Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.03.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Р Е Ш Е Н И Е   № 37

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5

Относно: Преразглеждане на Решение № 27 от 26.02.2010 година по Протокол №3

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-349 от 12.03.2010г. на Областен управител Смолян за върнато решение №27 от 26.02.2010 г. в частта му  на т.1.2, т.1.3 и т.1.10, проведени разисквания и гласуване на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1.Отменя свое Решение №27 от 26.02.2010 година в частта си на т.1.2,т.1.3 и т.1.10.


      /17-14-14/

             Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 38

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5

Относно: Преразглеждане на Решение № 27 от 26.02.2010 година по Протокол №3

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-349 от 12.03.2010г. на Областен управител Смолян за върнато решение №27 от 26.02.2010 г. в частта му  на т.1.2, т.1.3 и т.1.10, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1,т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал1 и ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1.Обявява за частна общинска собственост следните общински имоти:

1.1    Общински имот  пл. № 087023, пасище с храсти Х /десета/категория при неполивни условия, м. Лясково, землище Михалково с площ 9 кв.м., образуван  от имот пл.№ 087007.

1.2 Общински имот пл. № 090026, пасище с храсти Х /десета/ категория при неполивни условия, м. Лясково, землище Михалково с площ 6 кв.м., образуван  от имот пл.№ 090007.

1.3 Общински имот № 116038, пасище с храсти VІІІ /осма/ категория при неполивни условия, м.Горен купен, землище Михалково с  площ 10 кв.м., образуван  от имот пл.№ 11600.

МОТИВИ: Преобразуваните терени са за обособяване на стъпки за изграждане на ВЛ 20кV Лясково  - Михалково . След изграждане на ВЛ 20кV ще подобри ел. захранването на с. Лясково и с. Михалково.
                                                                                                               /17-14-14/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 39

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5

Относно: Преразглеждане на Решение № 27/26.02.2010 година по Протокол №3

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-349 от 12.03.2010г. на Областен управител Смолян за върнато решение №27 от 26.02.2010 г. в частта му  на т.1.2, т.1.3 и т.1.10, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62, ал.1 от ЗЕ, чл.35, ал.1, т.3 от Наредба №2 на Община Девин, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Учредява възмездно ОПС на НЕК- ЕАД, П ”ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, гр.София за поставяне на стълбове за ВЛ 20КV върху недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Михалково, както следва по пазарни цени:

1.1    За стъпка на стълб №40 - 9 кв.м., общински имот пл.№ 087023, образуван от имот пл.№ 087007 с цена 54/петдесет и четири/ лева.

1.2    За стъпка на стълб №45 - 6 кв.м., общински имот пл.№ 090026, образуван от имот пл.№ 090007 с цена 36/тридесет и шест / лева.
    

1.3    За стъпка на стълб №61 - 10 кв.м., общински имот пл.№ 116038, образуван от имот пл.№ 116002 с цена 60/шестдесет / лева.

2. Възлага на Кмета на общината изпълнението на решението.

МОТИВИ: След изграждане на ВЛ 20кV „Лясково – Михалково” и реализацията на ХВ ”Цанков камък”

електропоровода ще подобри електрозахранването на с.Михалково и с. Лясково.

                                                                                                               /17-15-15/

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 40

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5Относно: Одобряване на участник спечелил търга на общински имот с. Осиково

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № 694 от 30.11.2009г. на Председателя на Общински съвет – инж.Карамфил Каров, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1.Не одобрява участник спечелил търга по т.ІХ от Протокол от  28.12.2004г. ”Старо читалище”, с. Осиково, обявен с Решение №180 от 29.10.2004г. на Общински съвет – Девин и проведен от комисия назначена със Заповед №557 от 28.12.2004г. на Кмета на Община Девин с мотиви:

- В с.Осиково има регистрирано Народно читалище „Съединение”, което е субсидирано със средства от Министерство на културата.

- Към момента читалището не може да осъществява своята дейност, поради липса на сграден фонд.

- Обекта ”Старо читалище”, предмет на търга, е изпълнявал точно тези обществено полезни функции, а друга подобно сграда с такива функции в с. Осиково няма.
      /17-14-14/
                                                         Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е   № 41

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5

Относно: Отчет за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния  дефицит на Община Девин през 2009 година


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 194 от 15.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК на „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм”, проведени разисквания и гласуване на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г., Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния дефицит през 2009 г. на Община Девин, съгласно приложения №3 към чл.10, ал.1, т.1.

2. Задължава Кмета на общината да продължи и през 2010 г. да спазва заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит през 2009 г.
      /17-14-14/


                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                 /инж.Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 42

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5ОТНОСНО:Даване на съгласие за делегиране на права на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да реализират собствени приходи

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 133 от 24.02.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.8, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.44, ал.2 от Закона за народната просвета, във връзка с §53, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:


1.Дава съгласие да бъдат делегирани права на директорите на общински училища като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към община Девин, да реализират собствени приходи от източниците по чл.44, ал.2 от Закона за народната просвета.

2.Възлага на Кмета на община Девин изпълнението на точка 1 от решението.  

                                                                                                               /17-12-12 /


                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 43

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5ОТНОСНО: Календар на културните прояви на Община Девин за 2010 година


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 119 от 17.02.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.5, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – гр.Девин

Р Е Ш И:

1.Утвърждава Календара за културните прояви на Община Девин за 2010 година, съгласно приложението.

2.Определя средства от общинския бюджет в размер на 35000 лева за  финансиране на проявите от календара за културните прояви на Община Девин за 2010 година.

 3.Възлага на Кмета на Община Девин да осъществява контрол по изпълнението на Календара  на културните прояви.

                                 /17-14-14 /


                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                       /инж.Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е   № 44

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5ОТНОСНО: Структура на училищата, обслужващите звена и детските градини в община Девин през 2010/2011 учебна годинаОбщински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 147 от 05.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК "Образование,Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване на основание  чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Девин

Р Е Ш И:


1.Утвърждава структурата на училищата, детските градини и обслужващи звена в Община Девин за учебната 2010/2011 година, както следва:

1.1. Училища:

1.1.1. Средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Девин
1.1.2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Девин, кв. Настан
1.1.3. Основно училище „Гео Милев” – с.Грохотно
1.1.4. Основно училище „Пейо Яворов” – с.Гьоврен
1.1.5. Основно училище „Иван Вазов” – с.Триград
1.1.6. Основно училище „Отец Паисий” – с.Селча
1.1.7. Основно училище „Христо Ботев” – с. Лясково
1.1.8. Основно училище „Димитър Благоев” – с.Осиково

1.2. Обслужващи звена:

1.2.1.Ученическо общежитие „Васил Левски”- гр. Девин

1.3. Детски градини:

1.3.1 Обединено детско заведение „Здравец” – гр. Девин
1.3.2 Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин
1.3.2.1 Филиал с. Лясково – полудневна група
1.3.3 Целодневна детска градина „Младост” – гр. Девин, кв. Настан
1.3.4 Целодневна детска градина „Катя Ванчева” – с.Грохотно
1.3.5 Целодневна детска градина „Радост” – с.Гьоврен
1.3.5.1.Филиал с.Триград – целодневна група.


                                /17- 15-15/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 Р Е Ш Е Н И Е   № 45

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5ОТНОСНО: Изпълнението на решенията на Общински съвет, гр.Девин за периода от м.юли до м. декември 2009 г.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 146 от 04.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:


1.    Приема отчета на Кмета на Община Девин за изпълнение на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м.юли до м. декември 2009г.

                                                                                                                 /17- 15 -13/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 46

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол № 5


ОТНОСНО: Приемане на  Програма за  намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 89/12.02.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Обществен ред и сигурност,Организация и безопасност на движението,Превенция на рисковете,Граждански права, молби и жалби” и ПК „Устройство на територията, "Инфраструктура, Екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.40 ,ал.1 и чл.47, ал.4 от Закона за защита на животните, Общински съвет – гр.Девин


                      Р Е Ш И:


1. Приема Програма за намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин.

2. Възлага на Кмета на Община Девин изпълнението на Програмата.

3. Приема бюджет за изпълнението на Програмата за 2010г. в размер на 18 000 лв.

                             /17- 14-13/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                     /инж.Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 47

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Девин в учредяването на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Местна инициативна група Девин”.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 160 от 11.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост,Придобиване,Управление и разпореждане с общинска собственост” и ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – гр.Девин

  Р Е Ш И:


1.    Дава съгласие Община Девин да участва в създаването на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Местна инициативна група – Девин”.

2.    Определя за представител на Община Девин в учредителното събрание на сдружението инж.Здравко Василев Василев – Кмет на Община Девин и го упълномощава да участва в гласуването от името на общината при приемане на решенията на учредителното събрание за учредяване на сдружението, за приемане на неговия устав и за избор на управителни органи, както и да подписва необходимите документи.
3.    Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Девин.


                             /17- 14-12/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                    /инж.Карамфил Каров/

                      

Р Е Ш Е Н И Е   № 48

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.03.2010 година, Протокол №5


ОТНОСНО: Предоставяне за ползване под наем от Юксел Шабан Екиз, жител на с. Гьоврен, Община  Девин на земеделски имоти с кад.№ 076025, № 076026, № 076027 и № 076028 намиращи се в землището на с.Гьоврен и стопанисван от Община Девин

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 140 от 04.03.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Стопанска политика и общинска собственост,Придобиване,Управление и разпореждане с общинска собственост” проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за самоуправление и местната администрация във връзка с чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,  Общински съвет – гр.Девин

  Р Е Ш И:

          1.Дава съгласие за предоставяне за ползване под наем на земеделски имоти попадащи под разпоредбите на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с кад.№ 076025, № 076026, № 076027 и № 076028 с обща площ 1.873 дка начин на трайно ползване - ниви местност „Тешел”в землището на с.Гьоврен 0.1хектар на цена 13 лева на Юксел Шабан Екиз.

        2.Възлага на Кмета на Община Девин да сключи даговор за наем с Юксел Шабан Екиз за срок от три години.
                             /17-14-14 /

                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                    /инж.Карамфил Каров/
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер