Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали при произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочен на 13.11.2016 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№РД-№09-593

гр.Девин, 08.11.2016 г.

 

Във връзка с провеждане на предизборна кампания при произвеждането навтори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочен на 13.11.2016г. и във връзка с чл.182 – 186 и чл.472 и 473 от Изборния кодекс на основание чл.44,ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА

                                                                                            

З А П О В Я Д В А М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ следните места за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания:

     – на информационните табла на административните сгради на кметствата

     - на сгради        ,огради,витрини и др.частна собственост с разрешение на собственика     

2.Забранявам поставянето на агитационни материали върху сгради общинска собственост.

3.Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др .върху обекти частна собственост без разрешение на собственика.

4.Забранявам поставянето на агитационни материали по заслони на спирки на обществения транспорт, стълбове на уличното осветление и уличната ел.мрежа, както и използуването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5.Забранявам поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

6. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, както и на анонимни такива, свързани с нея.

7.Забранявам поставянето на агитационни материали, които не съдържат информация, че: “купуването и продаването на гласове е престъпление” и от чие име се издава. Информацията за това, трябва да заема не по-малко от 10% от агитационния материал, както и публикуването и излъчването на анонимни материали , свързани с предизборната кампания.

8.Забранявам използуването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, държавната и общинската собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

9.Забранявам премахването и заличаването на агитационни материали, поставени по надлежния ред, до края на изборния ден .

10.Забранявам провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;  

11.Поставянето на агитационни материали на места различни от упоменатите по-горе, се счита за нарушение и нарушителите ще бъдат санкционирани. Установяването на нарушенията,съставянето на актовете,издаването и обжалването на наказателните постановления     ще се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания./ ЗАНН/

12. В седемдневен срок след приключване на изборите гражданските сдружения, политическите партии, коалиции и съюзи са длъжни да отстранят своите предизборни материали, в противен случай ще им бъде потърсена отговорност по реда на чл.472 от Изборния кодекс – глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

13.Кметът на общината разпорежда премахването на поставените в нарушение на Изборния кодекс агитационни материали, след решение на РИК Смолян и при необходимост със съдействието на органите на РУ”Полиция”.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на:

-Началник РУ”Полиция”-Девин, директор ОП БКС .

Настоящата заповед, да се доведе до знанието на РИК-Смолян  за сведение и до политическите партии, коалиции, граждански сдружения и техните предизборни щабове за сведение и изпълнение и публично се обяви на интернет страницата на общината.

Община Девин.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/П/

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер