Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №127,128,129 и 130 от заседанието проведено на 07.12.2009 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №127,128,129 и 130 от заседанието проведено на 07.12.2009 година. PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 127

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Закриване на кметство с. Жребово.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка №  621 от 18.11.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика” и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.17 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.30 във връзка с чл.14 и чл.16 от Закона за административно-териториално устройство на Република България,

 

Р Е Ш И:

 

1. Закрива кметство с. Жребово с население от 139 /сто тридесет и девет/ души по постоянен адрес, поради липса на законови предпоставки, обуславящи статут на кметство, съгласно чл.16, т.1 от Закона за административно-териториално устройство на Република България.

 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез Областен управител на област Смолян и до Общинската избирателна комисия – Девин за предприемане на действия по чл.42, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

 

 

/17-16-15/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG051РО001-4.1.04.03. „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” с проект „Толерантност и хармония в общуването.”

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка №630 от 05.11.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG051РО001-4.1.04.03. „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” с проект „Толерантност и хармония в общуването”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта по точка 1.

 

/17-16-15/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – План за улична  регулация на участък от ул. „Техеран”, гр. Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№392 от 28.07.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /съгласие на собственика за промяна на влезли в сила ПУП/,

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на ул. „Техеран ” в гр. Девин от о.т. 444 до о.т. 445.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.

 

 

/17-16-13/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул.Рожен”, гр. Девин, кв. Настан.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№545 от 05.11.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /съгласие на собственика за промяна на влезъл в сила ПУП/,

 

РЕШИ :

 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на ул. Рожен” в гр. Девин, кв. Настан от о.т. 982 до о.т. 983.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.

 

 

/17-16-13/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер