Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №176 на Общински съвет - Девин, прието на извънредното заседание проведено на 18.11.2016 г. и протокол от заседанието.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

РЕШЕНИЕ № 176

от 18.11.2016 г.

 

Изменение на Решение №87 от 31.05.2016 г. на ОбС - Девин.

 

На основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 122, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Девин,

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж на Министерството на здравеопазването, пл. «Света Неделя» №5, град София за изграждане на ЦСМП, върху УПИ – XXXI, кв. 68 по ПУП на град Девин с площ 1005 кв. м., имот с кадастрален №20465.504.1512 по кадастралната карта на град Девин с АОС №2521/10.11.2016 г..

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 18.11.2016 г., Протокол № 14, т. 2, ДЗО-188/15.11.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

14от 18.11.2016 година

 

От извънреднозаседание на Общински съвет Девин, състояло се на 18.11.2016 година /петък/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Девин.

 

На заседанието присъстват:

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 13, съгласно подписан присъствен лист.

 

От Общинска администрация:

 

Владимир Солаков – зам.кмет на Община Девин.

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев –председател на Общински съвет – Девин.

 

Г-н Чаушев:– Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на настоящото заседание на основание чл. 65, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация има наличие на кворум от 17 присъстват 13 общински съветника, по уважителни причини отсъстват и г-н Джамал Читак, Здравко Стоянов, Младен Корчев, Юлиян Семчев - откривам извънредното заседание свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА.

 

Г-н Чаушев:Колеги имате предварително раздаден проекта за дневен ред.

 

Зачита Дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Полагане на клетва на новоизбрания кмет на с. Грохотно – Бейхан Наил Дуран.

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 15.11.2016 г. относно: Изменение на Решение №87/31.05.2016 г. на ОбС – Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

Г-н Чаушев: - Колеги, който е съгласен с така прочетения ДР, моля да гласува:

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

 

Дневния ред се приема.

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.

 

1.Полагане на клетва на новоизбрания кмет на с. Грохотно – Бейхан Наил Дуран.

 

Уважаеми колеги знаете , че се наложи да се проведат частични избори в с. Грохотно. Изборите бяха проведени преди две седмици заедно с първия тур на президенските избори и има избран кмет на с. Грохотно. Позволете ми да дам думата на г-жа Таня Димитрова – председател на ОИК – Девин, да зачете решението на ОИК – Девин за избор на кмет на с. Грохотно. Заповядайте г-жа Димитрова.

 

Г-жа Димитрова: - С решение №269 – 2109 МИ на ОИК – Девин за избиране на кмет на кметство Грохотно – Днес 07.11.2016 г. в 09.56ч. ОИК на основание чл.452 от ИК въз основа на получените данни на СИК реши: обявява за избран за кмет на кметство Грохотно, община Девин, обл.Смолян на първи тур – Бейхан Наил Дуран издигнат от ПП”ДПС” получил 312 действителни гласове.Решението подлежи на обжалване пред ЦИК съгласно чл.88, ал.1 от ИК в тридневен от обявяването му.

 

Г-н Чаушев: - Благодаря на г-жа Димитрова. Честито г-н Дуран.Ще Ви помоля да станете прави по случай новоизбрания кмет за полагането на клетвата. Г-н Дуран, моля Ви да повтаряте след мен.

 

КЛЕТВА:

 

Г-н Чаушев: „Заклевам се в името на Република България”...

 

Г-н Дуран: „Заклевам се в името на Република България”

 

Г-н Чаушев:„да спазвам Конституцията и законите на страната”

 

Г-н Дуран: „да спазвам Конституцията и законите на страната”

 

Г-н Чаушев:„и във всичките си действия”

 

Г-н Дуран: „и във всичките си действия”

 

Г-н Чаушев: „да се ръководя от интересите на гражданите от Девинска община”

 

Г-н Дуран: „да се ръководя от интересите на гражданите от Девинска община”

 

Г-н Чаушев:„и да работя за тяхното благоденствие”. „ЗАКЛЕХ СЕ”

 

Г-н Дуран: ”и да работя за тяхното благоденствие”. „ЗАКЛЕХ СЕ”

 

Г-н Чаушев:- Да му е честито на г-н Дуран.

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 15.11.2016 г. относно: Изменение на Решение №87/31.05.2016 г. на ОбС – Девин.

 

Давам думата на г-н Солаков.

 

Г-н Солаков:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.

 

Г-н Чаушев:Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.Няма.Колеги,предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува:

 

13 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се.

 

Колеги чета следния проект за Решение:

 

РЕШЕНИЕ № 176

 

На основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 122, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Девин,

 

РЕШИ:

 

Учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж на Министерството на здравеопазването, пл. «Света Неделя» №5, град София за изграждане на ЦСМП, върху УПИ – XXXI, кв. 68 по ПУП на град Девин с площ 1005 кв. м., имот с кадастрален №20465.504.1512 по кадастралната карта на град Девин с АОС №2521/10.11.2016 г..

 

Колеги процедура на поименно гласуване.

 

Г-жа Василева чете:

 

Асен Здравков Малковски – „ЗА”

 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА”

 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА”

 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА”

 

Галя Иванова Белберова – „ЗА”

 

Джамал Байрам Читак –„ОТСЪСТВА”

 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”

 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА”

 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА”

 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА”

 

Невен Емилов Устов – „ЗА”

 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”

 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА”

 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА”

 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”

 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА”

 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

 

13 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се.

 

Г-н Чаушев:- Поради изчерпвания на дневния ред закривам заседанието.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

 

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил:

 

Людмила Глухова /Дата:21.11.2016 г.

 

Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер