Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №93 от заседанието проведено на 23.09.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешениe №93 от заседанието проведено на 23.09.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 93

  Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2009 година, Протокол № 12    

          ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за длъжността „Изпълнителен директор” на Многопрофилна болница за активно лечение” (МБАЛ) – ЕАД  гр. Девин

  

          Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка  471 от 07. 09.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев и становища на ПК ”Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, ПК ”Обществен ред и сигурност , Организация и безопасност на движението, Превенция на рисковете, Граждански права, молби и жалби”, ПК ”Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Нормативна уредба, ПК ”Устройство на територията , Инфраструктура, Екология и туризъм”  , проведени разисквания и гласуване, основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и ал.2 от ЗМСМ, чл.221, т.4 от Търговски закон, чл.62, ал.3 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебни заведения, във връзка с чл.3 от Наредба № 9/2000 за условията и реда за провеждане на конкурса за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения

  

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие да се обяви конкурс за длъжността „Изпълнителен директор” на Многопрофилна болница за активно лечение” (МБАЛ) – ЕАД – гр. Девин, който да се проведе по документи, събеседване и защита на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.200 година. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения и приложената конкурсна документация

          2. Изисквания към кандидатите:

          2.1 Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно -квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

          2.2 Да имат най-малко 5(пет) години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност.

          2.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

          3.Необходими документи:- заявление за участие;- автобиография;- копие от документ за завършено образование и придобита квалификация;

- копие от трудова книжка за трудов стаж;

- свидетелство за съдимост;

- свидетелство от психо - диспансер;

- други документи, съобразно Наредба № 9/2000 г. условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения;

- проект – Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

          4. Информация относно темите предмет на събеседването и във връзка с изготвянето на тригодишната програма за управление на лечебното заведение могат да се получат в сградата на Община Девин, ул. „Дружба” № 1,ст. № 7, ет. 3, тел: 03041/21-74 вътр. 37.

          5. Срок за представяне на документите:

          5.1 Всички горе упоменати документи се подават в запечатан плик в сградата на Общинска администрация гр. Девин, ст. № 7, ет. 3 или на адрес: 4800-Девин, ул. „Дружба” № 1 в срок до 17.00 ч. на 09.11.2009г. Не важат пощенски клейма.

          5.2 Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т.5 се представя в отделен запечатан плик.

          6. Конкурса ще се проведе на 20.11.2009г.от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Девин, гр. Девин на ул. „Дружба” № 1, при спазване на условията на Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения.

          7. Обява за конкурса да се публикува в един централен и един регионален вестник. 

          8. Избира комисия за провеждане на конкурс за длъжността изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин „ ЕАД – гр. Девин в състав:

Председател: Венцислав Симов Кехайов – секретар на Община Девин

Секретар: Капка Петрова Бешева – директор на дирекция „ЕФПТХД”

Членове:

          1.Представител на РЦЗ – гр. Смолян  

          2.Представител на здравната каса гр. Смолян  

          3.Илияна Велизарова Солакова – юрист 

          4.Емил Димитров Кисьов – председател на ПК „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” при Общински съвет – Девин.

          9. В сроковете по Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения комисията да представи в Общински съвет – Девин протокол от проведения конкурс с класираните на първо, второ и трето място кандидати за утвърждаване на изпълнителен директор. 

          10. Да се заплати възнаграждение за членовете на комисията, както следва:

- за Председателя на комисията – без възнаграждение

- за Секретаря на комисията – без възнаграждение

- за Юриста – без възнаграждение

- за Представителя на ОбС – без възнаграждение

- за Представители на РЦЗ и РЗК – по 80.00 лв.  

 

                                                                       /17- 13-13/

                                                       Председател на

                                                        Общински съвет- Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер