Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №92 от заседанието проведено на 23.09.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 92

 

  Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12

 

 

    

             ОТНОСНО: Приемане на отчета за дейността на „МБАЛ -Девин” ЕАД за периода 01.01.2009год. до 30.07.2009 год.

 

  

          Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка    472 от 08. 09.2009 г. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев и становища на ПК ”Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, ПК ”Обществен ред и сигурност , Организация и безопасност на движението, Превенция на рисковете, Граждански права, молби и жалби”, ПК ”Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Нормативна уредба, ПК ”Устройство на територията , Инфраструктура, Екология и туризъм”  проведени разисквания и гласуване, основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.4,чл.21, ал.1, т.23,ал.2 от ЗМСМА и чл.69, ал.2,т.8 от  Закона за лечебните заведения

 

  

Р Е Ш И :

 

   

            1.Приема отчета за дейността на „МБАЛ -Девин” ЕАД за периода 01.01.2009год. до 30.07.2009 година.

    

                                                                                                 /17- 11-11/

Председател на

Общински съвет Девин:

                   /инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер