Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Свободни работни места в общинска администрация Конкурс за заемане на длъжността: „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Девин /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 06 Декември 2016г. 11:11ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” №1

         На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/

 

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за заемане на длъжността: „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,град Девин /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/

І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Директорът на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в Центъра за подкрепа за личностно развитие.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс се заема от български гражданин.

2. Длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс може да се заема и от:

• граждани на други държави членки;

• чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

• продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на регионалното управление на образованието;

• дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;

3. На основание чл.215, ал.1,т.1,т.2 и т.3 от ЗПУО, изискванията са кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;да не е лишен от право да упражнява професията; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

4. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.3 от КТ.

5. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”, професионална квалификация „учител”.

6. На основание чл.213, ал.2 от ЗПУО, за заемане на длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие, кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 „пет” години учителски стаж.

ІІІ. НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

  1.  Конкурсът се провежда на три етапа:

         1.1Допускане по документи.

         1.2.Писмен тест.

  1. 3.Интервю.

       2. До участие в конкурса се допускат лица, представили всички необходими документи. Конкурсната комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

3. Писменият тест и интервюто се провеждат в един ден, в сградата на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” №1 – сесийна зала на Общински съвет-Девин.

4. Тестът е анонимен.

5. До интервю се допускат кандидати, чиито резултати от теста са над определения минимум точки.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Заявление до Кмета на Община Девин за участие в конкурса, в което да е посочен и номер за връзка с кандидата.

2. Професионална автобиогрфия /европейски формат-СV/.

3. Документи за зъвършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност /копие/.

4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива /копие/.

5. Копие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж /копие, което съдържа всички страници/.

6. Декларация по образец – Приложение №1 - изтегли от тук;

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

Формуляр на декларацията /Приложение №1/ ще се предоставя в сградата на Общинска администрация – Девин, функция „Образование“ ул. „Дружба” №1, ІІ етаж, стая №4.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

V. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите се подават в Общинска администрация –Девин, функция „Образование“; адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” №1, етаж ІІ, стая №4, в двумесечен срок от публикуване на обявата в регионален вестник – до 10.02.2017 г. включително, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

За допълнителна информация – тел: 03041/59-01.

Списък на допуснатите до следващия етап от конкурса и всички съобщения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Община Девин.

 

 

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

За Кмет на община Девин

/Съгласно Заповед за заместване №РД-09-643/02.12.2016 г./

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер