Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №124,125 и 126 от заседанието проведено на 07.12.2009 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №124,125 и 126 от заседанието проведено на 07.12.2009 година. PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 124

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Участник, спечелил конкурса за Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № 634 от 23.11.2009 година на Секретаря на Община Девин – инж. Венцислав Кехайов и становищата на ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика” и на ПК „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативни уредби”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация чл.62, ал.3, чл.63, ал.3 Закона за лечебните заведения и чл.10, чл.14 и чл.16 от Наредба №9/2000 г. за Условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява предложеното от комисията решение, взето с Протокол №3 от 20.11.2009 г., за класиране на д-р Чавдар Маринов на първо място и определянето му за спечелил конкурса за Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин.

 

2. Определя възнаграждение на д-р Чавдар Анатолов Маринов в размер на 400% от отчетната средна, брутна работна заплата в лечебното заведение.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин с д-р Чавдар Маринов, в който да се определят правата, възнаграждението и задълженията му, произтичащи от Програмата за тригодишно управление на лечебното заведение.

 

/17- 15-15/

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Продажба на дяловете на Община Девин в „Девин – Москва” ООД, гр. Девин

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № 650 от 24.11.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм” и на ПК „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативни уредби”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.129, ал.1 и ал.2 от Търговския закон и чл.8 от Дружествения договор,

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Девин да прекрати участието си в „Девин – Москва” ООД, гр. Девин, чрез продажба на дружествения си дял от 25 /двадесет и пет/ дяла, на стойност 23 000 /двадесет и три хиляди/ лева за 1 /един/ дял.

 

2. Продажбата да се извърши в съответствие с изискванията на Търговския закон и договора за дружеството с ограничена отговорност между „Гостул” ООД, гр. Девин и Община Девин.

 

3. Средствата от продажбата да се изразходват след решение на Общинския съвет – Девин.

 

4. Прехвърлянето на дяловете на Община Девин да се извърши, след като „Гостул” ООД, гр. Девин изплати на 100% сумата от дяловете на Общината, като 50% се изплатят до 15.12.2009 г. и до 30.01.2010 г. остатъка от сумата.

 

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими  процедури.

 

/17- 16-15/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2009 година, Протокол №17

 

 

ОТНОСНО: Продажба на дружествените дялове на Община Девин в „СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК – Девин” ООД, гр. Пловдив и в „ДЕВИНСТРОЙ – 2006” ООД, гр. Пловдив

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка №696 от 01.12.2009 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика, общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и на ПК „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми, нормативни уредби”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.129, ал.1, ал.2 от Търговския закон и чл.8 от Дружествените договори,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Девин да прекрати участието си в „СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК ДЕВИН” ООД, гр. Пловдив и „ДЕВИН-СТРОЙ – 2006” ООД, гр. Пловдив, чрез продажба на дружествените си дялове на Община Девин, както следва:

1.1. 24 /двадесет и четири/ дяла за „СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК- ДЕВИН” ООД, гр. Пловдив на стойност 5 000 /пет хиляди/ лева за 1 /един/ дял.

1.2. 25 /двадесет и пет/ дяла за „ДЕВИНСТРОЙ – 2006” ООД, гр. Пловдив на стойност 1 640 / хиляда шестстотин и четиридесет/ лева за 1 /един/ дял.

 

2. Продажбата да се извърши в съответствие с изискванията на Търговския закон и договорите на дружествата с ограничена отговорност „СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК ДЕВИН” ООД, гр. Пловдив и „ДЕВИНСТРОЙ – 2006” ООД, гр. Пловдив и Община Девин.

 

3. Прехвърлянето на дяловете на Община Девин да се извърши, след като „ЮПИТЕР ДЕ” ЕООД, гр. Пловдив и съответно „ЮПИТЕР ХОЛДИНГ” АД, гр. Пловдив изплатят на 100% сумата за дяловете на Общината, като 50% се изплатят до 15.12.2009 г. и до 15.01.2010 г. остатъка от сумата.

 

4.Средствата от продажбата да се изразходват след решение на Общинския съвет.

 

5. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия.

 

 

 

/17-15-12/

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер