в местност „ Марш кидик, Люлките,  Турсуница  и Куртевица” намиращи се в землището на  с. Кестен попадащи под разпоредбите на чл. 19,  ал. 1 от ЗСПЗЗ на Никола Асенов Узунски житeл на с. Кестен

2. Определя годишeн наем за  ливади от поземлен фонд по чл.19, ал.1 в размер на 8.00 лв.(осем лева ) за един декар.

3. Възлага на Кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Никола Асенов Узунски  за срок  до  три години.


                                                                                                                      /17- 14-14/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 51

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6


ОТНОСНО:  Утвърждаване на годишен план  за общо и  индивидуално ползване на паша в община Девин и  съгласие за ползване на пасища  мера от общинския поземлен фонд на земеделски стопани  и земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 223 от 31.03.2010г. на  Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК” „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 37о ал.1 т.1, 2, 3  и ал. 2, 3 от ЗСПЗЗ , Общински съвет – гр.Девин

                              Р Е Ш И:

1.Утвърждава годишен план за общо и индивидуално ползване на паша в Община Девин  за 2010 година  и дава съгласие да се предоставят за срок до 5 години пасища мера от ОПФ и по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за  общо и индивидуално ползване от регистрирани земеделски стопани-животновъди  и техните сдружения при пасищно и оборно пасищно отглеждане на животни, съгласно приложения списък с данни на земеделските стопани - животновъди, отглежданите от тях животни, данни на физически блокове и парцелите на общинските мери и пасища и приетия национален стандарт 4.1 „Условия за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

2.Определя годишна такса за ползване на пасища мера  от ОПФ и по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ в размер на 1(един ) лев за 0,1 ха.( нула цяло и един хектар) за всички категории.

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи договори с регистрирани земеделски стопани - животновъди при спазване на условията за поддържане в добро земеделско и екологично състояние на пасища и мери. Договорите да послужат при кандидатстване за директни плащания по схемата за единно плащане на площ.

                             /17- 15-15/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 52

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6


ОТНОСНО: Определяне земи от поземлен фонд, по чл.19. ал.1 от ЗСПЗЗ за предоставяне под наем на граждани от Община Девин за добив на селскостопанска  продукция

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 236 от 12.04.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и поименно гласуване  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 19, ал. 8, т. 2 и чл. 37п, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за предоставяне под наем за добив на селскостопанска продукция на земеделски имоти, попадащи под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ както следва: имот  с кад. № 018294, с  площ 4,235 дка, начин на трайно ползване – ливада, в  местността „Бабин гроб” Х категория в землище на  с. Лясково, на Сийка Димитрова Димитрова от гр. Пловдив;  имот с кад. № 018547,  с площ 1,903 дка начин на трайно ползване - нива  землище на с.Лясково, на Стоян Тодоров Стоянов, от с.  Лясково; имот с кад. № 018561, с площ 5,205 дка начин на трайно ползване - нива, в местността „ Бабин гроб” в  землище на с. Лясково на Сийка Димитрова Димитрова от гр. Пловдив, имот с кад. № 005103 , с площ  3.000 дка, начин на трайно ползване - нива в местността „ Сух връх”  в землище с. Чуруково; на Никола Димитров Стоев, от с. Чуруково, имот с кад. № 005052, с площ от  2,000 дка начин на трайно ползване – нива, в местността „ Бараклии” в землище на гр. Девин на Велизар Антонов Хаджиев, от гр. Девин;  имот с кад. № 005005, с площ от 1,000 дка начин на трайно ползване- ливада в местността „ Бараклии” в землище на гр. Девин на Осман Ахмедов Арнаудов, от гр. Девин; имот с кад. № 005053 с площ от 0,500 дка начин на трайно ползване- ливада в местността „ Бараклии” в землището на гр. Девин на Вергил Левенов Арнаудов от гр.
Девин; имот с кад. № 004825, с площ  от 24,291 начин на трайно ползване ливада в местността „ Ходжа Араларъ” землището на с. Грохотно на Джамал Хюсеин Чешли от с. Грохотно; имот с кад. № 005043 с площ 2,000 дка. начин на трайно ползване ливада в местността „ Бараклии”  в землище гр. Девин на Велин Силянов Гьорджиев от гр. Девин; имот  с кад № 005053 с площ от 0,500 дка начин на трайно ползване - ливада в местността „ Бараклии” землище гр. Девин на Велин Силянов Гьорджиев от гр. Девин, имот с кад. № 111012, с площ 4,873 дка  начин на трайно ползване – нива в местността Долна Равня” землище с. Беден на Емил Делчев Шамов от гр. Девин; имот с кад. № 005053 с площ от 0,500 дка начин на трайно ползване - ливада в местността „ Бараклии” в землище на гр. Девин на Осман Ахмедов  Арнаудов от гр. Девин, имот с кед. № 015003, с площ от 1,791 дка начин на трайно ползване - нива в местността „ Гечолу” землище гр. Девин на  Ангел Димитров Ангелов от гр. Девин, имот с кад. № 015011, с площ от 1,167 дка начин на трайно ползване - нива в местността „ Гечолу” землище гр. Девин на Ангел Димитров Ангелов от гр. Девин; имот с кад. № 003008, с площ от 6,000 дка начин на трайно ползване пасище мера в местността „Петковица” землище с. Осиково на Огнян Живков Шуменски от с. Осиково; имот  имот с кад. № 018301, с площ  от 3,575 дка начин на трайно ползване- пасище мера, в местността „Лукова падина” в  землище на с. Лясково на Сийка Димитрова Димитрова от гр. Пловдив имот с кад. № 018296, с площ от 4,086 дка начин на трайно ползване - нива, в местността „Бабин гроб” в  землище на с. Лясково на Сийка Димитрова Димитрова от гр. Пловдив имот с кад. № 018299, с площ  от 2,409 дка начин на трайно ползване - пасище мера, в местността „Лукова падина” в землище на с. Лясково на Сийка Димитрова Димитрова от гр. Пловдив имот с кад. № 005030, с площ от 1,000 дка начин на трайно ползване – нива в местността „Киречницата” землище с. Чуруково на Добрина Лефтерова Чолакова от Чуруково;
имот с кад. № 157015 с площ от 0,200 дка начин на трайно ползване пасище мера, местността „ Хумата” землище гр. Девин на Добромир Събинов Глухов от гр. Девин.

2. Определя годишен наем за ползване на ниви,  ливади от поземлен фонд по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ  според разстоянието от населеното място  до имота в размер като следва:  до 3 км - 13.00 лв за 1 дка; от 3 км до 8 км - 11.00 лв  за 1 дка; над 10 км - 8.00 лв за 1 дка и пасища и мера 1.00лв.за 1 дка при спазване на условията за поддържане в добро земеделско и екологично състояние на земеделски земи, при спазване условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

 3.Възлага на Кмета на Община Девин да сключи договор за наем със Сийка Димитрова Димитрова, Стоян Тодоров Стоянов, Никола Димитров Стоев, Осман Ахмедов Арнаудов, Велизар Антонов Хаджиев, Вергил Левенов Арнаудов, Джамал Хюсеин Чешли, Вили Силянов Гьорджиев, Емил Делчев Шамов, Ангел Димитров Ангелов, Добрина Лефтерова Чолакова и Добромир Събинов Глухов за срок до три години.


                                                                                                                                      /17- 16-14/


                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 53

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6


ОТНОСНО: Даване на съгласие за осигуряване на оборотни средства за разплащане на изпълнените дейности  по проект BG161PO001/4.1-01/2007/058 ”Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Христо – Ботев” –  гр. Девин

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 193 от 15.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”проведени разисквания и поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин

                                               Р Е Ш И :

1.Дава съгласие да бъдат осигурени оборотни финансови средства за разплащане  на изпълнените дейности по проект BG161PO001/4.1-01/2007/058 ”Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Христо – Ботев” –  гр. Девин в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лева от местните приходи на общината. Средствата да бъдат възстановени на части до окончателно приключване на дейностите по проекта.
 
                                                                                                                                                         /17- 13 -11/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 54

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО:  Докладна записка с вх.№ 134 от 24.02.2010 година, относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2010 година

 
Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 134 от 24.02.2010  година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И :

1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2010 г.,
   съгласно приложението.

2.Възлага на Кмета на Община Девин да осъществява контрола по изпълнение   на
   предвидените в програмата по т.1 дейности.
                                                                                                                                                          /17- 15-14/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 55

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО:  Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги в Община Девин за периода 2010 - 2013 година.

 
Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 148 от 02.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И :

1.Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010 –
   2013 година, съгласно приложението.

2.Възлага на Кмета на Община Девин да осъществява контрол по изпълнението   на
   Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010 - 2013 год.                                                                                                                                                             /17- 15-15/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 56

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Включване в годишна програма за разпореждане с общинско имущество на общински имот.

 


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 232 от 08.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т. 8  и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1.Включва в годишната програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 година в раздел ІІ замяна и ликвидиране на съсобственост, следния общински имот:

   - част от УПИ – І, кв.2 по ПУП на с. Триград с площ 128 /сто двадесет и осем/  кв.м.

Мотиви: Включването в годишната програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2010 г.на част от УПИ –І, кв.2 по ПУП на с.Триград с площ 128/сто двадесет и осем/ кв.м. ще донесе приходи в общинския бюджет. Извършени са всички процедури свързани с продажбата на имота. Няма пречки за приключване на процедурата.
                                                                                                                                                         /17- 14 -14/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 57

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Продажба на общинската част от УПИ - І, кв.2, по ПУП на с. Триград
 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 232 от 08.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т. 8  и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинска собственост,  и чл.32, ал1, т.2  и ал.4 от Наредба №2 на Община Девин, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:   
 

1. Дава съгласие да се продаде общинската част от УПИ – 1, кв.2 по ПУП на с.- Триград с площ 128/сто двадесет и осем/ кв.м. и пазарна цена 4480/четири хиляди четиристотин и осемдесет /лева / без ДДС на съсобствениците Ирена Павлова Пушкаревич и Йоана Павлова Сапунджиева – Братанова, съгласно Н.А. №055/15.04.2005г. по описа на Девински районен съд.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.


                                                                                                                                                         /17- 12 -12/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е   № 58

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Съгласие за приемане изменение на ПУП – ПРЗ с. Гьоврен.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 231 от 08.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, ПК „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т. 8  и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.134,
ал.2, т.6 от Закона за устройството на територията, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1. Обявява за частна общинска собственост поради отпаднала необходимост, част от общински имот УПИ – ХІ, кв.1 по ПУП на с.Гьоврен с площ 36 /тридесет и шест/ кв.м.по защрихованата скица.

2. Дава съгласие за частична промяна на ПУП в кв.1 на с.Гьоврен, като се обособи нов УПИ – ХVІІІ в кв.1 с площ 36 /тридесет и шест/ кв.м. с отреждане за гаражи.

Мотиви: В момента предлагания за промяна терен не е реализиран, като озеленяване.Намира се в очертанията на дере.Не се предвижда реализацията му.С обособяване на гаражните петна ще се решат важни социални проблеми в селото.                                                                                                                                                         /17- 15 -15/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 59

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Предложение за промяна на предназначението на УПИ –ІІ за озеленяване в УПИ за жилищно строителство в кв.140 по ПУП на гр. Девин


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 233 от 09.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, ПК „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация и чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройството на територията, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението на УПИ-ІІ за озеленяване в УПИ – за жилищно строителство и улица тупик в кв.140 по ПУП на гр. Девин.

2. Упълномощава  Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по промяната.
 
Мотиви: По голямата част от УПИ – ІІ за озеленяване с пл. №1833 е частна общинска собственост. До момента терена за озеленяване не е реализиран. Извършени са всички съгласувателни процедури със специалистите на дирекция  ”Устройство на територията”.Терена обособен с предложеното изменение ще реши важни жилищно-устройствени проблеми.

                                                                                                                                                         /17- 15 -14/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 60

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Приемане на оценки и обявяване начина за продажба на общински   обекти.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 137 от 02.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от Закона местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.1, от Закона за общинската собственост и чл.34, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж, за изграждане на жилища на един етаж и изби, със срок на застрояване една година, върху следните общински парцели.

1.1 Обособен незастроен жилищен парцел УПИ – ІІІ, кв.137 по ПУП на гр. Девин с площ 566/петстотин шестдесет и шест/кв.м. и първоначална цена 3679/три хиляди шестотин седемдесет и девет / лева без ДДС.

1.2 Обособен незастроен жилищен парцел УПИ – ХХІІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин с площ 521/петстотин двадесет и един/кв.м. и първоначална цена 3386.50/три хиляди триста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.


                                                                                                                                                         /17- 14 -14/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е   № 61

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Съгласие за прехвърляне на Община Девин и продажба на активи собственост на „МЦ – І Девин” ЕООД  гр. Девин


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 206 от 23.03.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.8 ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества , Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1.Дава съгласие да се прехвърлят безвъзмездно на Община Девин ДМА/ дълготрайни материални активи/ както следва:

1.1. ВАЗ 21 Нива рег. № См 71-54 и ремарке 250 кг.без номер.

2. Да се извърши продажба на ДМА/линейки/ включени в капитала на общинско дружество „МЦ – І Девин” ЕООД, гр.Девин по приложения списък и цени неразделна част от настоящата докладна чрез явен търг..                                                                                                                                                         /17- 12 -12/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 62

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Включване в годишна програма за разпореждане с общинско имущество и учредяване право на строеж  на общински имот.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 230 от 08.04.2010  година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, Придобиване, Управление  и разпореждане с общинска собственост”, проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т. 8  от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1.Включва в годишната програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 година, в раздел ІІІ, ОПС, следния общински имот:

1.1 Обособен незастроен парцел УПИ VІ, кв.20 по ПУП на с.Чуруково с площ 640/шестотин и четиридесет/ кв.м. за параклис.

2. На основание  чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.2 от Наредба № 2 на Община Девин учредявя безвъзмездно, безсрочно ОПС върху обособен незастроен парцел УПИ VІ, кв.20 по ПУП на с.Чуруково с площ 640/шестотин и четиридесет/ кв.м. на сдружение с нестопанска цел „Възнесение господне”, с. Чуруково с председател Величка Вълкова Стоева с ЕГН – 4106224610 за изграждане на параклис.


                                                                                                                                                         /17- 14 -14/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 63

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Промяна на началната тръжна цена на недвижими имоти, собственост на „МБАЛ – Девин” гр. Девин, определени за продажба чрез публичен търг по реда на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 241 от 13.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно  гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т. 8, ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.11 от Търговския закон, чл.15. т.2 от Устава на „МБАЛ – Девин” гр. Девин и чл.11 от Наредбата за реда за упражняване  правата на собсвеност на Общината в търговските дружества, Общински съвет – Девин

                                               Р Е Ш И:     

1. Променя началната тръжна цена на недвижим имот УПИ ХХХІ, кв.68 по ПУП на гр.Девин с площ 700 /седемстотин/ кв.м., ведно със застроената масивна двуетажна сграда, изби и таван, с обща застроена площ196 /сто деветдесет и шест/ кв.м.и я определя в размер на 86 100 /осемдесет и шест хиляди и сто/ лева без ДДС.

2. Променя началната тръжна цена на недвижим имот УПИ ХХХ, кв.68 по ПУП на гр.Девин с площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м., ведно със застроената масивна двуетажна сграда, изби и таван, с обща застроена площ 196 /сто деветдесет и шест/ кв.м.и я определя в размер на 105 780 /сто и пет хиляди седемстотин и осемдесет / лева без ДДС.

3. Възлага на изпълнителния Директор на „МБАЛ – Девин” гр. Девин изпълнението на настоящото решение.
                                                                                                                                                         /17- 14 - 9/


                Председател на
                Общински съвет - Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е   № 64

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 22.04. 2010 година, Протокол №6ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 38 от 30.03.2010. година по Протокол№5
                      


Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-518 от 15.04.2010г. на Областен управител Смолян за върнато Решение № 38 от 30.03.2010 г. по Протокол № 5, проведени разисквания и гласуване на основание чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс и  чл. 95 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Девин


Р Е Ш И:


1.Поправя допуснати явни фактически грешки в Решение № 38 от 30.03.2010 година  по Протокол № 5 както следва:

   в т.1.1 вместо м.”Лясково”да се чете м. „Ляс” и
   в т.1.3 вместо имот № 11600 да се чете №116002.


      /17-13-13/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер