Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №91 от заседанието проведено на 23.09.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12            

 

 

          ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Обновяване и развитие на туристическа атракция „Беденски бани”

 

           Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка  № 458/ 20. 08.2009 год. на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев и становища на ПК ”Бюджет и финанси, Европейски фондове и програми, Нормативна уредба, ПК ”Устройство на територията , Инфраструктура, Екология и туризъм” , проведени разисквания и поименно гласуване, основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА  

 

Р Е Ш И :

 

           1.Дава съгласие Община Девин да участва в процедура с предварителен подбор с проект: „Обновяване и развитие на туристическа атракция „Беденски бани”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 3, „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

           2.Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка на Формуляр за предварителен подбор на проекта по точка 1                                                                                                           

                                                                                                   / 17- 11-10/

 

 

 

 

 Председател наОбщински съвет- Девин:                                                                                       /инж.Карамфил Каров/ 

 

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер