Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №94 от заседанието проведено на 23.09.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешениe №94 от заседанието проведено на 23.09.2009 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

          ОТНОСНО: Актуализиране броя на паралелките и групите и на децата и учениците в детските градини и училищата от Община Девин за 2009/2010 година

 

          Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка № 473/09.09.09г. на инж. Здравко Василев - кмет на Община Девин и становище на ПК ”Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.28, ал.3 и ал.4 от ППЗНП, чл.2а и чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 и чл.11а от Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение №29/23.01.2009 год. на Министерски съвет

 

 РЕШИ:

 

1. Актуализира свое Решение № 76/31.07.2009 година относно броя на паралелките и броя на учениците за учебната 2008/2009 година, под норматива на Наредба №7/29.12.2000 год., по училища, както следва:

 1.1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Девин, кв. Настан І клас - 13 ученика – 1 самостоятелна паралелка ІІ-ІV клас – 13 ученика – 1 слята паралелка

1.2. ОУ „Иван Вазов” – с.Триград /защитено училище/ VІІ и VІІІ клас – 11 ученика – 1 слята паралелка

1.3. ОУ “Христо Ботев” – с. Лясково /защитено училище/ І и ІV клас – 14 ученика – 1 слята паралелка V и VІ клас – 12 ученика – 1 слята паралелка VІІ клас - 10 ученика – 1 самостоятелна паралелка

1.4. ОУ “Отец Паисий” – с. Селча /защитено училище/ V и VІІІ клас – 13 ученика – 1 слята паралелка VІ и VІІ клас – 14 ученика – 1 слята паралелка

1.5. СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин VІІІ а клас – 16 ученика – 1 самостоятелна паралелка VІІІ б клас – 15 ученика – 1 самостоятелна паралелка

1.6. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен V и VІІ клас – 13 ученика – 1 слята паралелка

 

2. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 год. на МОН, възлага на кмета на общината да направи мотивирано искане пред Министъра на образованието, младежта и науката за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика в училищата, както следва:

2.1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Девин, кв. Настан VІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

2.2. ОУ “Гео Милев” – с. Грохотно І клас - 8 ученика – 1 самостоятелна паралелка V клас - 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 2.3. ОУ „Иван Вазов” – с.Триград /защитено училище/ ІІ клас – 6 ученика – 1 самостоятелна паралелка ІІІ и ІV клас – 8 ученика – 1 слята паралелка V и VІ клас – 9 ученика – 1 слята паралелка

 2.4. ОУ “Отец Паисий” – с. Селча /защитено училище/ І и ІІ клас – 8 ученика – 1 слята паралелка ІІІ и ІV клас – 7 ученика – 1 слята паралелка

2.5. ОУ „Димитър Благоев” – с.Осиково /защитено училище/ Подготвителен и ІІІ клас – 8 ученика – 1 слята паралелка І и ІV клас – 6 ученика – 1 слята паралелка V и VІІ клас – 4 ученика – 1 слята паралелка VІ клас – 4 ученика – 1 самостоятелна паралелка

2.6. ОУ “Христо Ботев” – с. Лясково /защитено училище/ ІІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 2.7 ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен І клас – 8 ученика – 1 самостоятелна паралелка

 

3. Актуализира утвърденото в свое Решение №76/31.07.2009 год. дофинансиране на маломерните паралелки за 2009/2010 учебна година За ОУ „Иван Вазов” – с.Триград, ОУ „Отец Паисий” – с.Селча, ОУ „Христо Ботев” – с.Лясково и ОУ „Димитър Благоев” – с.Осиково не се предвижда дофинансиране от община Девин, тъй като съгласно Постановление на МС №212/02.09.2008 год., същите получават ежегодно допълнително финансиране като защитени училища. 4. Утвърждава броя на децата, учениците и групите в детските градини и Ученическо общежитие, съгласно приложението.

 

/17-13-13/

 Председател на Общински съвет- Девин:

 /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер