Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №123 от заседанието проведено на 26.11.2009 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешение №123 от заседанието проведено на 26.11.2009 година. PDF Печат Е-поща
 

Р Е Ш Е Н И Е  123

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.11.2009 година, Протокол №16

 

 

ОТНОСНО: Покана за набиране на Декларации за изразяване на интерес за изграждане на потенциални рибарски групи по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области” от приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/, финансирана от Европейския фонд по рибарство.

 

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№632 от 20.11.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

 

Р Е Ш И

 

          1. Одобрява участието на Община Девин в създаване на публично-частно партньорство за изграждане на Рибарска група по мярка 4.1 на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство в рамките на територията на общини Батак, Девин и Доспат и включваща цялата територия на община Девин.

 

2. Дава съгласие Община Девин, съвместно с общините Батак и Доспат да подаде Декларация за изразяване на интерес, с която да кандидатства за изграждане на рибарска група по мярка 4.1 на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.

 

          3. Община Девин дава съгласие да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Декларация за изразяване на интерес, с която да кандидатства за изграждане на рибарска група по мярка 4.1 на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.

 

          4. Определя инж. Здравко Василев Василев – Кмет на община Девин за свой представител в публично-частното партньорство за изграждане на Рибарска група по мярка 4.1 на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство в рамките на територията на общини Девин, Батак и Доспат.

5. Община Девин дава съгласие да оказва организационна и техническа помощ за успешната реализация на проекта, съгласно изискванията на Наредба №7 от 30 март 2009 г.

 

6. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

/17-13-12/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер