Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Заповед за обявяване на избирателните списъци
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№РД-09-475

гр.Девин,12.09. 2016 г.

Във връзка с произвеждането на насрочените на06.11.2016 г.избори за президент и вицепрезидент на Република България и на Национален референдум, в изпълнение на чл.41, ал.3 ичл.42 от Изборния кодекс и чл.8 и §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ :

             1.Избирателните списъци за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за провеждането на Национален референдум, да бъдат обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани на интернет страницата на общината в срок до 17.00 часа на 21.09.2016 година.

             2.Местата за обявяване на избирателните списъци по т.1 са :

секция

номер

         Място на секцията

         в населеното място        

     Място

за обявяване на    

     списъка

220900001

гр.Девин – ПГЕ-„Ал.Попов”          

    ул”В.Левски” №3

Гр.Девин -Автогара – ул.”Освобождение”22

220900002

гр.Девин-ОДЗ”Здравец”-ул.”В.Левски” №43- първи етаж

ОДЗ “Здравец”

220900003

гр.Девин–ОДЗ”Здравец”-ул.”В.Левски”№43-втори етаж

ОДЗ “Здравец”

220900004

гр.Девин-ЦДГ–кв.”Люляк”-ул.”Гордьо войвода” №23

ЦДГ -кв.”Люляк”

220900005

гр.Девин-Културен дом- ІІ ет.

         ул.”Орфей”№1

витрина І етаж

220900006

гр.Девин-Културен дом - Ритуална зала –ул.”Орфей”№1

витрина І етаж

220900007

гр.Девин-ЦДГ”Изворче”-ул.”Гимназиална”№18

Вход юг на ЦДГ”Изворче”

220900008

гр.Девин,кв”Настан”-Клуба –ул.”Дичо Петров”№1

вход сграда

220900009

гр.Девин,кв.”Настан”- читалищеул.”Лиляна Димитрова” №1

входа на сградата

220900010

с.Беден - кметството

м-нРПК”Единство”-Девин

220900011

с.Брезе - кметство

вход кметство

220900012

с.Грохотно-кметство

вход кметство

220900013

с.Гьоврен-кметство

вход кметство

220900014

с.Триград-училище

вход училище

220900015

с.Жребeво-кметство

вход кметство

220900016

с.Кестен-адм.сграда

вход адм.сграда

220900017

с.Лясково-читалище

вход читалище

220900018

с.Михалково-кметство

магазин РПК

220900019

с.Селча - читалище

вход читалище

220900020

с.Стоманево-кметство

вход кметство

220900021

с.Осиково-училище

Магазин РПК”Перелийца”

220900022

с.Чуруково-стол бившеТКЗС

вход адм.сграда

220900023

МБАЛ”Девин” ЕАД-гр.Девин

Вход адм.сграда

           3.Избирателните списъци за обявяване да се връчат на кметовете на кметства, кметските наместници и гл.специалист АООН в община Девин срещу подпис за изпълнение.

         4. Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция.

         5. Заедно със списъците за обявяване да се връчат и списъците, върху които длъжностните лица по т.3 да извършват корекции в предизборния период до деня на получаване на окончателните избирателни списъци, по които ще се извърши гласуването.

        6.Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на училища и детски градини да предоставят витрини, вътрешни преградни стени, остъклени фасади и др. за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на справки от страна на гражданите.

        7.За периода до изборите и националния референдум на 06.11.2016 година, съхраняването на избирателните списъци и поддържането им изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

         Препис от заповедта да се връчи на началник отдел „Административно обслужване”, гл.специалист ГРАО, кметовете на кметства и кметските наместници, ст.специалисти – кв.Настан, за извършване на организационно-техническата подготовка по обявяване на избирателните списъци и на РИК – Смолян за сведение.        

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Венцислав Кехайов – секретар на община Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ /П/

Кмет на община Девин

Изготвил:

Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер