Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20465.501.493, УПИ VIII – За жилищно строителство и магазини в кв. 25 по ПУП на гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Девин на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и параграф 4, ал.1 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересованиете страни, че е изработен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20465.501.493, УПИ VIII – За жилищно строителство и магазини в кв. 25 по ПУП на гр. Девин.

Проектът се намира в Отдел „УТИОС”, гр.Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересованите.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Ощина Девин в 14/четиринадесет/ - дневен срок от датата на залепване на съобщението - 25.11.2016 г.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер