Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №131,132,133,134 и 135 от заседанието проведено на 07.12.2009 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №131,132,133,134 и 135 от заседанието проведено на 07.12.2009 година. PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 131

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул.Гордьо Войвода”, гр. Девин, кв. Настан.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№615 от 02.11.2009 година на общински съветник – Невен Шотаров и становището на ПК Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /съгласие на собственика за промяна на влезъл в сила ПУП/,

 

РЕШИ :

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП –План за регулация на участък от улица Гордьо Войвода” от о.т. 231 през о.т. 1422  пред УПИ ХХХІІ и УПИ ХХХІ, кв. 47.

 

                   

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.

 

 

 

/17-16-13/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 

Общински съвет – Девин , след като се запозна с Докладна записка с вх.№663 от 26.11.2009 година на Председателя на Общински съвет – Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,

 

РЕШИ:

 

1. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

1.1 В чл.41, ал.1 се правят следните изменения:

- в т.1 „20” се заменя с „50”.

- в т.2 след думите „общински съвет” да се добавят думите – „без разрешение на Председателя на общински съвет”, числото „10” да се замени с „до 50”, а след израза „по чл.23, ал.2” да се добави нов текст „в зависимост от закъснение или напускане, по преценка на Председателя на Общински съвет”.

- в т.3 – числото „10” да се замени с „20”.

- създава се нова т.4 със следното съдържание: „При не участие на общинския съветник в процедурите на поименно гласуване, за всяка точка от дневния ред на заседанието, която изисква такова гласуване, месечното му възнаграждение по чл.23, ал.2 се намалява с 10%”.

 

 

 

 

/17-16-11/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 133

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на участник спечелил търга за общински имот с. Осиково.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№694 от 30.11.2009 година на Председателя на Общински съвет – Девин, инж.Карамфил Каров, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите,

 

РЕШИ:

 

1. Не определя участник спечелил търга по т. ІХ от протокол от 28.12.2004 г. за обект „Старо читалище”, с.Осиково обявен с решение №180 от 29.10.2004 г. на Общински съвет – Девин и проведен от комисия назначена със Заповед №557/28.12.2004 г.на Кмета на Община – Девин.

 

2. За решението по т.1 писмено да се уведомят участниците в търга за посочения по горе обект.

 

 

 

 

 

/17-16-6/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 134

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№430 от 12.08.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становища на Постоянните комисии по „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативни уредби”, „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.7, ал.2 от Наредба №2 на Община Девин,

 

РЕШИ

 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно право на ползване от сдружение Народно читалище „Родопска лира”, с. Михалково, първи етаж от сградата на читалището в с. Михалково с площ 170 кв.м., намираща се в кв.16, пл.№78 по ПУП на с. Михалково, за срок до 5/пет/ години, считано от 01.01.2010 година.

 

 

/17-15-15/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 135

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG051РО001-4.1.04 Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

  

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№710 от 03.12.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG051РО001-4.1.04 Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” с проект „Живеем и се учим заедно”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта

 

 

 

 

/17-14-14/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер