Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 26.02.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща


               
Р Е Ш Е Н И Е   № 20

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол № 3

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Девин за 2010 година.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№80 от 09.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г. и ПМС №324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.,
               
РЕШИ:

І. Приема бюджета на община Девин за 2010 година, както следва:

1    Всичко приходи     7 400 077
1.1    Приходи за делегирани от държавата дейности/ прилож.1.1/    3 431 157
1.1.1    Обща субсидия за делегирани от държавата дейности    3 035 565
1.1.2    Преходен остатък от 2009 год. съгл. приложение №14    395 592
1.2    Приходи за местни дейности    3 968 920
1.2.1    Данъчни приходи    441 500
1.2.2    Неданъчни приходи    1 429 148
1.2.3    Обща изравнителна субсидия    822 000
1.2.4    Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване    201 500
1.2.5    Целева субсидия за капиталови разходи    97 400
1.2.6    Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища   
224 700
1.2.7    Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки    50 200
1.2.8    Заеми от други банки    252 709
1.2.9    Операции с финансови активи    368 000
1.2.10     Преходен остатък от 2009 год. съгл. приложение №14    81 763
ІІ.    Всичко разходи    7 400077
2.1    Разходи за делегирани от държавата дейности /прилож. №2.1    3 431 157
2.2    Разходи за местни дейности /приложение №2.2/    3 844 700
2.3    Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани с общински приходи /приложение №2.3/    124 220

2. Размер на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени в бюджета за 2010 г. – 158 258 лева.

3. Размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2010 година – 20 000 лева

4. Приема разчета за капиталови разходи /съгласно приложение №12/

5. Определя максималния размер на новия общински дълг за 2010 г. –        0 лева
6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. На основание чл.41 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. определя разходи за представителни цели както следва:

- на кмета на общината             -     15 000 лева
- на председателя на общински съвет    -       8 000 лева
- на кметовете по населени места        -    по  200 лева
- на кметските наместници            -    по  150 лева
6.2. На основание чл.31 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. приема да извършва разходи за погребения на самотни, без близки и роднини бездомни, безпризорни , настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане в размер на 2 200 лева. Утвърждава помощи по решение на Общински съвет в размер на 5 000 лева. Упълномощава кмета на общината да отпуща помощи в размер до 100 лева за едно лице въз основа на протокол от назначената със заповед на кмета комисия към Общинска администрация, а над 100 лева след решение на постоянната комисия по Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика към Общински съвет.

6.3. Определя разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 5 000 лева.

6.4. Приема сумата от 6 500 лева за покриване разходи за издръжка на клубовете на пенсионери, инвалиди и други както следва:

-    Клуб на пенсионера в гр. Девин        -    3 500 лева
- Клуб на пенсионера в кв. Настан        -    2 000 лева
- Клуб на слепите                -                 500 лева

- Клуб на инвалидите                -      500 лева

6.5. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта приема да се подпомогнат спортните клубове в общината за финансиране на масови спортни прояви в размер на 12 000 лева. Изразходването на средствата да става на база договори с клубовете и решение на Общинска експертна комисия по насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта.

6.6. На основание чл.25, ал.2 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. се определят средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 %  от плануваните разходи за заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

7. На основание чл.83, ал.2 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. утвърждава поименен списък на педагогическия персонал във функция „Образование”, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно допълнително предоставени средства от централния бюджет, съгласно приложение №13.

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.8 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи.

8. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати за делегираните от държавата дейности и за местни дейности, съгласно приложение № 11

9. На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети, дава съгласие възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местни дейности в процеса на изпълнение на бюджета през годината, може да се покрива с временни безлихвени заеми от извънбюджетните средства и фондове на общината, след решение на Общински съвет.

10. (1) На основание чл.27 от Закона за общинските бюджети, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, Кмета на Общината, след решение на Общинския съвет, може да:

10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
10.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл. 14.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал.1 кметът издава заповеди.

11. Дава пълномощия на кмета на общината да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници при реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

12. Задължава кмета на общината:

12.1. Да разработи бюджета по пълна бюджетна класификация;

12.2. Да определи конкретни правоотношения и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

12.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

12.4. Да ограничава или спира финансирането;

12.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разход в друг вид в делегираните от държавата дейности на съответната функция с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование” при условие че няма просрочени задължения в делегираната от държавата дейност, от която се пренасочва.

13. Упълномощава кмета да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.

В изпълнения на правомощията си кметът издава заповеди./17-15-14/Председател на
Общински съвет – Девин:
          /инж. Карамфил КаровР Е Ш Е Н И Е   №21

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол №3ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на капиталов разход, средствата за който ще бъдат осигурени в рамките на бюджетната година по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” №BG161PO001/4.1-01/2007/058 от 16.07.2009 година.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№58 от 26.01.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, т.2 вр. Чл.5, ал.1, т.2, ал.2, чл.8, ал.1, чл.13, чл.16, чл.19, чл.56, ал.1 от Закона за общинския дълг вр. чл.2, ал.2, т.2 НВМОП,
               
Р Е Ш И:

    1. Дава съгласие на Община Девин да поеме краткосрочен дълг за разплащане на дължими суми по Договор за строителство №BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен между Община Девин – Възложител и „ПАРТРЕЙД” ООД, гр. София – Изпълнител.

2. Финансови параметри на дълга:
Максимален размер на дълга – 200 000 лв.;
Вид – стандартна кредитна линия;
Кредитополучател – Община Девин;
Съдлъжник – „Партрейд” ООД, гр. София;
Цел на дълга – за разплащане на дължими суми по Договор за строителство №BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен между Община Девин – Възложител и „ПАРТРЕЙД” ООД, гр. София – Изпълнител;
Траншове и усвояване на кредитни средства – усвояването на кредитни средства да бъде съобразено с етапите на плащане по Договор за строителство №BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен между Община Девин – Възложител и „ПАРТРЕЙД” ООД, гр. София – Изпълнител;
Срок за усвояване – 25-ти декември 2010 година;
Срок на кредита – 25-ти декември 2010 година; лихвен процент по кредита – фиксирана лихва в размер на 2%.
Такса за управление – 0.1% върху размера на кредита, платима годишно, еднократно.
Такса ангажимент – не се дължи;
Погасяване – Съобразно постъпления в Община Девин от Оперативна програма „Регионално развитие”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007/058.
Погасената по кредита сума може да бъде усвоявана отново до окончателното разплащане на Община Девин по Договор за строителство №BG161PO001/4.1-01/2007/058-S-01, сключен с „ПАРТРЕЙД” ООД, гр. София.
Обезпечение на дълга – блокирани парични средства на съдлъжника в размер на 200 000 лева, по сметка на Банка ДСК ЕАД;
Лихвен процент по блокираните парични средства – без начисляване на лихва по блокираните в Банка ДСК ЕАД средства;
Допълнителни условия – възможност за съдлъжника да обслужва дължимите лихви и такси по кредита. Всички постъпления от Оперативна програма „Регионално развитие” към МРРБ, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007/058 и касаещи реално извършено плащане към изпълнителя „Партрейд” ООД, гр. София да бъдат отнасяни за погасяване на кредита в Банка ДСК ЕАД.

3. На основание чл.2, ал.2, т.2 НВМОП възлага на Кмета на Община Девин да сключи договор за кредит с „Банка ДСК” ЕАД, съгласно условията посочени по-горе./17-14-12/

Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №22

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол №3ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Девин в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№113 от 15.02.2010 г. на инж Теодора Тодорова – общински съветник, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/,
               
Р Е Ш И:

1. Определя за делегат на Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ инж. Карамфил Фиданов Каров.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Емил Димитров Кисьов./17-13-13/Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   №23

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол №3ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Девин за член на Областния съвет за развитие.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№114 от 15.02.2010 г. на инж Теодора Тодорова – общински съветник, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл,22 ал.1, и ал2 от Закона за регионалното развитие,
               
Р Е Ш И:


1. Определя за член в Областния съвет за развитие инж. Карамфил Фиданов Каров./17-13-13/
Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е   №24

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол № 3ОТНОСНО: Съгласие за приемане изменение на ПУП-ПРЗ, с. Триград.Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№93 от 12.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, ПК „Стопанска политика, общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,
               
Р Е Ш И:

    1. Обявява за частна общинска собственост поради отпаднала необходимост част от общински имот пл.№0022133 с площ 128 кв.м. по защрихованата скица.

2. Дава съгласие за частична промяна на ПУП в м. Шарен мост, землище на с. Триград, като се включи част от общински имот пл.№022133, м. Шарен мост, землище с. Триград с площ 128 кв.м. към УПИ І база за отдих.
/17-14-14/

Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   №25

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол №3ОТНОСНО: Предложение за промяна – План за улична регулация на участък от ул. „Люляк”, гр. Девин.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№823 от 18.11.2008 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията,
               
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Люляк” в гр. Девин от о.т. 1385 и 1386 до 1382.

/17-16-16/

Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е   №26

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол № 3

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№635 от 10.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост,
               
Р Е Ш И:
                       
1. Включва в годишната програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 г. в раздел ІІІ за ОПС, следните общински имоти:

1.1 имот №088032, образуван от имот пл.№088006;
1.2 имот №087023, образуван от имот пл.№087007;
1.3 имот №090026, образуван от имот пл.№090007;
1.4 имот №000768, образуван от имот пл.№000631;
1.5 имот №093011, образуван от имот пл.№093001;
    1.6 имот №092032, образуван от имот пл.№092027;
1.7 имот №092071, образуван от имот пл.№091021;
1.8 имот №100041, образуван от имот пл.№100007;
1.9 имот №100043, образуван от имот пл.№100011;
1.10 имот №116038, образуван от имот пл.№116002;
1.11 имот №116039, образуван от имот пл.№116005;
1.12 имот №116040, образуван от имот пл.№116005;
1.13 имот №117012, образуван от имот пл.№117006;

2. Възлага на Кмета изпълнение на решението./17-16-16/
Председател на
Общински съвет – Девин:
/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   №27

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол №3


ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№635 от 10.11.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинска собственост, чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, чл.35, ал.1, т.3 от Наредба №2 на Община Девин
               
Р Е Ш И:

1. Учредява възмездно ОПС на НЕК – ЕАД, П „ТРАФОЕЛЕКРОИНВЕСТ”, гр. София за поставяне на стълбове за ВЛ20КV върху недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Михалково, както следва по пазарни цени:

1.1 за стъпка на стълб №39 – 14 кв.м., общински имот №088032, образуван от имот пл.№088006 с цена 84,00 лв.
1.2 за стъпка на стълб №40 – 9 кв.м., общински имот №087023, образуван от имот пл.№087007 с цена 54,00 лв.
1.3 за стъпка на стълб №45 – 6 кв.м., общински имот №090026, образуван от имот пл.№090007 с цена 36,00 лв.
1.4 за стъпка на стълб №46 – 17 кв.м., общински имот №000768, образуван от имот пл.№000631 с цена 102,00 лв.
1.5 за стъпка на стълб №47 – 14 кв.м., от общински имот №093011, образуван от имот пл.№093001 с цена 84,00 лв.
1.6 за стъпка на стълб №51 – 14 кв.м., общински имот №092032, образуван от имот пл.№092027 с цена 84,00 лв.
1.7 за стъпка на стълб №56 – 14 кв.м., общински имот №092071, образуван от имот пл.№091021 с цена 84,00 лв..
1.8 за стъпка на стълб №57 – 16 кв.м., общински имот №100041, образуван от имот пл.№100007 с цена 96,00 лв.
1.9 за стъпка на стълб №59 – 11 кв.м., общински имот №100043, образуван от имот пл.№100011 с цена 66,00 лв.
1.10 за стъпка на стълб №61 – 10 кв.м., общински имот №116038, образуван от имот пл.№116002 с цена 60,00 лв.
1.11 за стъпка на стълб 62 – 10 кв.м., общински имот №116039, образуван от имот пл.№116005 с цена 60,00 лв.
1.12 за стъпка на стълб №63 – 14 кв.м., общински имот №116040, образуван от имот пл.№116005 с цена 84,00 лв.
1.13 за стъпка на стълб №64 – 21 кв.м., общински имот №117012, образуван от имот пл.№117006 с цена 126,00 лв.

2. НЕК – ЕАД, П „ТРАФОЕЛЕКРОИНВЕСТ”, гр. София да заплати цената на ОПС за поставяне на стълбове, възлизащо на 1 020.00лв., без ДДС.

3.Възлага на кмета изпълнение на решението.

Мотиви: След изграждане на ВЛ 20КV „Лясково –Михалково” и реализацията на ХВ „Цанков камък” електропровода ще подобри електрозахранването на с. Михалково и с. Лясково.
/17-16-16/
Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   №28

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 26.02.2010 година, Протокол №3ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД, гр. Девин.Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№129 от 23.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
               
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за извършване на разходи за спешни ремонти на сградата на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД по предписания, свързани с получаване на разрешително за извършване на лечебна дейност със срок на възстановяване до 30.05.2010 г.

2. Средствата са от предоставените от „НЕК” ЕАД, гр. София за временно стопанисвани от общината неурегулирани поземлени имоти.


/17-16-16/

Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер