Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землището на село Грохотно.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

О Б Щ И Н А   ДЕВИН

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Грохотно:

СТАРТИРА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ

ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГРОХОТНО

 

Със ЗАПОВЕД № РД-16-36/02.11.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр.96/02.12.2016г. е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ на територията на с. Грохотно, ОБЩИНА ДЕВИН.

Изпълнител на договора е РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД–грофия, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед №РД-15-56 от 02.07.2013г.

 

 

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

В ОТКРИТА ПРИЕМНА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С. ГРОХОТНО:

 

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите в откритата приемна в кметството на с. Грохотно.

 всеки работен ден: от 9.00 часа до 17.00 часа в срок от 30.01.2017г.  до 03.02.2017г.

  или НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АГКК: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;

Документи могат да се предоставят и в деловодството на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. “България” №69, ет. 3, както и на място, по време на измерванията.

НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ МЕСТА!

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР и чл.41 от Наредба 3 към ЗКИР всеки собственик е длъжен да предостави:

-       Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

-       Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

-       Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост;

Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни.

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ГРОХОТНО?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на с. Грохотно ще се извършват в периода 06.02.2017г. – 28.04.2017г. за геодезически заснемания на имоти и сгради, и изработване на схеми на самостоятелните обекти (гаражи, магазини, офиси и др.).

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите. В БЛОКОВЕТЕ и сградите етажна собственост ДОСТЪП СЕ ОСИГУРЯВА ЕДИНСТВЕНО ДО ОБЩИТЕ ЧАСТИ - с цел схематично отразяване на апартаменти и други самостоятелни обекти по етажи. За извършване на тези дейности ни е необходимо Вашето съдействие!

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

-       Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

-       Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

-       След влизане в сила на кадастралната акрта и регистри, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица(собствениците);

-       Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН - НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НИКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ, както на изпълнителя, така и на възложителя;

-       С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bgраздел „Често задавани въпроси”.

 

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Смолян, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” 1

РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – тел. 0884718289, e-mail:rilain@abv.bg

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер