Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №95-99 от заседанието проведено на 23.09.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №95-99 от заседанието проведено на 23.09.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

 

  

          ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

 

  

          Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка    422 от 10.08.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев и становища на ПК”Стопанска политика и Общинска собственост ,Придоби-ване Управление и Разпореждане с общинско имущество” и ПК ”Устрой-ство на територията , Инфраструктура, Екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62, т.1 от Закона за енергетиката

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое решение №78/2005г. 

2.Учредява ОПС на НЕК – ЕАД, Предприятие  ”ТРАФОЕЛЕКТРО-ИНВЕСТ”, гр.София за поставяне на стълбове за изграждане на електропровод върху недвижими имоти в землището на с.Михалково, както следва:

            2.1. За стъпка на стълб №39 – общински имот с № 088021 в землището на с.Михалково с площ 14 кв.м., става имот с № 088032 със същата площ, образуван от имот с № 088006 и цена 52,00 лв.

            2.2. За стъпка на стълб №40 – общински имот с №087010 в землището на с.Михалково с площ 4 кв.м. и цена 15,00 лв., става имот с №087023 с площ 9 кв.м., образуван от имот с №087007 и цена за разликата от 5 кв.м. – 30,00 лв.

            2.3. За стъпка на стълб №45 – общински имот с №090008 в землището на с.Михалково с площ 10 кв.м., става имот с №090026 с площ 6 кв.м., образуван от имот с №090007 и цена 37,00 лв.

            2.4. За стъпка на стълб №46 – общински имот с №000667 в землището на с.Михалково с площ 3 кв.м. и цена 11,00 лв., става имот с №000768 с площ 17 кв.м., образуван от имот с №000631 и цена за разликата от 14 кв.м. – 84,00 лв.

            2.5. За стъпка на стълб №47 – общински имот с №093004 в землището на с.Михалково с площ 14 кв.м., става имот с №093011 със същата площ, образуван от имот с №093001 и цена 52,00 лв.

            2.6. За стъпка на стълб №51 – общински имот с №092032 в землището на с.Михалково с площ 14 кв.м., остава имот с №092032 със същата площ, образуван от имот с №092027 и цена 52,00 лв.

            2.7. За стъпка на стълб №56 – общински имот с №092034 в землището на с.Михалково с площ 14 кв.м., става имот с №092071 със същата площ, образуван от имот с №092021 и цена 37,00 лв.

            2.8. За стъпка на стълб №57 – общински имот с №100018 в землището на с.Михалково с площ 16 кв.м., става имот с №100041 със същата площ, образуван от имот с №100007 и цена 59,00 лв.

            2.9. За стъпка на стълб №59 – общински имот с №100020 в землището на с.Михалково с площ 11 кв.м., става имот с №100043 със същата площ, образуван от имот с №100011 и цена 41,00 лв.

            2.10. За стъпка на стълб №61 – общински имот с №116025 в землището на с.Михалково с площ 7 кв.м. и цена 26,00 лв., става имот с №116038 с площ 10 кв.м., образуван от имот с №116002 и цена за разликата от 3 кв.м. – 18,00 лв.

            2.11. За стъпка на стълб №62 – общински имот с №116026 в землището на с.Михалково с площ 3 кв.м. и цена 11,00 лв., става имот с №116039 с площ 10 кв.м., образуван от имот с №116005 и цена за разликата от 7 кв.м. – 42,00 лв.

            2.12. За стъпка на стълб №63 – общински имот с №117009 в землището на с.Михалково с площ 14 кв.м., става имот с №116040 със същата площ, образуван от имот с №116005 и цена 52,00 лв.

            2.13. За стъпка на стълб №64 – общински имот с №117008 в землището на с.Михалково с площ 14 кв.м. и цена 52,00 лв., става имот с №117012 с площ 21 кв.м., образуван от имот с №117006 и цена за разликата от 7 кв.м. – 42,00 лв.

 3. НЕК – ЕАД, П „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, гр.София да заплати разликата в цената на ОПС по договора от 10.09.2005г. в размер на 216 лв. /двеста и шестнадесет лева/ без ДДС ведно с режийни разноски и местен данък върху сумата.

 4. Утвърждава и проект за договор за ОПС. 

 

                                                                                                               /17- 12-11/

                                                                Председател наОбщински съвет- Девин:

                                                                                       /инж.Карамфил Каров/

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 96 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

  

          ОТНОСНО: Учредяване на допълнително ОПС- пристройка и надсройка

  

          Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка    461 от 21.08.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев и становища на ПК”Стопанска политика и Общинска собственост ,Придоби-ване Управление и Разпореждане с общинско имущество” и ПК ”Устрой-ство на територията , Инфраструктура, Екология и туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.49, ал.1 и  чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин

 

                                                        Р Е Ш И: 

          1. Учредява допълнително ОПС за пристройка и надсройка с площ 222 кв.м., върху общински недвижим имот в кв.88, УПИ- І имот №1125 на Ясен Антимов Георджиев на стойност 859.00 /осемстотин петдесет и девет/ лева без ДДС.

           2. Утвърждава и проект на договора за остъпено право на строеж върху общински недвижим имот.           

                                                                                                           /17- 13-12/

                                                             Председател на

                                                             Общински съвет - Девин:                                        

/инж.Карамфил Каров/ 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 97 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

 

  

ОТНОСНО: отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение, бивша ритуална зала в кв. Настан.

  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка № 460 от 21.08.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев Василев и становища на ПК „Стопанска политика и Общинска собственост, Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и ПК „Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин

  Р Е Ш И:  

 

1. Дава съгласие да се отдаде на СК „Фортуна” – Настан безвъзмездно общински недвижим имот – помещение, бивша ритуална зала в кв.Настан на СК „Фортуна” – Настан, с площ 130 кв.м. за срок до 5 г.

              2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за наем при условия и цени определени в Тарифата за определяне на първоначалния месечен наем. 

/17-13-12/

                                                                           Председател на

                                                                           Общински съвет- Девин:

                                                                                                        /инж.Карамфил Каров/

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 98 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

 

  

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.№ 311 от 07.09.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев Василев и становище на ПК „Стопанска политика и Общинска собственост, Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.55, ал.2, т.1 от Наредба №2 на Община Девин

 

Р Е Ш И:  

 

1. Дава съгласие за продажба на общински обект - стая на пастира със ЗП 55.20 кв.м. и част от обор - І и ІІ клетка до стаята на пастира със застроена площ 39.65 кв.м. в м. Петковица, землище с. Беден, при първоначална цена 1257 лв., чрез публично оповестен конкурс за изграждане на ловен дом.

            2. Упълномощава кмета да проведе процедурата и сключи договора със определения за спечелил от комисията конкурса участник.  

/17- 13-13/

                                                                         Председател на

                                                                         Общински съвет- Девин:

                                                                                                         /инж.Карамфил Каров/

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е   № 99 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

 

  

          ОТНОСНО: съгласие за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот

 

          Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка    431 от 12.08.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев и становища на ПК”Стопанска политика и Общинска собственост ,Придоби-ване Управление и Разпореждане с общинско имущество”, ПК ”Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.27, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин

 

РЕШИ:

 

          1.Дава съгласие да се отдаде под наем чрез търг с явно наддаване общински недвижим имот – сладкарница в СОУ „Христо Ботев” гр.Девин с площ 86 кв.м. и първоначален месечен наем в размер на 100/сто/лева / без ДДС за срок до 5/пет/ години.    

 

                                                                                                               /17- 13-13/

                                      Председател наОбщински съвет- Девин:                                                                                                                      /инж.Карамфил Каров/   
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер