Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и параграф 4, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересованите страни – собственици на съседни имоти, че със Заповед № РД-09-557 от 21.10.2016 г. на Кмета на Община Девин е одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Триград, съгласно приетата и одобрена графична част на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед, както следва:

       1.Промяна регулацията на УПИ ІІІ – за механични и други промишлени цехове и обособяване от него на три УПИ-та: УПИ ІІІ – за механични и други промишлени цехове, УПИ VІІІ – за профилакториум и УПИ ІХ – за конна база.

       2.Отреждане на УПИ ІІІ – за механични и други промишлени цехове, УПИ ІХ – за конна база в устройствена зона Пп за предимно производствени дейности и устройствени показатели – плътност на застрояване max.80%, min.озеленяване 20%, Кинт.max.2.5, застрояване до 3 етажа и височина на кота стреха до 10 м.

      3.Отреждане на УПИ VІІІ – за профилакториум в устройствена зона О за рекреационни дейности и устройствени показатели - плътност на застрояване max.30%, min.озеленяване 50%, Кинт.max.1.5, застрояване до 3 етажа и височина на кота стреха до 10 м. Издадено е Разрешение за строеж № 44 от 21.10.2016 г. на Главния архитект на Община Девин за обект: „Конеферма за месодайни коне” – V категория.

Комплексният проект се намира в Отдел „УТИОС”, гр.Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересованите.

      Комплексният проект подлежи на обжалване на основание чл.215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от датата на залепване на съобщението - 24.11.2016 г. чрез Община Девин до Административен съд гр.Смолян.

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер