Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 16.10.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 16.10.2009 година PDF Печат Е-поща


Р Е Ш Е Н И Е  № 100

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13ОТНОСНО: Отмяна на Решение №86 от 28.08.2009 година по Протокол №11.Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №1287-ПО от 15.09.2009 година на Областен управител на област с административен център – гр. Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

1. Отменя свое Решение №86 от 28.08.2009 година по Протокол №11.
/17-16-16/

Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е  № 101

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин към 30.06.2009 година.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№476 от 10.09.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становища на постоянните комисии по „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба” и „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване; Управление и разпореждане с общинско имущество”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет и чл.38 от Наредбата за общинския бюджет

РЕШИ:

    1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община Девин за първото шестмесечие на 2009 година, както следва:

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ
    1.1.1 ПРИХОДИ                        - 10 111 323 ЛЕВА
    1.1.2 РАЗХОДИ                        -   4 484 708 ЛЕВА
По дейности и параграфи, съгласно Приложение №1.1 и №1.2.

ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
    1.2.1 ПРИХОДИ                        -   5 507 596 ЛЕВА
    1.2.2 РАЗХОДИ                        -   5 916 965 ЛЕВА
По дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1 и №2.2.

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
    1.2.3 РАЗХОДИ                        -        58 544 ЛЕВА

/17-16-12/


Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е  № 102

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Утвърждаване разходите за изплащане на основни заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№475 от 10.09.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведените разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4 от ПМС №46 от 26.02.2009 година за заплати в бюджетните организации и дейности,

РЕШИ:

    1. Утвърждава разходите за заплати през 2009 година за делегирани от държавата дейности и местните дейности, съгласно Приложение №1.


/17-15-15/Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е  № 103

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на инфраструктурни обекти от Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда и мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№553 от 07.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянната комисия по „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.7, чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

    1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда” за финансиране на проект „Реконструкция на главна улица „Освобождение” от площад „Възраждане” до площад „Игор Юруков”, гр. Девин”.
    2. Одобрява сумата в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева за съфинансиращия дял на Община Девин в случай, че проект „Реконструкция на главна улица „Освобождение” от площад „Възраждане” до площад „Игор Юруков”, гр. Девин” бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.
    3. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект „Реконструкция на Детска градина в УПИ ХІІ, кв.49, кв. „Люляк”, гр. Девин, обл. Смолян.
    4. Одобрява сумата в размер на 92 251 /деветдесет и две хиляди двеста петдесет и един/ лева за съфинансиращия дял на Община Девин, в случай, че проект „Реконструкция на Детска градина в УПИ ХІІ, кв.49, кв. „Люляк”, гр. Девин, обл. Смолян” бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.

/17-15-12/


Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  № 104

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Предложение за промяна на списъка с улиците за рехабилитация и изграждане в населените места финансирани чрез кредит.

Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№546 от 05.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведените разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна в списъка с улиците за рехабилитация и изграждане, финансирани чрез кредит, в частта от раздел ІІІ, т.3 – рехабилитация главна улица с. Чуреково и средствата в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева да се пренасочат за рехабилитация на ул. „Лиляна Димитрова”, гр. Девин, кв. Настан.
/17-13-11/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е  № 105

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№536 от 02.10.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси,

РЕШИ:

1. Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин, както следва:

РАЗДЕЛ – „ВИДОВЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ”, СЪГЛАСНО ЧЛ.65 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНИ ТАРИФИ НА ВЕСТНИК „ДЕВИН ДИАЛОГ”

15.9 Цени за агенции за недвижими имоти
15.9.1 Цяла страница                - 150.00 лв.
15.9.2 Половин страница                -   75.00 лв.
15.9.3 Четвърт страница                -   37.00 лв.

15.10 Други обяви и съобщения
15.10.1 Първа страница
- над главата на вестника                -     1.00 лв./кв.см.
- под главата на вестника                -     0.75 лв./кв.см.
15.10.2 Осма страница                -     0.70 лв./кв.см.
15.10.3 Вътрешна страница            -     0.50 лв./кв.см.
15.10.4 Малки обявления                -     0.10 лв. на дума

15.11 Отстъпки
15.11.1 Всяка четвърта малка обява е безплатна
15.11.2 За целогодишно участие        -        10% намаление
РЕКЛАМНИ ТАРИФИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

15.12 За първия ден                -     5.00 лв./страница
15.12.1 За всеки следващ ден            -     1.00 лв./ за денонощие

Цените са без ДДС.
/17-15-13/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е  № 106

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Промени в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Девин.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№477 от 10.09.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянните комисии по „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба” и „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл.16, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагането му,

РЕШИ:

1. Променя числения състав от 6/шест/ на 5/пет/ члена на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Девин, избрана с Решение №48 от 24.04.2008 година на Общински съвет – Девин.

2. Изключва от състава на комисията Лина Добрева Стоянова – член, представител на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове.
/17-15-15/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  № 107

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Определяне границите на зоните в населените места на територията на Община Девин.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№376 от 16.07.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянните комисии по „Бюджет, финанси, европейски фондове и програми, нормативна уредба” и „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.73, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

РЕШИ:

1. Определя границите на зоните в населените места в Община Девин, както следва:

1.1 Град Девин – трета категория населено място.
І зона – включва границите от моста на река „Девинска” при автогарата, по ул. „Гимназиална” и от двете страни до пресечката с ул. „Витоша”, по нея до пресечката с ул. „Люляк”, по ул. „К. Ванчева”, до пресечката с ул. „Спартак”, по нея до пресечката с ул. „Родопи” и по течението на р. „Девинска” до моста при автогарата.
ІІ зона – от кръстовището на ул. „Гимназиална” с ул. „Витоша” по същата, по ул. „Балкан” до кръстовището с ул. „Балканска”, по същата до края, по ул. „Акация” до кръстовището с ул. „Пирин”, по същата до кръстовището с ул. „Бузлуджа”, пред реката до ул. „В. Левски”, по ул. „Погорец” до ул. „Шипка”, по същата до пресечка с ул. „В. Левски”, по нея и покрай ПГЕ „А. С. Попов” до ул. „Искра”, по същата до ул. „Техеран” по същата до границите на парцел ХІV, ХІІІ, ХVІ, ХVІІ, ХІХ в кв.79 до ул. „Иглика”, по същата до ул. „Изгрев”, покрай парцели VІІІ и VІІ в кв. 68и до ул. „Освобождение” по същата до ул. „Ястребино”, по същата до ул. „Гимназиална” по същата до кръстовището с ул. „Витоша”.
ІІІ зона – включва всички невключени в І и ІІ зона територии в границите на одобрения общ устройствен план на гр. Девин и целия в кв. Настан.

1.2 Село Михалково – пета категория населено място.
І зона – по ул. 1-ва – от осова точка – 207 – парцелите от ляво и дясно до осова точка – 145.
ІІ зона – включва всички невключени в първа зона терени в границите на одобрения общ градоустройствен план.
/17-14-14/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е  № 108

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от главна улица с. Лясково.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№464 от 28.08.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянните комисии по „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм” и „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на участък от главната улица в границите с УПИ ХХІV в кв. 12 по ПУП на с. Лясково.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.
/17-14-14/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е  № 109

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък задънена улица в кв. 16, от о.т. 107, 106, 195, 199, 200 по ПУП на с. Лясково.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№465 от 28.08.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на участък от задънена улица в кв. 16 от о.т. 107, 106, 195, 199, 200 по ПУП на с. Лясково.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.


/17-15-15/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е  № 110

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Съгласие за промяна на ПУП.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№230 от 30.03.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се образува ново УПИ – VІІІ, кв. 14 по ПУП на с. Грохотно, като в него участва и общински имот част от имот пл. №93 с площ 91 кв.м.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.
/17-15-15/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/
Р Е Ш Е Н И Е  № 111

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 16.10.2009 година, Протокол №13


ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.


Общински съвет – Девин, след като се запозна с докладна записка с вх.№421 от 10.08.2009 година на инж. Здравко Василев Василев - кмет на община Девин, становище на постоянните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” и „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.195 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се премахне масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 40 кв.м., попадаща в имот пл. №202, кв.17 по ПУП с. Триград. Имотът е актуван с АОС №1571 от 05.08.2009 година.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури.
/17-15-15/
Председател на
Общински съвет- Девин:
/Карамфил Каров/
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер