Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отпадъци Райони и графици за сметосъбиране и сметоизвозване за 2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З    А    П    О    В    Е    Д

 

№ РД-09-530

Гр. Девин 29.10.2009г.

 

На основание чл. 63, ал.2, във връзка с чл. 9, чл.62, чл.63 и чл.71 от Закона за местните данъци и такси

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

 

                        І. Определям районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, за които се заплаща такса „Битови отпадъци” за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Девин за 2010 г., както следва:

 

                         1. гр. Девин:

- Централна градска част – ежедневен график /без неделя/

- кв. Саята – всеки понеделник

- кв. Врътлек – всеки вторник

- кв. Тодорково – всяка сряда

- кв. Кумбата и Изгрев – всеки четвъртък

- стол на ДАП – ежедневен график /без неделя/

- офиси и работилници на „Алпине майредер” – всеки четвъртък

- КПП – Забрал, бензиностанция „МВМ”, бензиностанция „Петрол”, ТИР-паркинг, Складове на едро, Дърводелски цех – Тепавичаров, ЗКЕ, Подстанция „Забрал”, ТМС – „Алпине майредер” – вторник /втора и четвърта седмица от месеца/

- ДДС „Извора”, „Девин” – АД – всяка сряда

- Струилица „Басейни”- летен период – два пъти месечно; зимен период – един път месечно

 

                         2. кв. Настан :

- сметосъбиране с кола „МАН” – всеки петък

- сметосъбиране с Газка – два пъти месечно – петък

- бензиностанция „Петрол комерс”,ВЕЦ „Девин”, Рибарник – Настан – всеки петък

 

                         3. За останалите населени места:

- с.Грохотно – всеки вторник

- бензиностанция „Асен Корчев”- всеки вторник

- с. Тешел – всяка събота

- х-л „Орфей”, хижа „Тешел” и административна сграда на ВЕЦ „Тешел”- всяка събота

- с.Гьоврен – всяка 1 и 3 седмица от месеца – четвъртък; сметосъбирането се извършва с кола Газка

- бистро „Воденицата”и вила на фирма „Багра-98” ООД - всяка 1 и 3 седмица от месеца

- с.Триград, с. Кестен и с. Жребово – всяка 1 и 3 седмица от месеца – сряда; сметосъбирането се извършва с кола Газка

- с. Триград – всяка събота с кола МАН

- хижа „Триградски скали” – всяка събота

- с.Селча – 1 и 3 седмица от месеца – вторник; кола МАН

- с.Михалково – 2 и 4 седмица от месеца – вторник; кола МАН

- м. „Лозата” – цех на „Булсофагро сортови семена” АД -2 и 4 седмица от месеца – вторник; кола МАН

- х-л „Чилингира” - 2 и 4 седмица от месеца – вторник; кола МАН

- 5 бр. съдове – тип „Бобър”, разположени на пътя покрай яз. „Въча”- 2 и 4 седмица от месеца – вторник; кола МАН

- мотел „Казанова” - 2 и 4 седмица от месеца – вторник; кола МАН

- с.Стоманово – 2 и 4 седмица – петък; кола МАН

- с. Лясково – 2 и 4 седмица от месеца – сряда; кола МАН

- с. Осиково – 1 и 3 седмица от месеца – петък; кола Газка

- с. Чуреково – на повикване при нужда от извозване

- с. Беден и с. Брезе – 2 и 4 седмица от месеца – четвъртък; кола МАН

- „Рибарска хижа” и Рибарник „Девин-1” -  2 и 4 седмица от месеца – четвъртък

                          

                           4. Хотели в гр.Девин

Хотел „Орфей”, хотел „Евридика”, СПА хотел „Девин” и СПА хотел „Персенк”– сметосъбирането и сметоизвозването се извършва ежеседмично в дните понеделник, сряда и петък

                ІІ. Не се събира такса „Битови отпадъци” в частта за доставка на съдове за БО и събиране и извозване на БО за:

- незастроени урегулирани поземлени имоти, включени в подробните устройствени планове на населените места

- поземлени имоти, попадащи в земеделски земи

- имоти, попадащи в горски територии

- за жилищните сгради в кв. Настан на улица „Хайдушка поляна” № 10, №14 и №16 се заплаща само такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и такса за поддържане на депо за ТБО, поради това, че не могат да бъдат обслужвани от сметосъбиращите автомобили.

 

                ІІІ. Задължавам управителя на фирма „Астон Сервиз” ООД, извършваща събиране и транспортиране на битови отпадъци да спазва утвърдения график. Кметовете и Кметските  наместници в населените места в Община Девин да следят за спазването на същия по квартали, улици и населени места и територии за обществено ползване.

              Препис от настоящата Заповед да се изпрати на служителите в звено „Местни данъци и такси”, Кметове и Кметски наместници в населени места, и на гл.експерт „Зелена система и екология” за сведение и изпълнение.

             Заповедта да се обяви на населението на Общината.

              Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Зам.-Кмета на Община Девин – инж. Пламен Балталийски.

 

 

                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

 зу/зу                                                                                             /инж.Здравко Василев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер