Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №90 от заседанието проведено на 23.09.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.09.2009 година, Протокол №12  

 

          ОТНОСНО: Приемане на Наредба №2 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

          Общински съвет- Девин, след като се запозна с предложение № 508 от  08.2009 год. на Председателя на Общински съвет – Девин инж. Карамфил Каров и становища на ПК ”Образование, Здравеопазване, Социална политика, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, ПК ”Обществен ред и сигурност , Организация и безопасност на движението, Превенция на рисковете, Граждански права, молби и жалби”, ПК ”Стопанска политика и Общинска собственост, Придобиване ,Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и гласуване, основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС  

Р Е Ш И :

          1. Приема Наредба №2 на Община Девин за реда и придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество.  

 /17- 12-12/  

  Председател наОбщински съвет- Девин:

/инж.Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер