Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.12.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Вход



Решения от заседанието проведено на 30.12.2009 година PDF Печат Е-поща

 




Р Е Ш Е Н И Е   № 138

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19



ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №136 от 23.12.2009 година по Протокол №18.
 
Общински съвет – Девин, след като се запозна с Искане с вх.№ 765 от 29.12.2009 г. на инж. Теодора Иванова Тодорова – общински съветник, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 62, ал2 от Административнопроцесиуалния кодекс,

РЕШИ:

1. Отменя свое Решение №136 от 23.12.2009 г. по Протокол №18 от 23.12.2009 г.

2. Прави поправка на явна фактическа грешка, допусната в т.1.1 от Решение №120 от 10.11.2009 г. по Протокол №15 от Общински съвет – Девин, като „УПИ – ІV” се заменя с „УПИ – V”.

3. Отменя т.1.5 и т.2.14 от Решение №120 от 10.11.2009 г. по Протокол №15 на Общински съвет – Девин.

4. Отменя т.5.1 и т.5.2 от Решение №120 от 10.11.2009 г. по Протокол №15 на Общински съвет – Девин.


/17-14-14/


Председател на
Общински съвет- Девин:
       /инж. Карамфил Каров/






Р Е Ш Е Н И Е   № 139

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19


ОТНОСНО: Даване на съгласие за встъпване в дългосрочен дълг на Община Девин към ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№761 от 23.12.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, и във връзка с чл.12, ал.5 и ал.6 на Наредба №24 от 29.07.2008 г., издадена от Министъра на земеделието и храните и Наредба №25 от 29.07.2008 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, чл.56, §2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 г. на Комисията и договори за отпускане на финансова помощ №21/321/00121, №21/321/00407, №21/322/00113, №21/322/00229, №21/322/00232, №21/321/00124 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” и 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за проекти „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка на село Триград”, „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча”, „Рехабилитация на улична мрежа в село Триград и село Селча”, „Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр. Девин – ІІ етап”, „Паркоустройствен проект и благоустройство на гр. Девин – подобекти: кв. „Врътлек” с крайречна пешеходна алея – първи и втори етап, централна градска част – площад „Възраждане” и подход към кв. „Врътлек” с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр. Девин – първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа”, „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно”, „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка на село Стоманово” и „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в село Осиково” сключени между Община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр.58 от 1998 г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис” ІІІ, №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева,


РЕШИ:

1. Дава съгласие за встъпване в дълг на Община Девин в размер на 4 383 170 лв. /четири милиона триста осемдесет и три хиляди сто и седемдесет лева/, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ по договори №21/321/00121, №21/321/00407, №21/322/00113, №21/322/00229, №21/322/00232, №21/321/00124 от 23.10.2009 година.

2. Оправомощава инж. Здравко Василев Василев, в качеството му на кмет на Община Девин, писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, свързано с установено от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция неизпълнение на задълженията на общината по договорите незабавно да възстанови получената по договора сума, заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

3. Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ IBAN: BG87BNBG96613200170001 BIG: BNBGVGSF в 7-дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.





/17- 16-16/





Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/



Р Е Ш Е Н И Е   № 140

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19



ОТНОСНО: Промяна в план сметката за приходите и разходите по фонд „Приватизация” за 2009 година.
 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№711 от 03.12.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

1. Приема предложената за актуализация План – сметка за приходите и разходите от приватизацията на общински обекти за 2009 година, съгласно Приложение №2, раздел ІІІ, т.3 „Разходи за инвестиции и дълготрайни активи”, в т.ч. точка 3.1. разходи по ПУП на Гробищен парк, гр. Девин сумата от 10 000 лв. става 16 200 лв., в точка 3.2. за направа на предпазни парапети на съществуващите подпорни стени и стъпаловидни улици в гр. Девин и кв. Настан, сумата от 14 000 лв. става 8 137 лв.



/17-13-13/


Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/





Р Е Ш Е Н И Е   № 141

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19


ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент и „Домашен помощник” – фаза 3”.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№733 от 11.12.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент и „Домашен помощник” – фаза 3”.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта по точка 1.



/17-13-13/


Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/




Р Е Ш Е Н И Е   № 142

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19

ОТНОСНО: Разрешение за разпореждане с недвижими имоти собственост на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД, гр. Девин.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№654 от 13.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика” и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поимено гласуване, на основание чл.221, т.11 от Търговския закон, чл.15, т.2 от Устава на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД, гр. Девин и чл.11 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества (НРУПСОТД),

РЕШИ:

1. Дава съгласие „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД, гр. Девин да извърши продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, както следва:

1.1 Недвижим имот УПИ ХХХІ, кв.68 по ПУП на гр. Девин с площ – 700 м2, ведно със застроената масивна двуетажна сграда, изби и таван със застроена площ 196 м2, при първоначална тръжна цена от 172 200 лв.

1.2 Недвижим имот УПИ ХХХ, кв.68 по ПУП на гр. Девин с площ 860 м2, ведно със застроената масивна двуетажна сграда, изби и таван със застроена площ 196 м2, при първоначална тръжна цена 211 560 лв.

2. Продажбата да се извърши в съответствие с изискванията на чл.17 от НРУПСОТД.

3. Всички средствата от продажбата да се използуват само за погасяване на част от просрочените задължения на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД, натрупани до началото на месец февруари 2009 година

/17-15-14/


Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/





Р Е Ш Е Н И Е   № 143

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19

ОТНОСНО: Включване в годишната програма, приемане на оценки и обявяване начина за продажба на общински обекти.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№654 от 13.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост,

РЕШИ:

1. Включва в годишната програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2009 г. в раздел І продажба, следните общински имоти:

1.1 Обособен незастроен жилищен парцел УПИ VІ, кв.136 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан с площ 448 кв.м.

1.2 Сграда в строеж /магазин/ застроена площ 53 кв.м., ведно с УПИ VII, кв.18 по ПУП на с. Лясково с площ 480 кв.м.


/17-14-14/


Председател
на Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/






Р Е Ш Е Н И Е   № 143 – А

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19

ОТНОСНО: Включване в годишната програма, приемане на оценки и обявяване начина за продажба на общински обекти.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№654 от 13.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.26, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,
РЕШИ:

    1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

1.1 Обособен незастроен жилищен парцел УПИ VІ, кв.136 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан с площ 448 кв.м. с първоначална цена 27 088 лв., от които 4 480 лв. цена на земята и 22 608 лв. подобрения в имота.

1.2 Сграда в строеж /магазин/ застроена площ 53 кв.м., ведно с УПИ VII, кв.18 по ПУП на с. Лясково с площ 480 кв.м., с първоначална цена 5 530 лв.
.


/17-14-14/


Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/




Р Е Ш Е Н И Е   № 144

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19


ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ, кв.35 по ПУП на с. Гьоврен.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№655 от 25.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 /съгласие на собственика за промяна на влезли в сила ПУП/ от ЗУТ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ, кв.35 по ПУП на с. Гьоврен на участък от улици от о.т. 60 до о.т. 64 и от о.т. 68 до о.т. 69.

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.

                

/17- 15-14/



Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/




Р Е Ш Е Н И Е   № 145

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19



ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – ПР между УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХVІІІ и предназначението на УПИ ХVІІІ, кв.66 по ПУП на гр. Девин.



Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№653 от 25.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.62а, ал.4 и чл.134 ал.2, т.6 /съгласие на собственика за промяна на влезли в сила ПУП/ от ЗУТ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие за промяна на предназначението и обявява за частна общинска собственост от УПИ ХVІІІ, кв.66 по ПУП на гр. Девин с площ 597кв.м.
                
2. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация между УПИ Х, УПИ ХІ,  УПИ ХІІ, както и промяна на предназначението на УПИ ХVІІІ за жилищно строителство в кв.66 по ПУП на гр. Девин .
                


/17- 15-15/

Председател на
Общински съвет – Девин:
         /инж. Карамфил Каров/





Р Е Ш Е Н И Е   № 146

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 30.12.2009 година, Протокол №19



ОТНОСНО: Съгласие за приемане изменение на ПУП – ПРЗ с. Триград


Общински съвет – Девин,след като се запозна с Докладна записка с вх.№651 от 24.11.2009 г. на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.2, т.6 /съгласие на собственика за промяна на влезли в сила ПУП/ от ЗУТ,

РЕШИ:
 
1. Дава съгласие да бъде извършена частична промяна на ПУП в кв.15 по ПУП на с. Триград, като се намали габарита на пешеходна улица от 3.20 м на 2.20 м и съответно се разширят УПИ VІІ с 15 кв.м. и УПИ ІІ с 18 кв.м.

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.

                

/17- 15-15/



Председател на
Общински съвет- Девин:
         /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер