Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 20.01.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Р Е Ш Е Н И Е   № 1

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010година, Протокол №1


ОТНОСНО:  Разглеждане на върнато решение от Областен управител на област Смолян Решение №127 от 07.12.2010г.


Общински съвет – Девин, след като повторно разгледа свое решение№127 от 07.12.2009г. и  се запозна със Заповед №1905 /16.12.2009г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.45, ал.9, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Единния класификатор на административно – териториалните териториалните единици /ЕКАТТЕ/,Общински съвет,

РЕШИ:


   Изменя свое Решение №127/07.12.2009г. както следва:
1.Навсякъде в решението вместо „с.Жребово” да се чете „с.Жребево”.

2.Т.1 от решението да придобие следния вид:
   Закрива кметство Жребево с население по малко от 150 души по постоянен и настоящ адрес, поради липса на законови предпоставки обуславящи статут на кметство, съгласно чл.16,ал.1 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България.
               

/17- 15-12/Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 2

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010 година, Протокол № 1ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 134 от 07.12.2009г.по Протокол №17

Общински съвет – Девин, след като повторно разгледа свое решение№134 от 07.12.2009г. и  се запозна с писмо с изх.№ 29- 2172 от 16.12.2009г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания, гласуване, на основание чл.45, ал.9, от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет,

РЕШИ:

         1. Отменя свое решение №134 от 07.12.2009г. по Протокол №17

/17- 15-14/Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 3

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010 година, Протокол № 1       Относно: Преразглеждане на Решение № 134 от 07.12.2009г. по Протокол №17


Общински съвет – Девин, след като повторно разгледа свое решение№134 от 07.12.2010г. и  се запозна с писмо с изх.№ 29- 2172 от 16.12.2009г. на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания, гласуване, на основание чл.21, ал.2, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.7, ал.2 предложение второ от Закона за общинската собственост и § 4, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища,Общински съвет – гр. Девин

РЕШИ:1.Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно право на ползване от сдружение Народно читалище”Родопска лира” – с. Михалково, първи етаж от сградата на читалището в с. Михалково с площ 170 кв.м., намираща се  в кв. 16, пл.№78 по ПУП на с. Михалково, считано от 01.01.2010г.

2. Правото на ползване  погасява с прекратяване на читалището./17- 15-12/Председател на
Общински съвет - Девин:
         /инж. Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е   № 4

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010година, Протокол №1
Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Девин към 31.12.2009 г. и предложение за актуализация на бюджет 2009 г.


     Общински съвет – Девин,след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 19 от 13.01.2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Норма-тивна  уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинския бюджет и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  Общинския съвет Девин
 

РЕШИ:
1. Приема проекта за актуализация на бюджета за 2009 г. на Община Девин, съгласно приложените справки по дейности и параграфи.

2. Приема  отчета за касовото изпълнение на Община Девин за 2009 година както следва:
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ
    2.1.1 ПРИХОДИ                - 11 863 359 ЛЕВА
    2.1.2 РАЗХОДИ                - 11 436 829 ЛЕВА
По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2
ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
    2.2.1 ПРИХОДИ                - 9 971 773 ЛЕВА
    2.2.2 РАЗХОДИ                - 9 751 933 ЛЕВА
По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2
 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
2.2.3 РАЗХОДИ                -    169 015 ЛЕВА

3. Актуализира поименния списък за капиталови разходи за 2009 година, съгласно приложение № 12 

/17- 15-14/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                            /инж. Карамфил Каров

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010 година, Протокол № 1Относно: Приемане на промени в наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин


    Общински съвет – Девин,след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 5 от 06. 01. 2010г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК„Бюджет и финанси,Европейски фондове и програми, Нормативна уредба” и ПК ”Стопанска политика и Общинвска собственост, Придобиване,Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет  гр. Девин
               

Р Е Ш И:


1.Приема промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, както следва:

1.    В чл.7, ал.4 числото „2520” се заменя с числото „1680”
2.  чл.17, ал.1 се променя така – Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение №2 от ЗМДТ.
3.  чл.18 ал.2 се променя така – „При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. Не се прилага за нежилищни имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година
4. В чл.32 се създава нова ал.3 – „Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност”.
5.  Досегашните ал.3.4 и 5 стават съответно ал.4,5 и 6
6. Чл.34 се променя така – „Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване”
7. В чл.35, ал.1 букви „а” и „б”  стават ал.1 т.1 и т.2 и се променят така
т.1 – 0.7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца
т.2 -  5 на сто – при дарение между лицата извън посочените в т.1
8. чл.37, ал.2 се променя така – „Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижимия имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл.44, ал.3 от ЗМДТ към момента на издаване на акта удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване”. В останалите случай в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл.49 от ЗМДТ.
9. В чл.51 се създава нова ал.7 – При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето,  и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение №4.
10. Досегашната ал.7 става ал.8
11 В чл.53, ал.3 се добавя ново изречение и става така „Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
12. В чл.54 се добавя нова ал.3 – „Приема се че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка”.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1  За 2010 г. данъка върху недвижимите имоти  и данъка при придобиване на имущества се определя в срок до 31 януари 2010 г.          В случай че в този срок не са определени нови размери за 2010 год. се прилагат размерите, действащи към 31 декември 2009 г.
§ 2 (1) За 2010 г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка   5  на сто.
§3 За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищни имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларация по чл.14 в срок до 30 юни 2010 година.
§4 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§5 Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
§6. Измененията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2010 г. а  измененията в чл. 17, ал.1 от 1 януари 2011 година.
§7. Задължава Кмета на Община Девин да отрази измененията в местния вестник и в интернет страница на Общината.                  /17- 15-14/                Председател на
                Общински съвет- Девин:
                                                                                            /инж. Карамфил КаровР Е Ш Е Н И Е   № 6

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010 година, Протокол №1
ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – ПР между УПИ ІV – ПР между  УПИ ІV и УПИ  , кв.2 по ПУП на с. ТриградОбщински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№654 от 25.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК „Устройство на територията, Инфраструктура, Екология и туризъм” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134 ал.2, т.6 /съгласие на собственика за промяна на влезли в сила ПУП/ от ЗУТ /, Общински съвет – Девин

РЕШИ:


1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация    междуУПИ ІV и УПИ V, кв.2 по ПУП на с. Триград/17- 15-15/Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е   № 7

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 20.01.2010 година, Протокол № 1Относно:Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината:
- библиотека при ОНЧ „Родопска просвета” – гр.Девин
- библиотека при НЧ „Светлина” – с.Гьоврен
- библиотека при НЧ „Отец Паисий” – с.Селча

    Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 29  от 14. 01. 2010г. на   Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становищe на ПК „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности,Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания, гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 чл. 20 във връзка с чл.17, ал.1, т.5, чл.61,ал.1 и ал.2, т.4, буква «г», от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , Общински съвет – Девин

РЕШИ:


    1.Дава съгласие Община Девин да участва като партньор на местно ниво в Проект    № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
    2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
    3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното/ите споразумение/я за сътрудничество (Приложение №1) между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината:
- библиотека при ОНЧ „Родопска просвета” – гр.Девин
- библиотека при НЧ „Светлина” – с.Гьоврен
- библиотека при НЧ „Отец Паисий” – с.Селча
    4.Задължава Кмета на Община Девин да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
    5.Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия „Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности,Спорт, Култура и Етика”, към Общински съвет – гр.Девин.
   
/17- 15-15/Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер