Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 19.02.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Р Е Ш Е Н И Е  №8

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2

     
     
     ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №143-А от 30.12.2009 г. по Протокол №19.


     Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №32-ПО от 18.01.2010 г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
      
      Р Е Ш И:
      
    1. Приема повторно т.1.1. от Решение №143-А от 30.12.2009 г. по Протокол №19.
    
    2. Отменя т.1.2. от Решение №143-А от 30.12.2009 г. по Протокол №19.
    
    
    
/17-16-16/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е  №9

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2

     
     
     ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №145 от 30.12.2009 г. по Протокол №19.


     Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №32-ПО от 18.01.2010 г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
      
      Р Е Ш И:
      
      1. Приема повторно т.1. от Решение №145от 30.12.2009 г. по Протокол №19 с мотиви:
    - общинския имот УПИ ХVІІ в кв.66 по ПУП на гр. Девин не се ползва по предназначение, поради стръмния характер на терена;
    - към момента не се предвиждат мероприятия за благоустрояване;
    - не са постъпили искания от граждани за възстановяване на имоти от бивши собственици.
    
    
/17-15-13/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  №10

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     

     
     ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №133 от 07.12.2009 г. по Протокол №17.


     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Писмо с изх.№29-2172-ПНО от 16.12.2009 г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
      
      Р Е Ш И:
      
    1. Изменя свое Решение №133 от 07.12.2009 г. по Протокол №17 в т.1, както следва: „Не одобрява участник спечелил търга по т.ІХ от Протокол от 28.12.2004 г. за обект „Старо читалище”, с. Осиково” обявен с Решение №180 от 29.10.2004 г. на Общински съвет – Девин и проведен от комисия назначен със Заповед №557 от 28.12.2004 г. на кмета на община Девин с мотиви:
    - в с. Осиково има регистрирано Народно читалище „Съединение”, което е субсидирано със средства от Министерството на културата;
    - към момента читалището не може да осъществява своята дейност, поради липса на сграден фонд;
    - обекта „Старо читалище”, предмет на търга е изпълнявала точно тези общественополезни функции, а друга подобна сграда с такива функции в с. Осиково няма.
    
    
/17-16-11/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 

Р Е Ш Е Н И Е  №11


Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     

     
     ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №3 от 20.01.2010 г. по Протокол №1.


     Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №АП-03-14-107 от 05.02.2010 г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
      
      Р Е Ш И:
      
     1. Отменя свое Решение №3 от 20.01.2010 г. по Протокол №1.
    
    
    
/17-15-15/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 

Р Е Ш Е Н И Е  №12


Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2

     
     
     ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за организация и контрол при паркирането на автомобили в зони за кратковременно паркиране и обособени паркинги – общинска собственост.
     

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№63 от 27.01.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.2, ал.2, т.3 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин,
     
      
      Р Е Ш И:
      
     1. Приема Инструкция за организацията и контрол при паркирането на автомобили в зони за кратковременно паркиране и обособени паркинги – общинска собственост с Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
     
    
    
    
/17-16-12/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е  №13

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     
     
     ОТНОСНО: Отчет на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г.
     

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Предложение с вх.№91 от 12.02.2010 г. на Председателя на Общински съвет – Девин  – инж. Карамфил Фиданов Каров, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
      
      Р Е Ш И:

     1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г., съгласно приложението.     /17-15-14/
     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е  № 14

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     
     
     ОТНОСНО: Приемане План на заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2010 година.


      Общински съвет – Девин, след като се запозна с Предложение с вх.№92 от 12.02.2010 г. на Председателя на Общински съвет – Девин – инж. Карамфил Фиданов Каров, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
      
      Р Е Ш И:

     1. Приема План на заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2010 година, съгласно приложението.     /17-16-16/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
          /инж. Карамфил Каров
Р Е Ш Е Н И Е  № 15

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     

     
     ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнението на план-сметката за фонд „Приватизация” през 2009 г. и приемане на план-сметката за фонд „Приватизация” през 2010 г.


     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№87 от 12.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, ПК „Обществен ред и сигурност, организация и безопасност на движението, превенции на рисковете, граждански права и жалби”, ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
      
      Р Е Ш И:
      
    1. Приема отчета за изпълнение на План сметката за фонд „Приватизация” за 2009 година, съгласно Приложение №1.

    2. Приема План сметката за фонд „Приватизация” за 2010 година, съгласно Приложение №2.


/17-15-15/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  № 16

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     

     
     ОТНОСНО: Приемане отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории за 2009 година.


      Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№80 от 09.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба” и ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, ПК „Обществен ред и сигурност, организация и безопасност на движението, превенции на рисковете, граждански права и жалби”, ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика” и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
      
      Р Е Ш И:

     1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от управление и по видове и категории за 2009 година.


     /17-15-14/

     Председател на
     Общински съвет – Девин:
              /инж. Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е  № 17

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол № 2

     
     
     ОТНОСНО: Приемане Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 година.


     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№81 от 09.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба” и ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост,
      
      Р Е Ш И:
      
      1. Приема Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2010 година, съгласно Приложението.
     /17-14-14/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  № 18

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     
     
     ОТНОСНО: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2009 година.

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№86 от 12.02.2010 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба” и ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, ПК „Обществен ред и сигурност, организация и безопасност на движението, превенции на рисковете, граждански права и жалби”, ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика” и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.2 от Закона за общинския дълг,
      
      Р Е Ш И:
      
     1. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община
Девин за 2009 година, съгласно приложението.     /17-14-14/     Председател на
     Общински съвет – Девин:
              /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  № 19

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 19.02.2010 година, Протокол №2
     
     
     ОТНОСНО: Промяна на Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

     Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№68 от 29.01.2010 г. на инж. Теодора Тодорова – общински съветник, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.96 от Закона за туризма и чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.2, ал.7 и чл.12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин,
     
      Р Е Ш И:
      
      1. Променя т.4.2 от „Раздел ІV Туристическа такса както следва:

      1.1. Т.4.2. Средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища – 1.00 лв.

     1.2. Т.4.3. Места за настаняване:
     - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили и къщи – 0.50 лв.
- бунгала, къмпинги и туристически хижи – 0.30 лв.


     /17-15-13/

     Председател на
     Общински съвет – Девин:
               /инж. Карамфил Каров\
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер