Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.10.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Вход



Решения от заседанието проведено на 29.10.2009 година PDF Печат Е-поща

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.10.2009 година, Протокол №14

 

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013, област на интервенция 3.1: „Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси – подкрепа за подготвителни действия предвид отворения пазар на труд” и област на интервенция 1.1 „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси”.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№580 от 21.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на община Девин, становищe на постоянната комисия по „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания и поименно гласуване, н
а основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013 с проект „Трансгранична – трансобщинска подкрепа за развитие на човешките ресурси” (Cross bordercross municipal support of human resources) по област на интервенция 3.1.2. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013 с проект „Развитие на спа туризма в граничния регион с помощта на иновативни информационни услуги” (Development of spa tourism in the border region with the use of innovative IT services) по област на интервенция 1.1.

 

3. Потвърждава, че заложените дейности по проект „Трансгранична – транс общинска подкрепа за развитие на човешките ресурси” (Cross border – cross municipal support of human resources) отговарят на приоритетите в общинския план за развитие на Община Девин 2007-2013 година.

 

4. Потвърждава, че заложените дейности по проект „Развитие на спа туризма в граничния регион с помощта на иновативни информационни услуги” (Development of spa tourism in the border region with the use of innovative IT services) отговарят на приоритетите в общинския план за развитие на Община Девин 2007-2013 година.

 

5. Дава съгласие помещение, намиращо се на първи етаж в Дом на културата, гр. Девин, в южната част с площ от 36 кв.м., да се използва за обособяване на Туристически информационен център, съгласно приложената скица. 

 

/17-15-15/

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 113

 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.10.2009 година, Протокол №14

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на инфраструктурни обекти от Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 02, „Подобряване на социалната инфраструктура”.

 

 Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№583 от 22.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на община Девин, становищe на постоянната комисия по „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и ал.2, във връзка с чл. 17, ал.1, т.6 и т.7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” за финансиране на проект „ОДЗ „Изворче”, гр. Девин, ул. „Гимназиална” №18”.

 

2. Одобрява сумата в размер на 49 428,00 /четиридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и осем/ лева за съфинансиращия дял на община Девин, в случай че проект Обект „ОДЗ „Изворче”, гр. Девин, ул. „Гимназиална” №18” бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.

 

3. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект ОДЗ „Здравец”, гр. Девин, ул. „В. Левски” №43”.

 

4. Одобрява сумата в размер на 114 916,00 /сто и четиринадесет хиляди деветстотин и шестнадесет/ лева за съфинансиращия дял на община Девин, в случай че проект ОДЗ „Здравец”, гр. Девин, ул. „В. Левски” №43” бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика. 

/17-14-11/

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 114

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.10.2009 година, Протокол №14

 

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007 – 2013, област на интервенция 3.
2: Насърчаване на предприемачеството и на действия във връзка с преструктуриране на икономиката.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 601 от 27.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на община Девин, становищe на постоянната комисия по „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

 

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013 с проект „Югоизточно европейска мрежа SEEnet” на Балканите – трансграничен регион Гърция – България по област на интервенция 3.2. „Насърчаване на предприемачеството и на действия във връзка с преструктуриране на икономиката”.

 

2. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013 с проект „Разработване на съвместна схема (брандинг) за промоция на производство и търговия с органични продукти в трансграничните региони” по област на интервенция 3.2. „Насърчаване на предприемачеството и на действия във връзка с преструктуриране на икономиката” .

 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проектите по точка 1 и точка 2.

/17-14-14/

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 115

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.10.2009 година, Протокол №14

 

 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007–2013, област на интервенция 1.1 „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси”.

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 610 от 29.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на община Девин, становищe на постоянната комисия по „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика” проведените разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013, с проект „Мрежа за сътрудничество за насърчаване на устойчив туризъм, рационалното управление и разумно използване на природните ресурси”, като партньор на Префектура /областна управа/ в гр. Драма, Гърция, по област на интервенция 1.1 „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси”.

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проектите по точка 1.

 

/17-15-15/

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 116

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13

 

 ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №95 от 23.09.2009 година по Протокол №12.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №1441-ПО от 12.10.2009 година на Областен управител на област с административен център – гр. Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

РЕШИ:

1. Отменя свое Решение №95 от 23.09.2009 година по Протокол №12.

 

 

 

/17-14-14/

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 117

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13

 

 ОТНОСНО: Преаразглеждане на Решение №97 от 23.09.2009 година по Протокол №12.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №1441-ПО от 12.10.2009 година на Областен управител на област с административен център – гр. Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

РЕШИ:

1. Отменя свое Решение №97 от 23.09.2009 година по Протокол №12.

 

 

 

/17-12-12/

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер