Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Съобщение до населението във връзка с провеждането на Национален референдум
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А    Д Е В И Н

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с провеждането на Национален референдум , насрочен на 06.11.2016 година, могат да подават писмени заявления до кмета на Община Девин , кметовете на кметства и кметските наместници за:

1.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - чл.8, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ в срок до 29.10.2016г.- Приложение №10-ПВР/НР от изборните книжа.

2.Вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес /§2 от ЗПУГДВМС и чл.36, ал.1 и 2 от ИК/. Вписването се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села в срок до 22.10.2016г. включително – Приложение №14-ПВР/НР от изборните книжа.

3.За гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлениятя се подаватот избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. Същите се подават не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец ,подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината в срок до 22.10.2016г. включително.В заявлението си избирателя вписва трите си имена, ЕГН , постоянен/настоящ/ адрес и прилага документ от ТЕЛК/НЕЛК/- Приложение №23-ПВР/НР от изборните книжа.

4.За вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък, както и за изключване на тези за които е отпаднало основанието, за което са били заличени/§2 от ЗПУГДВМС, чл.27,ал.3,4 и 6 от ИК в срок до 05.11.2016г.-Приложение №11, №12,№13 и №15 – ПВР/НР от изборните книжа.

5.За издаване на удостоверения за гласуване на друго място - в срок до 22.10.2016г.- Приложение №18-ПВР/НР от изборните книжа.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер